20. výročí založení Fakulty informatiky a statistiky

3. června
2011

Ve čtvrtek 2. 6. 2011 si Fakulta informatiky a statistiky na slavnostním zasedání vědecké rady připomněla 20. výročí svého založení.

Zasedání slavnostní vědecké rady se zúčastnili členové vědecké rady fakulty, členové fakultního senátu a dále akademičtí funkcionáři dalších fakult, představitelé celoškolského senátu a nejvyššího vedení VŠE v Praze. Dále pak slavnostnímu rázu zasedání přispěla účast pozvaných hostů, kteří na zasedání přijeli nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a zastupovali jak akademickou sféru, tak významné státní, veřejné a podnikatelské instituce. Setkání se zúčastnili ve velkém počtu pracovníci fakulty.

V hlavním projevu děkan fakulty doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. v úvodu krátce připomněl historii fakulty, která sahá k samotným počátkům VŠE do padesátých let. Poté zhodnotil současné postavení fakulty a nastínil její budoucí vývoj a úkoly, které fakultu v budoucnosti čekají. Zdůraznil především orientaci fakulty na kvalitu studia a výzkumu a na rozšiřování mezinárodní spolupráce.

Na slavnostním zasedání byli medailí Fakulty informatiky a statistiky oceněni dlouholetí zasloužilí pracovníci fakulty a dále významné osobnosti, které spoluprací s fakultou přispěli k jejímu rozvoji:

DSC_8064_200.jpgprof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.
prof. Ing. Václav Čermák, DrSc.
prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. – in memoriam
prof. Ing. František Fabian, CSc.
prof. Ing. Petr Hebák, CSc.
prof. Ing. Roman Hušek, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc.
Jitka Janochnová
prof. Ing. Stanislav Jireš, CSc.
doc. Ing. Josef Laga, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Maňas, DrSc.
doc. Ing. Jiřina Moravová, CSc.
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.,
doc. Ing. Jan Pour, CSc.
prof. Ing. Jan Seger, CSc.

Za oceněné promluvil profesor Adamec a profesor Hebák, kteří zavzpomínali na budování oborů informatika a statistika a zhodnotili uplynulé období nejen za posledních 20 let, ale okomentovali ze svého pohledu celou historii vedoucí až k dnešní podobě fakulty.

V závěrečném proslovu rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. pohovořil o historii fakulty tak, jak ji vnímal z různých pozic – z pozice řadového člena katedry, poté vedoucího katedry, děkana fakulty a nakonec z pohledu rektora. Okomentoval rovněž změny probíhající v oblasti vysokoškolského vzdělávání a zdůraznil, že v této oblasti je na čem stavět a nelze proto připravovanou reformu vysokého školství chápat jako nápravu chyb, ale spíše jako cestu k dalšímu zlepšování.

DSC_7941_200.jpgSlavnostní ráz zasedání rámovalo vystoupení dvou hudebních těles. V úvodu vystoupil se dvěma skladbami smíšený pěvecký sbor Střední pedagogické školy a gymnázia Evropská, který pod vedením sbormistryně Jany Egemové přednesl dvě sklady: Agnus Dei a Time to say goodbye. Na závěr vystoupili členové orchestru Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří pod vedením dirigenta Haiga Utidjiana přednesli skladbu Summertime od George Gershwina, v úpravě Bruce Chase. Obě vystoupení obohatila slavnostní shromáždění o příjemný kulturní zážitek.

Celým slavnostním aktem provázela prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. – dlouholetá členka vědecké rady fakulty, dřívější proděkanka fakulty a v současnosti prorektorka VŠE pro vědu a výzkum.