Zahájeny práce na dějinách VŠE

21. května
2012

V minulém roce byla rektorem VŠE, prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., dr. h. c., ustavena poradní skupina pro dějiny Vysoké školy ekonomické v Praze. Jejím úkolem je  koordinovat vědecké zpracování dějin VŠE, přípravu vzniku archivu Vysoké školy ekonomické v Praze (včetně fotoarchivu a elektronického archivu) a výzkumného pracoviště zabývajícího se jejími dějinami.

Skupina pro dějiny VŠE je tvořena zástupci všech fakult a pracovníky rektorátu. Jejími členy jsou: prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.; doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.; prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.; Ing. Prokop Závodský, CSc.; doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.; doc. JUDr. Dr. Jan Hejda; Maja Wetzlerová; Ing. Jiří Knap.

Poradní skupina rovněž řídila přípravu mezifakultního projektu IGS „Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze“, který byl započat v letošním roce. Hlavní přínos projektu spočívá především v analýze vzniku VŠE a proměny vysokoškolského prostředí v socialistickém Československu a dále v komparaci tohoto prostředí a podmínek socialistických zemích ve střední Evropě. Výzkum bude vycházet především z archivních materiálů, které lze získat na půdě VŠE (sylaby oborů a jednotlivých kurzů, zkušební archy, kvalifikační práce apod.), a archivních fondů týkajících se VŠE, zejména v Národním archivu České republiky, Archivu hlavního města Prahy, archivu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a také ze vzpomínek pamětníků. Je plánováno provedení ankety mezi absolventy VŠE, sběr materiálů spjatých s dějinami VŠE (fotografie apod.). V rámci publikačních výstupů projektu bude vydán biografický slovník osobností spjatých se založením VŠE a budou předloženy dílčí vědecké studie k publikování. Bude uspořádáno odborné kolokvium, mezinárodní konference a další akce.

Výsledky rozsáhlé bibliografické rešerše (okolo 500 položek) již byly zveřejněny na webových stránkách poradní skupiny http://dejiny.vse.cz. Tyto stránky zveřejňují aktuality z činnosti poradní skupiny, jsou na ní vyvěšeny již vydané studie k dějinám VŠE, biografické medailonky představitelů VŠE a fotografie. Stránky jsou postupně doplňovány.

60let.jpgV současné době probíhají rešerše archivních materiálů, tisku, rozhlasu, sestavování seznamu zaměstnanců VŠE, hesláře biografického slovníku a seznamu pamětníků, rozhovory s pamětníky (oral history), sestavování speciálního knižního fondu. Poradní skupina se též zapojila do příprav oslav 60. výročí vzniku VŠE: připraví v rámci nich vědeckou konferenci, studentskou konferenci a připraví část studií Sborníku k 60. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze a číslo časopisu Politická ekonomie, věnované 60. výročí založení VŠE.

VŠE žádá čtenáře o případné upozornění na osobnosti, které působily na škole v padesátých a šedesátých letech 20. století, na které by se mohla obrátit s prosbou o rozhovor či jiný druh spolupráce. Zároveň prosí o zapůjčení jakýchkoliv materiálů (indexy, knihy, časopisy, výstřižky, paměti, dopisy, fotky atd.), které by pomohly rekonstruovat dějiny VŠE v padesátých a šedesátých letech 20. století. Materiály budou využity v souladu s Vašimi představami. Uvítáme i jakékoli Vaše rady a připomínky. Se svými nabídkami se můžete obrátit na kteréhokoli člena poradní skupiny. Kontakty na jednotlivé členy poradní skupiny naleznete na http://dejiny.vse.cz/poradni-skupina/clenove/

Vysoká škola ekonomická Vám předem děkuje za spolupráci.