Přijímací řízení na VŠE

7. června
2010

Od 7. do 18. června 2010 probíhá postupně na jednotlivých fakultách VŠE přijímací řízení do bakalářských studijních programů. Zájemci o studium letos podali na všechny fakulty celkem 15 tisíc přihlášek.

Největší počet přihlášek dorazil na Fakultu podnikohospodářskou, následovanou Národohospodářskou fakultou a Fakultou mezinárodních vztahů. Nejvíce uchazečů se přihlásilo na obory Podniková ekonomika a management, Ekonomie a Mezinárodní obchod.

Počet přihlášek podle fakult a oborů (stav k 1. červnu 2010)

Fakulta Obor Počet uchazečů Fakulta celkem
Fakulta financí a účetnictví Bankovnictví a pojišťovnictví 619 2 689
Zdanění a daňová politika 197
Finance 827
Účetnictví a finanční řízení podniku 1 009
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání 37
Fakulta mezinárodních vztahů Mezinárodní obchod 1 449 2 779
Mezinárodní studia – diplomacie 680
Politologie 79
Podnikání a právo 215
Cestovní ruch a regionální rozvoj 432
Fakulta podnikohospodářská Arts management 831 4 155
Podniková ekonomika a management 3 324
Fakulta informatiky a statistiky Informatika 1 009 1 469
Matematické metody v ekonomii 154
Statistika a ekonometrie 66
Statistické metody v ekonomii 109
Podnikové informační systémy x 22
Sociálně-ekonomická demografie 109
Národohospodářská fakulta xx Ekonomie 1 513 3 252
Národní hospodářství 1 173
Veřejná správa a regionální rozvoj 566
Fakulta managementu Management 821 1 169
Management (kombinované studium) 348
VŠE celkem   15 513
x Přihlášky se přijímají do 30. června 2010.
xx Písemnou přihlášku mohou uchazeči podat i v den zápisu, nejpozději však v září 2010.

Uchazeči skládají na většině fakult a oborů přijímací zkoušku ve formě písemných testů z matematiky a cizího jazyka. Test z matematiky trvá 75 minut a test z jazyka 60 minut. Na Fakultě mezinárodních vztahů se jedná o dva cizí jazyky. Cizí státní příslušníci (vyjma občanů SR) absolvují také vstupní test z českého jazyka pro cizince.

Z každého testu lze získat 100 bodů. Bodové hranice pro přijetí stanoví děkani jednotlivých fakult po skončení řádných termínů zkoušek na dané fakultě. Uchazeči se s nimi a se svým výsledkem budou moci seznámit na internetu nebo ve vestibulu Nové budovy VŠE.

Jinou formu přijímacího řízení využívá Národohospodářská fakulta, kde uchazeči museli do 31. května 2010 absolvovat písemný test obecných studijních předpokladů SCIO. Pokud ho absolvovali vícekrát, započte se jim nejlepší výsledek.

Stejně jako v loňském roce je možnost přijetí na Fakultu informatiky a statistiky bez přijímacích zkoušek v případě dobrého studijního průměru, anebo zvolit při přijetí na FIS testování SCIO. Na tuto fakultu je ještě možné se přihlašovat – do 30. června do druhého kola přijímacího řízení. Do prvního kola řízení na obor Podnikové informační systémy je možné se hlásit do 30. června a do 31. srpna 2010 pak do kola druhého. Podrobnější informace: http://fis.vse.cz/

Nově  je možnost přijetí na Fakultu managementu v Jindřichově Hradci bez přijímacích zkoušek v případě dobrého studijního průměru, anebo na základě výsledku z Obecných studijních předpokladů (harmonizovaný percentil alespoň 60).Výsledky přijímacího řízení na Fakultu managementu, kde jsou zájemci povinni absolvovat test z předpokladů k manažerskému rozhodování a cizího jazyka, budou zveřejněny v areálu školy v Jindřichově Hradci.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zájemcům o studium, kteří absolvovali přijímací zkoušky v červnovém termínu, doručeno nejpozději začátkem července 2010.