Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

10. ledna
2012

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2012/2013 možnost studia 25 bakalářských studijních oborů. Informace o aktuální nabídce bakalářských studijních oborů všech fakult jsou zveřejněny ve Zpravodaji VŠE.

Fakulta podnikohospodářská nabízí následující obory bakalářského studia:

  • Podniková ekonomika a management (výuka v češtině),
  • Podniková ekonomika a management (výuka v ruštině),
  • Arts Management (výuka v češtině).

První dva obory vychovávají odborníky na řízení podniku s tím rozdílem, že obor Экономика предприятия и менеджмент je plně vyučován v ruském jazyce. Obor Arts Management se úžeji profiluje na řízení kulturních institucí.

Absolventi všech oborů naleznou široké uplatnění v podnicích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání. Studiem oboru získají studenti znalosti a dovednosti nezbytné pro kvalitní zvládání ekonomických a manažerských funkcí na nižších či středních úrovních řízení.

Své znalosti si mohou absolventi obou oborů prohloubit v rámci navazujícího magisterského studia. Magisterský studijní program Fakulty podnikohospodářské obsadil v rankingu Financial Times v roce 2011 padesáté druhé místo, což je nejlepší umístění studijního programu z českých vysokých škol ekonomického zaměření. Současně se Fakultě podařilo posílit hodnocení o šest pozic v porovnání s rokem 2010.

Přihlášky do česky vyučovaných oborů se přijímají od 9. ledna do 31. března 2012. Přihlášky do rusky vyučovaného oborů se přijímají od 9. ledna do 10. června 2012. Na každý z oborů Fakulty podnikohospodářské je nutné z důvodu odlišného přijímacího řízení podat samostatnou přihlášku.

Přijímací zkoušky pro oba česky vyučované obory budou probíhat v období         11. až 13. června 2012 (termín si nelze volit, bude přidělen). Pro rusky vyučovaný obor se přijímací zkoušky budou konat 27. června 2012.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 500 do oboru Podniková ekonomika a management,  50 do oboru Экономика предприятия и менеджмент a 100 do oboru Arts Management. Standardní doba studia jsou tři roky.

Těšíme se na vás

Vaše Fakulta podnikohospodářská

Další informace o přijímacím řízení: http://fph.vse.cz/bakalarske/prijimaci-rizeni/