Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. byl vyznamenán medailí Aloise Rašína

10. června
2010

Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze udělila na svém zasedání dne 8. 6. 2010 medaili Aloise Rašína Prof. Ing. Vladimíru Novákovi, CSc.

Prof. Novák po absolvování gymnázia v Jindřichově Hradci studoval Národohospodářskou fakultu VŠE, kterou ukončil v roce 1960 a stal se vysokoškolským učitelem ekonomie. V roce 1972 obhájil kandidátskou práci, v roce 1977 se habilitoval a v roce 1978 byl ustanoven docentem, v roce 1988 byl jmenován profesorem. V zahraničí působil na univerzitách v Římě, Moskvě a Havaně.

Je i v současnosti plně aktivní v pedagogické činnosti; vyučuje – jako celý profesní život – celoškolské kursy ekonomie. V současnosti pracuje jako profesor na katedře mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

Předmětem jeho vědeckého zájmu jsou problémy ekonomických výkyvů a rozdělování důchodů. Z této oblasti publikoval řadu statí a sdělení. Významně se účastnil tvorby učebních pomůcek jako autor, spoluautor i vedoucí autorského kolektivu. V poslední době se podílel čtyřiceti stránkami na vydání práce „Kapitálové trhy„ zpracované autorským kolektivem pod vedením doc.V. Pavláta.

Je členem vědecké rady Fakulty politických a sociálních věd v Kolíně. V uplynulých deseti letech byl členem čtyř vědeckých rad v Pardubicích, Hradci Králové a Praze. Zároveň je členem komise pro obhajoby doktorských prací Národohospodářské fakulty VŠE v Praze a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

V tomto školním roce končí pan profesor svůj stý semestr na VŠE v Praze. S 50 lety vysokoškolské výuky je nejdéle působícím aktivním pedagogem VŠE.

Slavnostní laudatio přednesl prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské. Text laudatia: zde.

Medaile Aloise Rašína je udělována rektorem jako ocenění osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vzdělanosti a ekonomické vědy. Návrh na udělení Medaile Aloise Rašína je předkládán rektorovi děkanem fakulty po projednání vědeckou radou fakulty. Udělení Medaile Aloise Rašína je vždy projednáno na zasedání kolegia rektora.

IMG_4168.JPG IMG_4175.JPG IMG_4201.JPG