Výroční konference České asociace pro evropská studia: New Challenges for the European union

10. prosince
2011

Ve dnech 9. a 10. listopadu hostila Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) 1. výroční konferenci České asociace pro evropská studia s názvem: „New Challenges for the European union“. Akce byla organizována Centrem evropských studií a Výzkumným záměrem FMV ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stifntung.

Úvodní slovo pronesla prorektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc., spolu s váženými hosty – předsedou světové Asociace studií evropského společenství (ECSA Word), prof. Dr. Enrique Banúsem, předsedkyní České asociace pro evropská studia, doc. JUDr. Naděždou Šiškovou, CSc. a projektovou manažerkou Konrad-Adenauer-Stiftung, Alenou Falathovou. Program dále pokračoval odbornou diskusí o budoucnosti fungování eurozóny a Evropské unie, během níž vystoupili zástupci akademické, hospodářské i politické sféry (např. Ole Moesby – velvyslanec Dánského království v ČR; Ivan Mikloš – ministr financí SR, Rainer Arnold – Universität Regensburg, Zdeněk Kudrna – Rakouská akademie věd). Ve druhé části konference účastníci (více než 120 hostů z 15 evropských zemí) prezentovali výstupy vlastního výzkumu týkající se ekonomických, politických a právních souvislostí procesu evropské integrace.

Česká asociace pro evropská studia (ČAES) je vědeckou společností, která sdružuje vysokoškolské učitele, výzkumníky, akademické pracovníky, studenty, a také univerzity, popř. další instituce zapojené do studia různých oborů evropské integrace. ČAES tvoří součást celosvětové sítě ECSA-World, která sdružuje společnosti s obdobným zaměřením z 57 zemí světa.

U příležitosti konání konference bylo oceněno šest významných osobností, které se zasloužily o dlouhodobý rozvoj ČAES a jsou současně uznávanými odborníky v oboru evropská studia. Spolu se známým německým právníkem Reinerem Arnoldem, třemi zástupci Univerzity Karlovy a jedním zástupem Univerzity Palackého v Olomouci převzala z rukou předsedy ECSA-World cenu „za významný přínos pro rozvoj vědy v oboru evropská studie – evropská ekonomie“ prof. Ing. Eva Cihelková, CSc., vedoucí Katedry světové ekonomiky VŠE v Praze, která je obecně uznávaným odborníkem v oblasti vnějších vztahů Evropské unie a a evropského regionalismu. V roce 1995 založila první Centrum evropských studií v České republice a až do roku 2009 byla jeho ředitelkou. Je nositelkou permanentního kurzu programu Jean Monnet. Mnoho let je místopředsedkyní České asociace evropských studií. Na VŠE akreditovala tři studijní programy: hlavní specializaci magisterského studia – Evropská integrace, vedlejší specializaci – Evropská ekonomická integrace a doktorský studijní obor – Evropská studia. Paní profesorce gratulujeme.

ces2.jpg