Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

26. prosince
2012

VŠE v Praze nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2013/2014 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu prosince a ledna představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické.

Den otevřených dveří se koná 5. 1. 2013, v 10.00 hod. ve Vencovského aule.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2013/14

Název studijního programu

Název oboru

Standardní délka studia

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu

Forma studia

Ekonomie a hospodářská správa

Ekonomie

3 roky

585**

prezenční

Economics*

Národní hospodářství

Veřejná správa a regionální rozvoj

 *) Obor Economics je obsahově téměř identický s oborem Ekonomie, je však celý vyučován v anglickém jazyce a je placený. Přijímací řízení je odlišné od ostatních oborů, podmínky lze nalézt na  http://econ.vse.cz

**)Tento počet se nevztahuje na obor Ecomomics

Podmínky přijetí

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:

  1. absolvovat v období od 1. 9. 2012 do 31. 5. 2013 písemný     test  obecných    studijních      předpokladů  (základní zkouška – OSP Z) u společnosti Scio, s.r.o., http://www.scio.cz
  2. dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE  a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE ori­gi­nál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na http://www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při­hlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a   uchazeče na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání nebo čestným prohlášením, které je třeba odevzdat ve stanovených termínech při při­jímání a zápisu do studia. (formulář prohlášení je dostupný na http://nf.vse.cz/download/prijimacky/ProhlaseniBAK.doc.)

Přihláška ke studiu

Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a rovněž nevyžaduje uve­dení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 31. 5. 2013. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním sym­bolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bu­de­ ‑li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatek za přijímací řízení

300,- (při podání přihlášky do 31. 5. 2013)

560,- (při podání přihlášky po 31. 5. 2013)

Více informací o Národohospodářské fakultě: zde.

Fotografie:

Fotografie č. 1: Slavnostní zahájení akademického roku studentů bakalářského studia NF na Pražském hradě
Fotografie č. 2: Děkan fakulty doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. a člen katedry ekonomie doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. s prezidentem ČR  prof. Ing. Václavem Klausem, CSc.
Fotografie č. 3: Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze v roce 2012