Přijímací řízení na VŠE

10. června
2009

Od 4. do 17. června 2009 probíhá postupně na jednotlivých fakultách VŠE přijímací řízení do bakalářských studijních programů. Zájemci o studium letos podali na všechny fakulty celkem 15 tisíc přihlášek.

Největší počet přihlášek dorazil na Fakultu podnikohospodářskou, následovanou Fakultou mezinárodních vztahů a Fakultou financí a účetnictví. Nejvíce uchazečů se přihlásilo na obory Podniková ekonomika a management, Mezinárodní obchod, Informatika a Ekonomie.

Počet přihlášek podle fakult a oborů (stav k 4. květnu 2009)

Fakulta Obor Počet uchazečů Fakulta celkem
Fakulta financí a účetnictví Bankovnictví a pojišťovnictví 695 2 735
Zdanění a daňová politika 124
Finance 950
Účetnictví a finanční řízení podniku 933
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání 33
Fakulta mezinárodních vztahů Mezinárodní obchod 1 541 2 964
Mezinárodní studia – diplomacie 654
Politologie 88
Podnikání a právo 217
Cestovní ruch a regionální rozvoj 464
Fakulta podnikohospodářská Arts management 834 4 252
Podniková ekonomika a management 3 418
Fakulta informatiky a statistiky Informatika 1 211 1 747
Matematické metody v ekonomii 182
Statistika a ekonometrie 88
Statistické metody v ekonomii 95
Podnikové informační systémy x 9
Sociálně-ekonomická demografie 162
Národohospodářská fakulta xx Ekonomie 1 165 2 347
Národní hospodářství 828
Veřejná správa a regionální rozvoj 354
Fakulta managementu Management 656 978
Management (kombinované studium) 322
VŠE celkem   15 023
x Přihlášky se přijímají do 30. června 2009.    
xx Písemnou přihlášku mohou uchazeči podat i v den zápisu, nejpozději však v září 2009.  

 

Uchazeči skládají na většině fakult a oborů přijímací zkoušku ve formě písemných testů z matematiky a cizího jazyka. Test z matematiky trvá 75 minut a test z jazyka 60 minut. Na Fakultě mezinárodních vztahů se jedná o dva jazyky a cizinci (vyjma občanů SR) absolvují také vstupní test z českého jazyka pro cizince.

Z každého testu lze získat 100 bodů. Bodové hranice pro přijetí stanoví děkani jednotlivých fakult po skončení řádných termínů zkoušek na dané fakultě. Uchazeči se s nimi a se svým výsledkem budou moci seznámit na internetu nebo ve vestibulu Nové budovy VŠE.

Jinou formu přijímacího řízení využívá Národohospodářská fakulta, kde uchazeči museli do 30. května 2009 absolvovat písemný test obecných studijních předpokladů SCIO. Pokud ho absolvovali vícekrát, započte se jim nejlepší výsledek.

Novinkou je možnost přijetí na Fakultu informatiky a statistiky bez přijímacích zkoušek v případě dobrého studijního průměru, anebo zvolit při přijetí na FIS testování SCIO. Na tuto fakultu je ještě možné se přihlašovat – do 30. června do druhého kola přijímacího řízení. Do prvního kola řízení na obor Podnikové informační systémy je možné se hlásit do 30. června a do 31. srpna 2009 pak do kola druhého. Podrobnější informace: http://fis.vse.cz/

Výsledky přijímacího řízení na Fakultu managementu, kde jsou zájemci povinni absolvovat test z předpokladů k manažerskému rozhodování a cizího jazyka, budou zveřejněny v areálu školy v Jindřichově Hradci.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zájemcům o studium, kteří absolvovali přijímací zkoušky v červnovém termínu, doručeno nejpozději do konce června 2009.

prijimacky2.jpg