Prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc. byl vyznamenán medailí Aloise Rašína

15. prosince
2009

Kolegium rektora Vysoké školy ekonomické v Praze udělilo na svém zasedání dne 15. prosince 2009 medaili Aloise Rašína prof. Ing. Miroslavu Tučkovi, CSc.

Profesor Miroslav Tuček vystudoval v roce 1952 hospodářskou fakultu Vysoké školy politické a sociální. Působil jako asistent, docent a posléze jako prorektor (1961-66) na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1958-70 vedl katedru financí a úvěru a byl vedoucím redaktorem časopisu Finance a úvěr. Byl velmi aktivně zapojen do příprav ekonomické reformy ve druhé polovině 60. let. Po nedobrovolném odchodu z VŠE pracoval v České pojišťovně a od ledna 1989 v Prognostickém ústavu ČSAV.

tucek1.jpgPo roce 1989 působil jako generální ředitel Investiční banky, později předseda její dozorčí rady. Vrátil se rovněž na VŠE a stál u zrodu katedry bankovnictví a pojišťovnictví a byl i jejím prvním vedoucím. Zapojil se i do pedagogického procesu, připravil novou koncepci výuky bankovnictví na magisterském a doktorském stupni studia. V současnosti pracuje na katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE a vyučuje na Univerzitě třetího věku.

Profesor Tuček patří k nemnoha aktivním akademickým pracovníkům na VŠE, kteří se podíleli na jejím budování od založení, a kromě období, kdy měl zákaz na VŠ působit, celý svůj profesní život na VŠE vyučoval a vykonával i řadu akademických funkcí. Medaile Aloise Rašína byla profesoru Tučkovi udělena při příležitosti dožití významného životního jubilea 3. prosince 2009 jako ocenění jeho celoživotního přínosu k rozvoji Vysoké školy ekonomické v Praze.

tucek2.jpgSlavnostní laudatio přednesl doc. Ing. Petr Dvořák, CSc., děkan Fakulty financí a účetnictví. Text laudatia: zde.

Medaile Aloise Rašína je udělována rektorem jako ocenění osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE nebo přispěly k rozvoji ekonomické vzdělanosti a ekonomické vědy. Návrh na udělení Medaile Aloise Rašína je předkládán rektorovi děkanem fakulty po projednání vědeckou radou fakulty. Udělení Medaile Aloise Rašína je vždy projednáno na zasedání kolegia rektora.