Bakalářské studium – Národohospodářská fakulta

30. prosince
2013

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2014/2015 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult.

Národohospodářská fakulta připravuje své studenty pro práci v ekonomických a analytických pozicích či odděleních podniků, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Vychovává ekonomy, kteří budou schopni správně a pružně reagovat na rychle se měnící požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu. Výuka zahrnuje široké spektrum předmětů od vysoce abstraktních, teoretických až po manažerské a praktické.

Den otevřených dveří se koná 11. 1. 2014, v 10.00 hod. ve Vencovského aule.

Bakalářské studijní programy otevírané v akademickém roce 2014/15

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu Forma studia
Ekonomie a hospodářská správa Ekonomie 3 roky 585** prezenční
Economics*
Národní hospodářství
Veřejná správa a regionální rozvoj

*) Obor Economics je obsahově téměř identický s oborem Ekonomie, je však celý vyučován v anglickém jazyce a je placený. Přijímací řízení je odlišné od ostatních oborů, podmínky lze nalézt na http://econ.vse.cz

**)Tento počet se nevztahuje na obor Ecomomics

Podmínky přijetí:

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné podmínky:
a) absolvovat v období od 1. 9. 2013 do 31. 5. 2014 písemný test  obecných studijních předpokladů  (základní zkouška – OSP Z) u společnosti Scio, s.r.o. http://www.scio.cz
b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Studenti a pedagogové NF na návštěvě Evropského parlamentu První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou absolvováním testu v případě, že uchazeči při konání testu sdělí společnosti Scio, že jsou přihlášeni ke studiu na NF VŠE a udělí této společnosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč doručí NF VŠE ori­gi­nál certifikátu o výsledku testu vydaného společností Scio. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí každého uchazeče (více na http://www.scio.cz). Přihlášení se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s při­hlášením se k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a   uchazeče na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání nebo čestným prohlášením, které je třeba odevzdat ve stanovených termínech při při­jímání a zápisu do studia. (formulář prohlášení je dostupný na http://nf.vse.cz/download/prijimacky/ProhlaseniBAK.doc )

Přihláška ke studiu:

Vítězka Soutěže o cenu děkana NF 2013 Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a rovněž nevyžaduje uve­dení a potvrzení prospěchu ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz. Standardním termínem pro doručení přihlášky je 31. 5. 2014. Po obdržení a zaregistrování přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle účtu a variabilním sym­bolu, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bu­de­-li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatek za přijímací řízení:

300,- (při podání přihlášky do 31. 5. 2014)
530,- (při podání přihlášky po 31. 5. 2014)

 

Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze v roce 2013

Další informace:

Více informací o Národohospodářské fakultě: zde.

Fotografie:

Fotografie č. 1: Slavnostní zahájení akademického roku studentů bakalářského studia NF na Pražském hradě
Fotografie č. 2: Studenti a pedagogové NF na návštěvě Evropského parlamentu
Fotografie č. 3: Vítězka Soutěže o cenu děkana NF 2013
Fotografie č. 4: Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze v roce 2013