Bakalářské studium – Fakulta financí a účetnictví

4. ledna
2012

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Fakulta financí a účetnictví patří k prestižním ekonomickým fakultám v ČR. Svědčí o tom nejen umístění v žebříčku sestavovaném Hospodářskými novinami, kde se v posledních letech umísťuje "na stupních vítězů", ale i první místo mezi ekonomickými fakultami v anketě, jak absolventi hodnotí vystudovanou fakultu, kterou provedlo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK.

Uznání kvality a náročnosti obsahu studia se fakultě dostává i od významných profesních organizací. Díky akreditaci, kterou fakulta získala na vybrané předměty od ACCA – Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, jsou tyto předměty  uznány absolventům fakulty i v rámci kvalifikace ACCA představující základ mezinárodní kvalifikace účetních. Podobně jsou uznávány předměty v rámci auditorské zkoušky, která je podmínkou pro vykonávání auditorské činnosti.

Fakulta financí a účetnictví otevírá obory, ve kterých se zaměřuje na problematiku finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, měnové teorie a politiky, daní, veřejných financí, ale i finančního účetnictví a výkaznictví, manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů či oceňování majetku, v rámci speciálního oboru připravuje i budoucí učitele ekonomických předmětů na obchodních akademiích. Skladba předmětů v oborech je koncipována tak, aby absolvent získal potřebné praktické znalosti pro budoucí zaměstnání, ale zároveň mu poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni. Hlavní předností oborů na fakultě je to, že sami absolventi vysoce hodnotí využitelnost získaných poznatků během studia ve svém zaměstnání po ukončení školy. 

Pro absolventy existují velké možnosti nalézt zajímavé zaměstnání, které velmi těsně navazuje na studovaný obor, počet absolventů fakulty, kteří marně hledají zaměstnání, patří dlouhodobě k nejnižším mezi vysokými školami u nás. Absolventi nacházejí uplatnění především v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, institucích soustavy veřejných financí, rovněž v auditorských a poradenských společnostech i finančních, účetních a kontrolních útvarech firem. Tomu odpovídá i finanční ohodnocení: podle průzkumu, který provedlo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, činí průměrný plat absolventů fakulty po 4-5 letech po absolvování 55 675 Kč a je druhý nejvyšší ze všech fakult vysokých škol v ČR.

Den otevřených dveří se koná v pátek 13. ledna 2012 (v 9:00 hodin a v 11:00 hodin, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Vencovského aula).

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2012/2013

Fakulta otevírá v rámci studijního programu Finance a účetnictví 5 bakalářských oborů, všechny obory jsou pouze v prezenční formě studia se standardní délkou tří let.

Název oboru Předpokládaný počet přijímaných studentů Počet bodů potřebných pro přijetí v minulém akademickém roce
Finance 230 147
Účetnictví a finanční řízení podniku 230 141
Zdanění a daňová politika 130 128
Bankovnictví a pojišťovnictví 130 145
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání 50 100

Přijímací zkoušky

Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostatnou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku s možností uvedení tří studijních oborů. Termín kompletního vložení přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení je nejpozději do 31. března 2012. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese prihlasky.vse.cz. Podrobné informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví i o obsahu jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky, které se budou konat 6. a 7. června 2012, jsou shodné pro všechny bakalářské obory Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:

  • písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100,
  • písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100.

Na webových stránkách fakulty najdou uchazeči vzory testů, mohou si vyzkoušet i cvičný on-line test, jsou zde i informace o přípravných kurzech k přijímací zkoušce do bakalářského studijního programu z matematiky a angličtiny.
Tab. 1: Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu – absolventi a nezaměstnaní absolventi 2010 podle vysokých škol a fakult

 Název školy/fakulty Absolventi Míra nezaměstnanosti
celkem dále studující nezaměstnaní běžná standardizovaná pořadí dlouhod. standard
Vysoké školy celkem 76 282 46,3 % 1714 4,2 % 4,4 %   4,1 %
VŠE v Praze 3 950 56,6 % 33 1,9 % 3,0 % 58 3,1 %
Fakulta financí a účetnictví 618 62,6 % 1 0,4 % 0,5 % 17 1,5 %

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky PF UK Praha, celá studie na http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Absolventi_VS_2010.pdf

http://g.idnes.cz/u/free.gifTab.2: Jak absolventi hodnotí vystudovanou fakultu

 Název fakulty Obor je náročný Celková doba věnovaná studiu v hodinách za týden Podíl velmi kvalitních vyučujících Studovali byste znovu na stejné škole Kvalita fakulty (1 až 7)
Srovnání ekonomických fakult
Fakulta financí a účetnictví – VŠE v Praze 81 % 33,80 63 % 87 % 5,52

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky PF UK Praha, http://www.lidovky.cz/velky-prehled-jak-studenti-hodnoti-fakulty-fkx-/ln_veda.asp?c=A110510_140238_ln_veda_ape