Kurzy celoživotního vzdělávání na Fakultě financí a účetnictví

11. září
2009

Fakulta financí a účetnictví nabízí pro širokou odbornou veřejnost pestrou paletu kurzů . Účastníci kurzů mají možnost se jejich prostřednictvím seznámit s aktuálními teoretickými i praktickými poznatky z oblasti financí a účetnictví. Po úspěšném absolvování kurzu získávají účastníci osvědčení vydávané dle zákona o vysokých školách.

Peněžní ekonomie a bankovnictví

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Cílem dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat zejména pracovníkům finančních institucí a jejich klientům aktuální teoreticko-praktické znalosti, které jsou nezbytné pro každého moderního finančního odborníka či dobrého klienta banky nebo finančního investora, ale i toho, kdo se zabývá vytvářením podmínek pro fungování finančního trhu a jeho regulací. Témata přednášek v rámci jednotlivých předmětů jsou volena tak, aby vysvětlila nejen podstatu finančních nástrojů, ale i ekonomicko-právní souvislosti fungování a regulace moderního finančního trhu a bankovního systému. Účastníci kurzu se seznámí i s tím, jak se globální finanční krize promítla jak do fungování finančních trhů, tak i do finanční teorie.

Bližší podrobnosti: http://kbp.vse.cz/wp-content/uploads/2008/07/Program-dvousemestralniho-kurzu-6-2009.pdf.

Mezinárodně uznávané účetní standardy

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Kurz představuje podrobné a ucelené studium problematiky mezinárodně uznávaných účetních standardů. Obsah kurzu je zaměřen zejména na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), jejich porovnání s US GAAP a na praktické příklady implementace těchto standardů v podmínkách českých firem.

Bližší podrobnosti: http://kfua.vse.cz/media/PGS/2009_podzim/PGS_Podzim_2009_Brozura.pdf.

Finanční účetnictví pro pokročilé

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Kurz je sestaven z jednotlivých seminářů, které formou výkladu i praktických příkladů seznamují účastníky s vybranými aktuálními problémy českého finančního účetnictví. Kurz poskytne účastníkům hlubší poznatky z daných oblastí, jejich vzájemné souvislosti, a to včetně porovnání s řešeními přijímanými v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS).

Bližší podrobnosti: http://kfua.vse.cz/media/PGS/2009_podzim/PGS_Podzim_2009_Brozura.pdf.

Konsolidace a podnikové kombinace – konfrontace IFRS s českými účetními předpisy

Katedra finančního účetnictví a auditingu

Cílem kurzu, který je složen ze sedmi dvoudenních bloků, je poskytnout na našem trhu patrně nejobsáhlejší prezentaci problematiky konsolidací účetních závěrek a podnikových kombinací. Účastníci kurzu jsou seznámeni jak se základy, tak i s pokročilými problémy v dané oblasti. Přednášená problematika bude vycházet z úpravy podle IFRS a podle aktuálních českých účetních pravidel, přičemž budou oba přístupy konfrontovány. Přednášky budou doplněny řadou příkladů a případovými studiemi.

Bližší podrobnosti: http://kfua.vse.cz/media/PGS/2009_podzim/PGS_Podzim_2009_Brozura.pdf.

Využití účetních informací v řízení podniku

Katedra manažerského účetnictví

Kurz je určen zejména pro pracovníky na střední a vrcholové úrovni podnikového vedení, kteří využívají účetní informace jako primární uživatelé (ekonomičtí ředitelé, finanční ředitelé), jako uživatelé odpovědní za řízení podniků a jejich vnitřních struktur (generální ředitelé, odborní ředitelé, ředitelé a ekonomové závodů) a jsou odpovědní za tvorbu systémů manažerského řízení včetně jejich informační podpory (hlavní účetní, účetní a controlleři). Základními cílem kurzu je prohloubení znalostí jeho účastníků v oblasti hodnotového řízení podniků a zvýšení úrovně a kvality komunikace mezi pracovníky, kteří odpovídají za funkčnost a kvalitu účetních a navazujících informací, a ostatními manažery – potenciálními uživateli těchto informací.

