Novou rektorkou VŠE zvolena prof. Ing. Hana Machková, CSc.

24. února
2014

Dne 24. 2. 2014 byla na Vysoké škole ekonomické v Praze zvolena rektorkou prof. Ing. Hana Machková, CSc. V tajném hlasování získala od Akademického senátu VŠE ve 3. kole 23 hlasů. Funkční období nové rektorky začne v okamžiku jmenování prezidentem ČR.

O post rektora se ucházeli tři kandidáti: prof. Ing. Josef Arlt, CSc. – proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty informatiky a statistiky, prof. Ing. Hana Machková, CSc. – prorektorka pro zahraniční vztahy a PR VŠE a prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – děkan Fakulty podnikohospodářské.

Všichni kandidáti veřejně představili své programové cíle dne 13. 2. 2014 ve Vencovského aule v Praze. Akademická obec Fakulty managementu v Jindřichově Hradci se mohla zúčastnit prezentací formou dálkového přenosu do kinosálu fakulty. Uchazeči byli také v den voleb přítomni zasedání AS VŠE a před samotnou volbou zodpovídali dotazy jednotlivých senátorů.

Rektora volí Akademický senát tajným hlasováním, maximálně ve třech kolech. Do funkce rektora je zvolen ten uchazeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Funkční období rektora je čtyřleté a funkci rektora může stejná osobnost zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři, které si sám jmenuje.

Ve volbách hlasovalo 32 senátorů. Prof. Machková byla zvolena většinou 23 hlasů ve 3. kole voleb. Prof. Arlt získal v 1. kole 10 hlasů, prof. Machková 13 hlasů, prof. Veber 8 hlasů a 1 hlas byl neplatný. Do 2. kola postoupili prof. Arlt, který získal 13 hlasů, a prof. Machková, která získala 16 hlasů, 3 hlasy byly neplatné. Ve 3. kole získal prof. Arlt 8 hlasů, prof. Machková 23 hlasů a 1 hlas byl neplatný.

Během svého funkčního období v letech 2014 – 2018 spatřuje prof. Machková priority vedení školy:

  • v reakci na rostoucí konkurenci na trhu vzdělávacích služeb, nepříznivý populační vývoj a přizpůsobení se změnám v legislativě vysokoškolského prostředí;
  • v poskytování kvalitních vzdělávacích programů, vysokých nárocích na studenty i pedagogy a využití možností mezifakultní spolupráce založené na vzájemné výhodě;
  • ve spolupráci se špičkovými partnerskými školami a mezinárodními organizacemi, posilování internacionalizace jako významného zdroje příjmů;
  • v řešení nevyhovující kvalifikační struktury akademických pracovníků, zvrácení nepříznivého vývoje výsledků ve vědě a výzkumu, v podpoře kvalifikačního růstu mladých pracovníků;
  • v zapojení odborníků z praxe do akademické činnosti, podpoře aktivit Rozvojového a poradenského centra i studentů (podnikatelské inkubátory, technologická či inovační centra), v rozvoji zejména odborné spolupráce s absolventy, posílení prestiže VŠE prostřednictvím nabídky celoživotního vzdělávání;
  • ve spolupráci se všemi součástmi školy, napomáhání ke kultivaci akademického prostředí, jednotném a pozitivním vystupování navenek, aby VŠE plnila roli vážené a uznávané akademické instituce.

Životopis

Programové cíle

Rektorku by měl na návrh AS VŠE v Praze jmenovat prezident republiky.