Bakalářské studium na VŠE v akademickém roce 2013/2014

23. února
2013

VŠE nabízí pro akademický rok 2013/2014 na svých šesti fakultách možnost studia 23 bakalářských oborů. Přijaty budou téměř čtyři tisíce uchazečů. Studium je možné v češtině, angličtině a ruštině. Den otevřených dveří cizojazyčných oborů se koná 26.3. od 15:00.

Zájem o studium na VŠE je tradičně vysoký. Pro akademický rok 2012/2013 bylo podáno přes 15 tisíc přihlášek, přičemž přijata byla přibližně třetina uchazečů. Největší zájem byl například o obory Arts management, Multimedia v ekonomické praxi, Podniková ekonomika a management či Mezinárodní studia – diplomacie. Nabídka bakalářských oborů jednotlivých fakult VŠE je však mnohem širší.

Fakulta financí a účetnictví nabízí celkem 690 míst v 5 oborech – Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika a Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání. Přijímací zkouška má formu písemného testu z matematiky a angličtiny. Termín pro odevzdání přihlášek je 31. 3. 2013, přijímací zkoušky se konají 5. a 6. 6. 2013.

Na Fakultě mezinárodních vztahů je možné studovat v prezenční formě 5 oborů – Cestovní ruch a regionální rozvoj, Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia – diplomacie, Podnikání a právo a Politologie, do kterých bude přijato celkem 900 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá ze tří testů – z matematiky a dvou jazyků. Obor Manažer obchodu vyučovaný kombinovanou formou je určen pro zájemce, kteří preferují studium při zaměstnání a mají minimálně pětiletou praxi. Přijímací zkoušky se skládají z testu ze všeobecných znalostí a z angličtiny. Do prvního ročníku bude přijato 50 studentů. Termín odevzdání přihlášek na FMV je také 31. 3. 2013, přijímací zkoušky proběhnou od 12. do 14. 6. 2013.

Fakulta podnikohospodářská nabízí celkem 540 míst v oborech Podniková ekonomika a management a Arts management. Pro Podnikovou ekonomiku má přijímací zkouška formu testu z matematiky a cizího jazyka, u Arts managementu se jedná o test ze všeobecného přehledu a cizího jazyka. Přihlásit se je nutné do 31. 3. 2013, přijímací zkoušky se konají od 10. do 12. 6. 2013.

Fakulta informatiky a statistiky připravila pro uchazeče výběr sedmi oborů – Informatika, Multimedia v ekonomické praxi (ME), Podnikové informační systémy (PIS), Matematické metody v ekonomii, Sociálně ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie. FIS plánuje přijmout celkem 885 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá z testů z matematiky a z angličtiny nebo němčiny, ovšem uchazeči, kteří splní stanovená kritéria (výborný prospěch z matematiky a angličtiny na střední škole, nebo přijatelný výsledek zkoušky z obecných studijních předpokladů – OSP Z Scio, nebo účast na celostátní přehlídce SOČ či kolech olympiád apod.), mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky. Termíny odevzdání přihlášky jsou 31. 3. 2013 (1. kolo kromě PIS), 30. 6. 2013 (2. kolo kromě ME a 1. kolo pro PIS) a 16. 9. 2013 (pouze 2. kolo pro PIS). Přijímací zkoušky se konají 18. 6. 2013 (1. kolo kromě PIS), 27. 8. 2013 (2. kolo kromě ME a 1. kolo pro PIS) a 16. 9. 2013 (pouze 2. kolo pro PIS).

Na své tři obory – Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální rozvoj přijme Národohospodářská fakulta celkem 585 uchazečů. Jako přijímací zkoušku absolvují test OSP Z Scio (v období od 1. 9. 2012 do 31. 5. 2013). Termín odevzdání přihlášky je 31. 5. 2013.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci plánuje do oboru Management přijmout 300 zájemců o studium. Přijímací zkouška se skládá z testů z předpokladů k manažerskému rozhodování a ze světového jazyka. Studenti s výborným prospěchem z matematiky a cizího jazyka na střední škole či ze zkoušky OSP mohou být také přijati bez přijímací zkoušky. Přihlášky musí být odevzdány do 31. 3. 2013, přijímací zkoušky se konají 6. a 7. 6. 2013 (náhradní termín 17. 6. 2013).

Podrobnosti o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Zájemci o studium – Bakalářské obory nebo přímo na stránkách jednotlivých fakult. Zájemci o studium na VŠE se mohou také obrátit na školní Infocentrum (tel. 224 095 666).

Studium v cizích jazycích

Možnost studovat bakalářské obory v angličtině nabízejí 3 fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů obor International Business, Fakulta podnikohospodářská obor Corporate Finance and Management a Národohospodářská fakulta obor Economics. V ruštině mohou zájemci studovat na Fakultě podnikohospodářské obor Экономика предприятия и менеджмент.

Den otevřených dveří cizojazyčných studijních oborů se na VŠE, nám. W.Churchilla 4, Praha 3 koná ve středu 26. března od 15:00 v místnosti RB 546, 5. patro Rajská budova.