Pět nových docentů VŠE

31. října
2013

Rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. předal na Vědecké radě dne 29. října 2013 jmenovací dekrety pěti novým docentům.

Rektor VŠE v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. předal na Vědecké radě dne 29. října 2013 jmenovací dekrety pěti novým docentům.

Doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.

S účinností od 1. července 2013 jmenoval rektor VŠE docentem pro obor Regionální a správní vědy Ing. Jana Těšitele, CSc. z katedry krajinného managementu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Doc. Ing. Jan Těšitel, CSc. obhájil habilitační práci na téma „Tourism Management – a Tool to Communicate Local Development with Nature Protection“ na VR NF VŠE dne 22. května 2013.

Doc. Ing. Jan Těšitel, CSc. se dlouhodobě specializuje na problematiku rozvoje regionů se zvláštním režimem hospodaření, v tomto rámci pak na problematiku rozvojového potenciálu velkoplošných chráněných území. Jeho dosavadní vědecká práce je založena na výsledcích vlastních empirických výzkumů provedených v rámci řešení devíti mezinárodních a čtyř národních projektů.

Doc. Těšitel je spoluautorem dvou monografií, devíti kapitol v monografiích v angličtině, dvanácti článků v časopisech s impakt faktorem a dvaceti osmi článků v recenzovaných časopisech.

Doc. Těšitel byl do roku 2009 zaměstnán v Akademii věd ČR jako vědecký pracovník. Jako pedagog působí na plný pracovní úvazek od roku 2009 na Zemědělské fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích, kde je vyučujícím předmětů: Řízení lidských zdrojů, Regionální management, Regionální projektování, Agroturistika a Socioekologie rurálního prostoru. Vede bakalářské a diplomové práce, které se zabývají především problematikou specifických podmínek hospodaření v chráněných oblastech.

Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

S účinností od 1. července 2013 jmenoval rektor VŠE docentem pro obor Podniková ekonomika a management Ing. Luboše Smrčku, CSc. z katedry podnikové ekonomiky FPH VŠE. Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. obhájil habilitační práci na téma „The Great Global Crisis and Family Finance (How to look after your property in a Word of catastrophe and ruin) na VR FPH VŠE dne 19. června 2013.

Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. se dlouhodobě věnuje oblasti ekonomických a právních důsledků insolvencí, primárně v podnikatelské oblasti, ale také u fyzických osob. Je autorem několika monografií týkajících se problematiky fúzí, převzetí firem a zániku podniků a také osobních a rodinných financí. Je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu, vyučuje kurzy zániku podniků a kurzy osobních financí.

Vědeckou činnost zaměřuje především na otázky insolvenčního řízení, jeho dopadu na makroekonomický vývoj. Vedle toho se zabývá otázkami finanční gramotnosti v obecné rovině i v souvislosti s osobními bankroty a také problematikou řízení a financování kulturních institucí ve vztahu k racionalizaci vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů.

Je autorem nebo spoluautorem 9 článků v impaktovaných časopisech, řady recenzovaných článků v domácích i zahraničních časopisech, autorem 5 monografií (z toho 1 ve Velké Británii), spoluautorem 6 monografií, autorem či spoluautorem mnoha příspěvků na mezinárodních konferencích, mnoha článků v ekonomickém tisku.

Je nebo byl spoluřešitelem 4 výzkumných projektů (1 VZ MŠMT, 1 TAČR, 1 GAČR, 1NAKI) a 1 interního grantu VŠE.

Doc. Smrčka se osobně angažuje ve snahách o zvýšení finanční gramotnosti obyvatel – spolupracuje s Poradnou při finanční tísni. Vedle akademické činnosti se věnuje také výkonu funkce insolvenčního správce a dalším ekonomickým aktivitám.

Doc. Ing. Diana Bílková, Dr.

S účinností od 1. listopadu 2013 jmenoval rektor VŠE docentkou pro obor Statistika Ing. Dianu Bílkovou, Dr. z katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE. Doc. Ing. Diana Bílková, Dr. obhájila habilitační práci na téma „Analýza vývoje a modelování mzdových a příjmových rozdělení lognormálními křivkami, využití metody L-momentů“ na VR FIS VŠE dne 10. října 2013.

