Noví docenti na VŠE

21. listopadu
2012

Na vědecké radě VŠE dne 20. listopadu 2012 byly předány dva docentské jmenovací dekrety.

Doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D. – docent, vědecký pracovník Laboratoře inteligentních systémů FIS VŠE

Doc. Šimůnek působí na katedře informačních technologií, katedře informačního a znalostního inženýrství a v Laboratoři inteligentních systémů FIS VŠE od roku 1996 jak ve vědeckých, tak i pedagogických pozicích. Hlavním přínosem jeho výuky, a to nejen na VŠE, je vytvoření didaktické pomůcky – akademického systému LISp-Miner pro dobývání znalostí z databází. Od roku 2004 vypracovává posudky na bakalářské a diplomové práce a od roku 2009 je i vedoucím závěrečných prací. Recenzoval dvoje vysokoškolská skripta. Od roku 2010 je členem komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru Znalostní technologie. V rámci svých odborných aktivit je zván jako přednášející na tuzemské a zahraniční vysoké školy.

Pedagogickou činnost doc. Šimůnka doprovází bohatá vědecká a publikační aktivita. Je autorem jedněch a spoluautorem tří vysokoškolských skript, autorem vysokoškolské učebnice, též autorem či spoluautorem pěti kapitol v odborných knihách, dvou článků v časopisech s impakt-faktorem, více než padesáti článků v časopisech či sbornících z konferencí a dále dvaceti tří softwarových systémů/modulů zapsaných v RIV. Publikace byly citovány v 51 ověřených případech. Za svou publikační činnost byl oceněn třikrát cenou děkana FIS a dvakrát cenou rektora VŠE.

Doc. Šimůnek je spoluřešitelem celé řady vědeckovýzkumných projektů VŠE a AV ČR. Je členem programových výborů zahraničních i tuzemských konferencí a oponentem projektů interní grantové agentury VŠE. Zároveň významně spolupracuje s praxí.

Doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „LISp-Miner – šestnáct let vývoje akademického systému pro dobývání znalostí z databázína VR Fakulty informatiky a statistiky dne 31. května 2012. Rektor VŠE jmenoval Ing. Milana Šimůnka, Ph.D., docentem pro obor Informatika s účinností od 1. července 2012.

 

Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. – docentka katedry veřejných financí FFÚ VŠE

Doc. Maaytová působí na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 1983. Garantovala předmět „Veřejné finance – praktikum“, předmět „Financování zdravotnictví“ a v současné době je garantem předmětu „Veřejné finance v odvětvích ekonomiky“. Vede bakalářské a diplomové semináře. Podílela se na přípravě a zavedení nových předmětů „Veřejné výdajové programy“, „Finanční teorie, politika a instituce“ a „Finanční politika a praxe“. Vedla velké množství úspěšně obhájených diplomových prací. Ve studentských anketách je trvale hodnocena jako vynikající pedagog.

Doc. Maaytová je permanentně zapojena do řešení výzkumných projektů. Byla spoluřešitelkou tří mezinárodních projektů. Podílela se na řešení čtyř úspěšně obhájených výzkumných projektů GA ČR. V současné době je zapojena do tříletého projektu GA ČR „Analýza veřejných zakázek“.

Doc. Maaytová zpracovala samostatnou monografii „Ekonomika zdravotnictví“ a je spoluautorkou úspěšné publikace „Veřejné finance“ – učebnice. Má podíl na dalších pěti publikacích. Je spoluautorkou článku, který byl přijat do časopisu s nenulovým IF.  Publikovala dva články v angličtině v recenzovaných odborných časopisech v SR a studii v anglickém jazyce na Univerzitě v Bialystoku v Polsku. Je spoluautorkou čtyř vědeckých monografií, z nich jedna vyšla v anglickém jazyce pod patronací mezinárodní instituce NISPA a další dvě byly vydány Bělehradě a jedna v Lublani. Pravidelně vystupuje na mezinárodních vědeckých konferencích.

Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Ekonomika zdravotnictví – možnosti zvyšování efektivnosti“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 13. června. 2012. Rektor VŠE jmenoval Ing. Alenu Maaytovou, Ph.D., docentkou pro obor Finance s účinností od 1. listopadu 2012.