Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

26. prosince
2011

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické.

Den otevřených dveří se koná 7. 1. 2012, v 10.00 hod. ve Vencovského aule.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2012/13

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Ekonomie a hospodářská správa

Ekonomie

3 roky

672

prezenční

Národní hospodářství

Veřejná správa a regionální rozvo

Podmínky přijetí

nf1.jpgK přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

  1. absolvovat v období od 1. 9. 2011 do 31. 5. 2012 písemný     test  obecných    studijních      předpokladů  (základní zkouška – OSP Z) u společnosti Scio, s.r.o. http://www.scio.cz
  2. dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE  a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE ori­gi­nál  certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. (V případě udělení souhlasu s předáním výsledků testu není třeba NF VŠE tyto certifikáty dodávat.) Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na http://www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při­hlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a   uchazeče na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání nebo čestným prohlášením, které je třeba odevzdat ve stanovených termínech při při­jímání a zápisu do studia. (formulář prohlášení je dostupný na http://nf.vse.cz/download/prijimacky/ProhlaseniBAK.doc.)

Přihláška ke studiu

nf3.jpgNa NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a rovněž nevyžaduje uve­dení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 31. 5. 2012. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním sym­bolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

 Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bu­de­ ‑li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatek za přijímací řízení:

  • 300,- (při podání přihlášky do 31. 5. 2012)
  • 590,- (při podání přihlášky po 31. 5. 2012)

nf4.jpg

Více informací o Národohospodářské fakultě: zde.

Fotografie:

Fotografie č. 1 a 2: Slavnostní zahájení školního roku pro 1. ročníky na terase Jízdárny Pražského hradu
Fotografie č. 3: Děkan fakulty doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. a člen katedry ekonomie doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. s prezidentem ČR prof. Ing. Václavem Klausem, CSc.
Fotografie č. 4: Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze v roce 2011