Bližší podrobnosti: http://kmu.vse.cz/vzdelavani-pro-praxi/celozivotni-vzdelavani/.

Doplňující pedagogické studium

Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Doplňující pedagogické studium (DPS) je určeno pro učitele ekonomických předmětů a je vhodné pro absolventy magisterského (inženýrského) stupně vysoké školy (zejména ekonomického směru), kteří již učí na středních či vyšších odborných školách či mají v budoucnu zájem o toto zaměstnání.

Bližší podrobnosti: http://kdep.vse.cz/aktualita.php?id=9.

Pracovníci Fakulty financí a účetnictví personálně zajišťují i kurzy pořádané Institutem oceňování majetku:

Oceňování cenných papírů a ostatního finančního majetku

Institut oceňování majetku

Cílem kurzu je příprava účastníků k činnosti odhadce finančního majetku s důrazem na cenné papíry. Účastník kurzu získá všechny informace k vypracování kvalitních ohodnocení všech druhů cenných papírů včetně tzv. derivátů, a to pro všechny možné účely (zdaňovací, poskytování bankovních záruk aj.). Účastník kurzu se nejdříve seznámí se základními požadavky na činnost odhadce. Dále projde poměrně dlouhou přípravou v oblasti finančních trhů a cenných papírů, včetně studia jejich ohodnocování. Velká pozornost bude věnována právním předpisům pro obchody s cennými papíry a právním předpisům pro jejich ohodnocování.

Oceňování nemovitostí

Institut oceňování majetku

Absolventi studia získají znalosti potřebné jak pro tržní oceňování, tak pro oceňování na základě vyhlášek platných v jednotlivých obdobích. Hlavní důraz je ovšem kladen na tržní oceňování, přičemž se na výuce obvykle podílejí i zahraniční experti. Součástí výuky je stavební minimum, které je pro posluchače s jiným než stavebním vzděláním koncipováno šířeji.

Oceňování podniku

Institut oceňování majetku

Obsah kurzu je zaměřen tak, aby student získal základní vědomosti a dovednosti potřebné k ocenění podniku a jeho funkčních částí. V rámci kurzu jsou posluchači seznamováni s problematikou práv a povinností znalců, právních aspektů oceňování podniku, marketingového řízení podniku a jeho postavení na trhu, financování podniku, finančního účetnictví soustavy a nástrojů hospodářského rozboru podniku, personálních aspektů jako významného faktoru výnosového potenciálu podniku, podnikového plánování a finančního plánu podniku, analýzou majetku a majetkového ocenění podniku, oceňování podniku s využitím výnosových metod a souhrnného ocenění, oceňování podniku na základě informací kapitálového trhu, oceňování nehmotného majetku, účetních a daňových aspektů podnikových fúzí.
Po úspěšném zakončení kurzů pořádaných Institutem oceňování majetku získají účastníci osvědčení VŠE, které je Ministerstvem spravedlnosti uznáno za doklad o absolvování speciální výuky požadované pro znaleckou činnost ve smyslu Zákona č. 36/1997 Sb. o znalcích a tlumočnících. Absolventi pak mohou získané znalosti využít buď jako soudní znalci (jmenování soudním znalcem ale záleží na rozhodnutí příslušného krajského soudu, získané osvědčení je k tomu, byť velmi důležitou, ale nikoli jedinou podmínkou), nebo jako odhadci provozující koncesovanou živnost, případně jako zaměstnanci oceňovacích firem nebo jiných institucí, které potřebují odborníky na oceňování podniků nebo nemovitostí. Délka kurzů 4 semestry je přitom dostatečná k tomu, aby měl úspěšný absolvent možnost přihlásit se později k personální certifikaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024.

Bližší podrobnosti: http://iom.vse.cz/vzdelavaci-cinnost/dlouhodobe-kurzy/.