Sedm nových docentů VŠE

20. května
2014

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala na Vědecké radě dne 20. května 2014 jmenovací dekrety pěti novým docentům.

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

prorektor pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Vysoké školy finanční a správní  

Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., obhájil habilitační práci na téma „Modelování dluhopisových portfoliína VR Fakulty financí a účetnictví dne 4. prosince 2013. Rektor VŠE jmenoval RNDr. Petra Budinského, CSc., docentem pro obor Finance s účinností od 1. ledna 2014.

Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., od r. 1984 pedagogicky působil na MFF UK. Po roce 1990 absolvoval řadu zahraničních studijních programů a pobytů v oblasti kapitálových trhů. V letech 1991-1992 byl účastníkem programu Světové banky v oblasti cenných papírů. Od roku 2001 působí na Vysoké škole finanční a správní (VŠFS). V současné době je prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Vysoké školy finanční a správní. Doc. Budinský se podílel jako autor nebo spoluautor na 6 knihách, publikoval 3 impaktované články, několik recenzovaných článků v tuzemských a zahraničních časopisech, vydal 6 skript a napsal 20 příspěvků do sborníků z odborných konferencí.

 

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 

děkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, obhájil habilitační práci na téma „Management & Controlling malé a střední firmyna VR Fakulty financí a účetnictví dne 4. prosince 2013. Rektor VŠE jmenoval Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, docentem pro obor Účetnictví a finanční řízení s účinností od 1. ledna 2014.

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, roku 2002 začal přednášet management na Open University Business School v Milton Keyness (Anglie).  Od r. 2004 se podílel na výuce na Fakultě podnikohospodářské VŠE a od r. 2005 přednáší na Pražské mezinárodní škole při VŠE. Od roku 2005 také způsobí na Vysoké škole finanční a správní. V roce 2010 byl jmenován děkanem Fakulty ekonomických studií VŠFS. Doc. Havlíček je autorem či spoluautorem několika monografií, autorem nebo významným spoluautorem několika článků v časopisech s IF, dalších 7 článků je zařazeno v databázi Scopus a 16 článků publikováno v recenzovaných časopisech ve světovém jazyce. Dále je spoluautorem dvou příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí. Vystoupil s celkem osmnácti příspěvky na mezinárodních konferencích.

 

doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

docentka SMS JM FMV VŠE, vědecká pracovnice       

Doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Možnosti a meze českého lidskoprávního aktivismuna VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 27. listopadu 2013. Rektor VŠE jmenoval Ing. Mgr. Štěpánku Zemanovou, Ph.D., docentkou pro obor Mezinárodní politické vztahy s účinností od 1. ledna 2014.

Doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D., působí od r. 1998 na SMS JM Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Vyučuje předměty v rámci bakalářského i magisterského studia studia z tématických oblastí: obecné aspekty oboru mezinárodní vztahy, lidská práva v mezinárodních vztazích a severské země v mezinárodních vztazích. Doc. Zemanová byla řešitelkou či spoluřešitelkou 6 vědecko-výzkumných projektů, z toho 2 byly řešeny pro MZV ČR na základě aktuálních potřeb české zahraniční politiky. Doc. Zemanová se také aktivně zúčastňuje mezinárodních konferencí. Je rovněž členkou mezinárodní odborné asociace CEEISA. Od září 2013 je členkou redakční rady  časopisu Mezinárodní vztahy. Je autorkou 2 monografií, 7 kapitol v monografiích (z toho 1 zahraniční), 2 článků v odborném časopise s nenulovým IF, 21 statí v odborných recenzovaných časopisech (z toho 5 v zahraničních časopisech), článků v nerecenzovaných časopisech, příspěvků ve sbornících z konferencí aj. Její publikační činnost vykazuje celkem 27.

 

doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D.

docentka katedry mezinárodního obchodu Ekonomické fakulty TU v Liberci

Doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Český trh práce v evropském kontextu“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 27. listopadu 2013. Rektor VŠE jmenoval Ing. Zuzanu Potužákovou, Ph.D., docentkou pro obor Mezinárodní obchod s účinností od 1. ledna 2014.

Doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D., od r. 2009 působí na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Zároveň působila v létech 2009 – 2011 jako externí lektorka na Katedře světové ekonomiky FMV VŠE. V rámci programu ERASMUS vyučovala na univerzitách v Dánsku a Finsku, přednášela také na univerzitě v Lipsku. Dlouhodobě se orientuje zejména na problematiku evropského trhu práce, flexicurity a migrace pracovní síly. Je autorkou 2 odborných knih (jedna je předkládána jako habilitační práce), dále přispěla do 3 dalších monografií, z nichž dvě byly publikovány v zahraničí, spoluautorkou 2 článků v časopisech s impakt faktorem a 3 článků v zahraničním recenzovaném časopise, 5 příspěvků v cizím jazyce ve sbornících z mezinárodních konferencí a 8 příspěvků v českém jazyce. Článek publikovaný v časopise Politická ekonomie byl čtyřikrát ocitován podle ohlasů SCI nebo SSCI. Mimo to má uchazečka evidováno dalších 15 citací svých odborných prací

 

doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.

docent katedry psychologie a sociologie řízení FPH VŠE

Doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Psychologie podnikánína VR Fakulty podnikohospodářské dne 5. března 2014. Rektorka VŠE jmenovala Mgr. Ing. Martina Lukeše, Ph.D., docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. dubna 2014.

Doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D., působí od roku 2003 na katedře psychologie a sociologie řízení FPH VŠE. Vyučuje či vyučoval předměty zaměřené na tématiku podnikání, psychologie, psychologie podnikání, metody sociálně-psychologického výzkumu a trénink sociálních a manažerských dovedností, řadu předmětů též garantuje. Výzkumně se věnuje psychologii podnikání a podnikání obecně, dále inovacím a interkulturní psychologii. V těchto oblastech realizoval řadu odborných tuzemských i mezinárodních výzkumů, za nejvýznamnější je možné považovat projekty CID (v rámci 6. Rámcového programu EU), CUPESSE (v rámci 7. Rámcového programu EU) a vedení české části mezinárodního projektu Global Entrepreneurship Monitor. Výstupy publikoval v odborných monografiích a v odborných článcích v impaktovaných a recenzovaných časopisech v ČR i v zahraničí. Je či byl členem řady mezinárodních organizací v oblasti psychologie, podnikání a managementu.

 

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

docentka katedry mezinárodního obchodu FMV VŠE, proděkanka pro zahraniční vztahy a PR

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., obhájila habilitační práci na téma „Společná obchodní politika EU v mezinárodních systémech ekonomické governance“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 16. dubna 2014. Rektorka VŠE jmenovala doc. Ing. Ludmilu Štěrbovou, CSc., docentkou pro obor Mezinárodní obchod s účinností od 1. května 2014.

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., působí na katedře mezinárodního obchodu FMV VŠE a ve funkci akademické ředitelky magisterského programu International Business od roku 2006 a bakalářského programu International Business od roku 2012. V r. 2012 byla jmenována proděkankou pro zahraniční vztahy a PR.  Její hlavní specializací jsou práva k duševnímu vlastnictví. Vyučuje také na zahraničních univerzitách v Rusku, Německu, Francii a Rakousku. Doc. Štěrbová se podílí na spolupráci s praxí. Vede firemní projekty tuzemských i zahraničních stáží studentů navazujících magisterských oborů, od roku 2006 je lektorkou Institutu průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a od roku 2007 je členkou týmu specialistů pro práva duševního vlastnictví Evropské hospodářské komise OSN. Doc. Štěrbová byla řešitelkou či spoluřešitelkou výzkumných záměrů FMV, projektů GA ČR, MZV aj. Doc. Štěrbová je autorkou či spoluautorkou 9 monografií, 3 vysokoškolských skript, 1 článku v časopise s impakt faktorem a 6 zahraničních recenzovaných článků. Publikovala 3 články v časopisech ze seznamu RVVI a dalších 7 v tuzemských recenzovaných časopisech, 22 příspěvků ve sbornících s mezinárodní účastí a 10 článků v nerecenzovaných odborných časopisech. Je citována či uvedena v seznamu odborné literatury minimálně v 11 publikacích a má 2 citace v publikacích jiných autorů na Web of Science. Na její knižní monografie bylo uveřejněno 5 recenzí.

 

Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

odborný asistent katedry exaktních metod FM VŠE

Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Zákaznická spokojenost v online marketingové komunikaci“ na VR Fakulty managementu VŠE dne 30. dubna 2014. Rektorka VŠE jmenovala Ing. Tomáše Kincla Ph.D., docentem pro obor Management s účinností od 1. června 2014.

Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., je vyzrálým vědecko-pedagogickým pracovníkem s kvalitními publikačními výstupy směřujícími především do oblasti marketingu. Je autorem či spoluautorem 53 publikací, z toho 6 knižních publikací, 3 článků v časopisech s pozitivním IF. Je citován ve 12 publikacích, z toho 2x v publikacích jiných autorů uvedených na Web of Science v rámci Social Science Citation Index (SSCI). Podílel se na řešení dvou projektů GAČR a dvou úspěšně ukončených projektů MŠMT v rámci programu NPVII. Ing. Kincl se zaměřuje na oblasti odhalování charakteristik zákaznické spokojenosti, která je v současné době převažujícím pohledem v marketingu a zásadním prostředkem k dosahování cílů firmy, a na výzkum spokojenosti s ohledem na nový kontext, který se objevuje v souvislosti s novými komunikačními a informačními technologiemi a společně s masivním rozšiřováním WWW. Zaměřuje se také na rozvoj poznání v oblasti kulturních rozdílů v online prostředí a jejich vlivu na web design a výzkum v oblasti automatizované analýzy sentimentu s důrazem na jazykovou nezávislost klasifikátoru.