Vyhlášení 3. volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2014 – 2018

2. prosince
2013

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění a podle vnitřních předpisů Vysoké školy ekonomické v Praze volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro nové funkční období počínající v roce 2014 a trvající do roku 2018.

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta na funkci rektora: 3. prosince 2013 od 12:00 – 3. února 2014 do 12:00 hod.

Veřejná prezentace uchazečů: 13. února 2014 v 13:00 hod. ve Vencovského aule.

Zasedání AS VŠE s volbou kandidáta na funkci rektora: 24. února 2014 v 13:00 hod. v zasedací místnosti rektora NB 169.

Přihlášky uchazečů o funkci rektora se odevzdávají v zalepené obálce, označené Volba kandidáta na funkci rektora, v sekretariátu AS VŠE nebo některému členovi předsednictva AS VŠE. Z důvodu toho, že sekretariát AS VŠE nebyl zřízen, přihlášky se podávají prostřednictvím podatelny VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4 v Praze 3, na jméno některého ze členů předsednictva AS VŠE. Přihlášky uchazečů musí mít písemnou formu a musí obsahovat výslovný písemný souhlas uchazeče se zařazením na volební listinu uchazečů o funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze. Nedílnou součástí přihlášky je příloha, která obsahuje životopis se základními osobními údaji, osvědčení podle zvláštního předpisu, doklady o dosaženém vzdělání, potvrzení o dosavadní praxi a seznam publikační činnosti. Dále přihláška obsahuje stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období rektora. Osvědčením podle zvláštního předpisu se rozumí osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění; kromě něj musí uchazeč o funkci rektora k přihlášce současně přiložit čestné prohlášení podle stejného zákona. Uchazeči, kteří splní předepsané náležitosti, budou volební komisí písemně vyzváni k účasti na společné veřejné prezentaci svých programů před akademickou obcí Vysoké školy ekonomické v Praze; jejich odborný životopis, seznam publikační činnosti a stručná charakteristika programových cílů pro funkční období rektora budou zveřejněny na internetových stránkách školy, pokud proti tomu uchazeč předem nevznese námitky.

Podle § 20 zákona č. 451/1991 Sb. se požadavek na předložení osvědčení a čestné prohlášení podle tohoto zákona nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971. O funkci rektora se může ucházet zejména osoba s akademickým titulem profesor nebo docent.