Doktorské studium na VŠE v Praze

22. března
2009

VŠE v Praze nabízí široké spektrum studijních oborů pro zájemce o doktorské studium. Studium probíhá v prezenční či distanční (kombinované formě). Uchazeči mohou podávat přihlášky do 15. května 2009.

V akademickém roce 2008/09 bude na šesti fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze otevřeno v 9 doktorských studijních programech celkem 17 oborů.  Pro prezenční formu studia je vypsáno celkem 172 míst, pro distanční či kombinovanou formu 132 míst, z toho:
na Fakultě financí a účetnictví:
Studijní program: Finance a účetnictví ve studijních oborech:

obor:

prezenční forma:

distanční (kombin.) forma:

Finance

15 míst

15 míst

Účetnictví a finanční řízení podniku

10 míst

10 míst

Teorie vyučování ekonomických předmětů

 1 místo

 3 místa

na Fakultě mezinárodních vztahů:
Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:

Mezinárodní obchod

15 míst

15 míst

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

 5 míst

 5 míst

Mezinárodní politické vztahy

 5 míst

 5 míst

Evropská studia

 5 míst

 5 míst

Studijní program: Politologie ve studijním oboru:

Politologie

 5 míst

 5 míst

na Fakultě podnikohospodářské:
Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

Podniková ekonomika a management

12 míst

19 míst

Studijní program: Ekonomické teorie ve studijním oboru:

Ekonomie

5 míst

10 míst

na Fakultě informatiky a statistiky:
Studijní program: Aplikovaná informatika ve studijním oboru:

Informatika

18 míst

14 míst

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice ve studijních oborech:

Ekonometrie a operační výzkum

 4 místa

 4 místa

Statistika

 6 míst

 6 míst


na Národohospodářské fakultě:
Studijní program: Hospodářská politika a správa ve studijních oborech:

Hospodářská politika

20 míst

 4 místa

Regionalistika – veřejná správa

20 míst

 4 místa

Ekonomické teorie

20 míst

4 místa

na Fakultě managementu (studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):
Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

Management

6 míst

4 místa

Přijímací zkoušky se budou na pražských fakultách konat 26. června 2009, na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci v červnu 2009 (termín bude upřesněn). Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je stanoven na 18. září 2009 (na Fakultě managementu v J. Hradci bude upřesněn). Spolu s přihláškou uchazeč odevzdá stručný odborný životopis, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání, seznam svých odborných prací, představu o zaměření disertační práce a doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení.
Studenti v prezenční formě studia mají nárok na stipendium z dotací MŠMT a mohou být ubytováni, podle kapacity, na kolejích VŠE, žádat o ubytovací stipendium a využívat další výhody, které jsou poskytovány pouze studentům v prezenční formě studia.  Studenti se aktivně podílejí na práci domovské katedry – účastní se vědeckovýzkumných aktivit (účast v grantech, na konferencích, publikační činnost), pedagogických aktivit (výuka), podílejí se i na organizačním chodu katedry apod. Řada studentů vyjíždí na studijní pobyty v zahraničí s podporou Stipendijního fondu.

Další informace o organizaci a průběhu doktorského studia je možno získat u referentek pro doktorské studium na příslušné fakultě, na webových stránkách fakult a na webových stránkách doktorského studia: www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=1235.