Úmrtí prorektora doc. RNDr. Felixe Koschina, CSc.

18. srpna
2009

Rektor VŠE v Praze s hlubokou lítostí oznamuje, že dne 18. srpna 2009 zemřel náhle ve věku 63 let prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.

Doc. RNDr. Felix Koschin, CSc. působil na VŠE v Praze čtyřicet let. Své pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity realizoval více než 20 let na katedře statistiky a od roku 1990 se podílel na rozvoji katedry demografie, nejprve ve funkci zástupce vedoucího katedry a od roku 1995 jako její vedoucí. V únoru 2006 byl jmenován rektorem VŠE v Praze do funkce prorektora pro studijní a pedagogickou činnost. Ve funkci prorektora se výrazně zasloužil o to, že VŠE v Praze získala jako první vysoká škola v České republice pro roky 2009-2013 certifikáty Evropské komise ECTS Label a DS Label.

Doc. Koschin patřil k uznávaným osobnostem v oboru demografie jak v České republice, tak v zahraničí. Byl dlouholetým zástupcem ČR v projektu OECD INES, místopředsedou České demografické společnosti, členem redakční rady časopisu Demografie, členem European Association for Population Studies a řady dalších institucí. Jako odborník a nadšený propagátor demografie vystupoval často v médiích a měl rozsáhlou publikační činnost (byl autorem a spoluautorem tří monografií, členem autorského kolektivu čtyř encyklopedií, autorem více než 100 článků a příspěvků na národních i mezinárodních konferencích, desítek vysokoškolských učebních textů, řady výzkumných studií, odborných překladů, recenzí a odborných posudků atp.).

V docentu Felixi Koschinovi ztrácí VŠE v Praze výraznou osobnost, která prakticky celý svůj profesní život spojila s Vysokou školou ekonomickou v Praze, a především skvělého člověka a zaníceného pedagoga.

Čest jeho památce!

Poslední rozloučení se bude konat v úterý 25. srpna 2009 v 10,30 v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech.