Slavnostní inaugurace 11. rektorky VŠE

2. června
2014

Ve čtvrtek 29. května proběhla inaugurace nové rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Kromě nastupující prof. Ing. Hany Machkové, CSc. a odstupujícího rektora prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c. byli přítomni i nově jmenovaní prorektoři. V talárech se ceremonie zúčastnili také děkani VŠE, rektoři a prorektoři českých i zahraničních vysokých škol. Mezi hosty byli dále velvyslanci, zástupci MŠMT, MPO a MZV i zástupci firemních partnerů VŠE.

Program slavnostní inaugurace moderoval nový prorektor a statutární zástupce rektorky doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Mezi hlavní řečníky inaugurace patřili předseda Akademické senátu VŠE prof. Václav Riedlbauch, odstupující rektor profesor Hindls a nastupující profesorka Machková. Za Českou konferenci rektorů pronesl krátký projev i její předseda a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Vedení VŠE nastoupilo na pódium. Nová rektorka během inaugurační řeči poděkovala svému předchůdci za to, že přebírá školu, která se nachází ve velmi dobrém stavu. „Díky panu profesoru Hindlsovi je, podle mého názoru, VŠE dobře připravena reagovat na rostoucí konkurenci na trhu vzdělávacích služeb, na nepříznivý populační vývoj a má předpoklady přizpůsobit se i připravovaným změnám v legislativě vysokoškolského prostředí. Je pro mě také ctí převzít pomyslnou štafetu od člověka, kterého si hluboce vážím pro jeho odborné i lidské kvality,“ uvedla rektorka ve svém inauguračním projevu. Dále v něm představila i hlavní úkoly, které by během svého čtyřletého funkčního období chtěla ve spolupráci s fakultami splnit: zvyšování kvality akademických bakalářských studijních oborů; v úzké spolupráci s praxí zřídit profesně orientované bakalářské obory na fakultách, které projeví o tuto formu zájem, včetně distanční či kombinované formy studia; posílit konkurenceschopnost VŠE v oblasti navazujících magisterských studijních oborů tak, aby se o přijetí ucházely vysoké počty absolventů nejen z VŠE, ale i z jiných vysokých škol; u cizojazyčných studijních oborů se stát referencí pro oblast střední a východní Evropy; podpořit zlepšení systému vnitřního hodnocení kvality pedagogického procesu na fakultách; podporovat možnost získání mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů na jazykových katedrách VŠE; podpořit mladou generaci vědecko-výzkumných pracovníků a inovovat doktorské studium.

Během svého projevu zdůraznila i důležitost udržování vztahů s praxí. VŠE má i velký potenciál pro rozvoj spolupráce s praxí. Zapojení odborníků z praxe do výuky by měly všechny studijní obory plně využívat. VŠE má dobře vybudovanou strukturu firemních partnerů a i v období krize se jí podařilo většinu partnerských smluv udržet. VŠE podpoří ještě více aktivity RPC, které je rozvojovým, poradenským a zprostředkovatelským pracovištěm v oblasti profesního uplatňování studentů a absolventů VŠE v praxi. Těším se také na vznik nového centra na Jarově, jež se zaměří na podnikatelské inkubátory a škola bude podporovat i projekty technologických a inovačních center,“ uvedla nová rektorka.

Nová rektorka, odstupující rektor a děkani fakult VŠE ve slavnostních talárech. Rektorka pronáší slib.
Projev předsedy České konference rektorů a zároveň rektora Univerzity Karlovy  prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. Rektorka pronáší svoji inaugurační řeč.

Záznam ze slavnostní inaugurace najdete zde.