Jmenování děkana Müllera do Akreditační komise EPAS

19. července
2014

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, byl s účinností od 1. září 2014 jmenován členem Akreditační komise pro oborovou akreditaci EPAS při EFMD (European Foundation for Management Development) se sídlem v Bruselu. Mandát člena „EPAS Accreditation Board“ je tříletý. Akreditační komise je složena z 10 zástupců mezinárodní akademické obce, 4 zástupců mezinárodních firem a 4 zástupců EFMD bez hlasovacího práva.

Akreditační komise zasedá 4x ročně a rozhoduje o udělení v současné době nejprestižnější mezinárodně uznávané akreditace pro manažerské studijní obory. Akreditace jsou udělovány od roku 2005. Hlavním cílem akreditace bylo vytvoření mezinárodního standardu kvality pro manažerské studijní obory. Akreditaci EPAS má v současné době 85 studijních oborů realizovaných na 64 vysokých školách v 28 zemích světa. 

Akreditační proces je velmi náročný a o akreditaci mohou žádat pouze vysoké školy, které splňují vstupní podmínky, např. minimálně 5leté členství v EFMD, studijní obory musí mít národní akreditace, musí být realizovány nejméně 3 roky a mít dané počty absolventů. Významný je mezinárodní aspekt, zejména počty zahraničních studentů, hostujících profesorů a podíl výuky v angličtině. Akreditace je udělována obvykle na 3 roky, nejlépe hodnocené studijní obory mohou získat akreditaci 5 letou.

Akreditační proces začíná podrobnou samohodnotící zprávou (Self-Evaluation Report) s přesně stanovenou strukturou. V pěti kapitolách vysoká škola hodnotí své postavení v rámci národního vzdělávacího systému, vysvětluje institucionální rámec, uvádí základní informace (kvalifikační struktura, počty přihlášek, počty přijímaných studentů …), cíle studijního oboru, profil absolventa, obsah výuky, pedagogické metody, možnosti studia v zahraničí, spojení s praxí atp. Poté následuje tzv. Peer Review neboli osobní návštěva expertního týmu. Tým je mezinárodní, obvykle čtyřčlenný a je v něm zástupce firemní praxe a jeden nezávislý místní expert. Hodnocená vysoká škola musí vyčlenit místnost, ve které jsou shromážděny veškeré podklady, včetně výukových materiálů, učebnic, příkladů diplomových prací (úspěšných i neúspěšných) a komise postupně hovoří s rektorem, děkanem a vedením fakulty, garantem oboru, garanty a vyučujícími předmětů, studenty, absolventy a může si vybrat kteréhokoli zaměstnance fakulty pro ověření informací. Návštěva probíhá 2 dny. Na jejím základě pak vypracuje expertní tým písemné stanovisko, které je předloženo Akreditační komisi. Ta může, ale nemusí návrh expertního týmu respektovat.

VŠE získala mezinárodní akreditaci EPAS v roce 2012 pro tříleté období jako první, a dosud jediná vysoká škola v České republice, pro dva studijní obory. Jedná se o navazující magisterský studijní obor Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů (FMV), vyučovaný v češtině, a navazující magisterský studijní obor International Business – Central European Business Realities, vyučovaný plně v angličtině. V současné době se FMV intenzivně připravuje na reakreditaci. Návštěva expertního týmu proběhne v listopadu 2014.

Zastoupení děkana Fakulty mezinárodních vztahů doc. Müllera v Akreditační komisi EPAS je jak uznáním jeho odborných kvalit (pan děkan Müller dosud působil jako člen Peer Review), tak potvrzením dobrého jména Vysoké školy ekonomické v Praze v zahraničí. Pro VŠE je důležité prosadit své zástupce do uznávaných mezinárodních struktur, které ovlivňuji strategii mezinárodního vysokého školství. V případě přijetí novely Zákona o vysokých školách budou zkušenosti z mezinárodního akreditačního procesu pro VŠE velkou výhodou při institucionální akreditaci“, konstatuje rektorka VŠE prof. Hana Machková.