Bakalářské studium – Fakulta mezinárodních vztahů

10. ledna
2012

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Fakulta mezinárodních vztahů připravuje studenty pro práci v mezinárodních a nadnárodních společnostech. Studenti dále naleznou uplatnění ve státní správě a v mezinárodních organizacích, ať již ekonomického či politického zaměření. Bakalářské studium pokrývá širokou oblast mezinárodního obchodu, cestovního ruchu, práva, diplomacie a politologie. Zvláštní důraz je kladen na jazykovou výuku.

Den otevřených dveří se koná 21. 1. 2012.

Fakulta nabízí prezenční i kombinované bakalářské studijní programy

A) Prezenční bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2012/2013

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Pravděpodobný počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy

Cestovní ruch a regionální rozvoj

3 roky

100

prezenční

Mezinárodní obchod

600

Podnikání a právo

100

Mezinárodní studia – diplomacie

100

Politologie

Politologie

100

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky skládající se z testu z matematiky, z testu z jednoho cizího jazyka a z testu z druhého cizího jazyka. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) je další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Úspěšné absolvování znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení). Uchazeči obdrží pozvánky. Bližší informace je možné nalézt na webové adrese http://kaj.vse.cz/.

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení

Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a dvou cizích jazyků má formu tří testů. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymnázia. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči si volí dva cizí jazyky, kterými mohou být angličtina (britská), francouzština, italština, němčina, ruština či španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky; ve výjimečných případech může děkanka povolit výjimku. Státní příslušníci ze zemí bývalého Sovětského svazu nesmějí konat jazykovou část přijímací zkoušky z jazyka ruského.

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání je ověřováno bezprostředně před vykonáním přijímací zkoušky. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří své vzdělání nezískali v České republice (nebo ve Slovenské republice), jej současně (tj. v den přijímací zkoušky) prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.; bez Nostrifikační doložky nemohou být připuštěni k přijímací zkoušce. Podmínka vykonání přijímací zkoušky (skládající se z testu z matematiky, z testu z jednoho cizího jazyka a z testu z druhého cizího jazyka) je ověřena vyhodnocením uvedených testů. Za splněnou je považována v případě, že uchazeč z každého z testů dosáhl min. 50 %.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů ze všech předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Přidělené uživatelské jméno a zvolené heslo je nezbytné pečlivě uschovat – slouží ke komunikaci s fakultou do doby případného zápisu ke studiu.

Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 590,- Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude li poukázaná částka nižší – například když si banka strhne manipulační poplatek (protože plátce nezajistil, aby manipulační poplatky šly k tíži plátce) – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

Formální náležitosti přihlášky

Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k bakalářskému studiu. V této přihlášce lze uvést maximálně tři obory. Pořadí oborů je závazné a nelze je dodatečně upravovat. Na každý z oborů budou nejprve přijati ti uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na prvním místě. Pokud nebude naplněna kapacita oboru uchazeči, kteří tento obor uvedli v přihlášce na prvním místě, budou dále na tento obor přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě druhém. Pokud nebude naplněna kapacita oboru uchazeči, kteří tento obor v přihlášce uvedli na prvním, nebo druhém místě, budou dále na tento obor přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě třetím. Uvedení druhého, resp. třetího oboru v přihlášce není povinné.

Termín odevzdání přihlášky: 31.března 2012
Termín přijímací zkoušky: 13. – 15. června1 2012 a konec srpna2 2012
Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.
Termín zápisu přijatých uchazečů do studia bude upřesněn.
Komplexní informace jsou na webu fakulty.

1 Na termín jsou uchazeči zařazováni fakultou; termín si nelze volit, ani jej nelze měnit.

2 Termín (přesné datum bude upřesněno) je určen výhradně pro uchazeče – občany států EU, kteří skládali maturitní zkoušku v zahraničí a nemohli se účastnit červnového termínu, a to na základě písemné žádosti. Tuto žádost je nutno zaslat fakultě v termínu pro odevzdání přihlášky. O povolení zařazení na termín rozhoduje fakulta.

B) Kombinovaný bakalářský studijní program otevíraný v akademickém roce 2012/2013

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Pravděpodobný počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy

Manažer obchodu

3 roky

50

kombinovaná

Bakalářský studijní obor  Manažer obchodu připravuje pro řídící pozice na úrovni středního managementu obchodních organizací. Absolventi jsou schopni používat nástroje všech podnikohospodářských disciplin  – marketingu, výzkumu trhu, komerčních komunikací, účetnictví, podnikových financí a podnikových informačních systémů. Získají potřebné právní znalosti v oblasti obchodního a pracovního práva a dobře se orientují v evropském podnikatelském prostředí. Ovládají manažerskou informatiku na úrovni evropských standardů a mají jazykovou kompetenci v jednom světovém jazyce (angličtina). Absolventi mají specializované znalosti z oblasti retailingu v oblasti řízení obchodního provozu, tvorby obchodní sítě, řízení sortimentu, spolupráce s obchodními partnery a vedení spolupracovníků.

Pro přijetí ke studiu bakalářského studijního oboru v kombinované formě studia, kde je nutnou podmínkou přijetí min. pětiletá praxe, platí tyto podmínky.

Termín odevzdání přihlášky: 31. března 2012

Termín přijímací zkoušky: 13.– 15. června 2012

Termín zápisu přijatých uchazečů do studia bude upřesněn

Další podrobnosti a podmínky přijímacího řízení naleznete zde.