Doc. Ing. Diana Bílková, Dr. působí na katedře statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE jako aktivní vyučující od roku 1992, nejprve jako interní doktorandka, od roku 1995 jako odborná asistentka.

Její pedagogickou činnost doprovází bohatá činnost vědecká a publikační. Je autorkou či spoluautorkou 5 článků v impaktovaných časopisech. Dále je autorkou či spoluautorkou 5 příspěvků ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index a řady dalších článků a příspěvků na mezinárodních i domácích konferencích.

Byla vedoucí úspěšně obhájených 47 diplomových a 4 bakalářských prací. Podílela se na zavedení nové koncepce 17 předmětů, v rámci své pedagogické činnosti garantovala 15 předmětů. Je autorkou 6 studijních opor statistických předmětů v rámci projektu EQUIP.

Byla členkou řešitelského týmu 3 domácích vědecko-výzkumných projektů a účastnila se řešení 2 významných úkolů z hlediska spolupráce s praxí. Má celkem 24 citací v publikacích jiných autorů (SCI, SSCI) a 43 ostatních citací.

Doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

S účinností od 1. listopadu 2013 jmenoval rektor VŠE docentkou pro obor Management RNDr. Jitku Bartošovou, Ph.D. z katedry exaktních metod FM VŠE. Doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. obhájila habilitační práci na téma „Finanční potenciál domácností – kvantitativní metody a analýzy“ na VR FM VŠE dne 16. října 2013.

Doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. je vyzrálou odbornou osobností zabývající se kvantitativními metodami pro podporu manažerského rozhodování a pro modelování manažerských a ekonomických procesů. Při výuce se soustřeďuje především na předměty týkající se statistických metod a na modelování v ekonomii a managementu. V minulosti se podílela na řešení dvou projektů GAČR (v jednom případě byla řešitelkou) a několika dalších grantových projektů. V současnosti je zapojena do mezinárodního projektu VEGA 1-0127-11.

Doc. Bartošová je autorkou jedné odborné monografie a spoluautorkou tří článků v časopisech s impakt faktorem. Dále je autorkou či spoluautorkou 33 časopiseckých článků, 46 příspěvků ve sbornících z převážně mezinárodních konferencí. Na WOS má uchazečka 9 záznamů s celkově 12 citacemi (bez autocitací). Její h-index je 2.

Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

S účinností od 1. listopadu 2013 jmenoval rektor VŠE docentem pro obor Podniková ekonomika a management Ing. Miroslava Karlíčka, Ph.D. z katedry marketingu FPH VŠE. Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. obhájil habilitační práci na téma „Marketingová komunikace: klíčové nástroje a stěžejní zásady jejich efektivního fungování“ na VR FPH VŠE dne 16. října 2013.

Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. působí na VŠE od roku 2005. Do roku 2008 byl odborným asistentem na katedře mezinárodního obchodu FMV. Mezi lety 2006 a 2008 byl vedoucím oddělení public relations a tiskovým mluvčím VŠE. Od roku 2009 je vedoucím katedry marketingu na FPH.

Doc. Karlíček se podílel na vytvoření nové koncepce vedlejší specializace Marketing a na vytvoření celé řady nových a inovaci některých stávajících předmětů. Je autorem či spoluautorem tří významných vysokoškolských učebních textů a garantem sedmi předmětů. Realizuje rovněž vzdělávací činnost pro komerční sféru.

Je autorem či spoluautorem osmi odborných článků v tuzemských recenzovaných časopisech bez IF, řady odborných článků v zahraničních recenzovaných časopisech a jednoho odborného článku v časopise s nenulovým IF. Je rovněž hlavní autorem či spoluautorem pěti odborných monografií a učebnic, autorem článků v odborných časopisech pro praxi a ve sbornících z mezinárodních konferencí. Vyučoval např. na Wirtschaftsuniversität Wien či na Université Jean Moulin Lyon 3. V roce 2008 pak působil jeden semestr na HEC v Paříži.