VŠE pomáhá studentům se zdravotním, studijním a jiným znevýhodněním

19. února
2018

Již přes deset funguje na VŠE Středisko handicapovaných studentů (SHS), které pomáhá studentům a uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami. Poskytuje jim podporu při integraci do běžného studia, kdy i přes svá zdravotní a jiná znevýhodnění musí splnit standardní studijní požadavky jako ostatní studenti. Pracovníci SHS jsou k dispozici osobám s postižením zraku, sluchu, s omezenou možností pohybu, se specifickými poruchami učení (SPU), s poruchami autistického spektra, s psychickým onemocněním i osobám s chronickým onemocněním.

Přijímací řízení

Uchazeči s handicapem podávají přihlášku standardním způsobem a přihlášku doplní o lékařskou zprávu s upřesněním svého handicapu. Protože je mnoho stupňů postižení, může se stát, že např. studenti s omezenou možností hybnosti budou mít obsahově stejné potvrzení od lékaře o handicapu, ale jejich možnosti absolvování přijímacího testu se budou značně lišit. Proto je nutno kontaktovat pracovníky SHS a upřesnit s nimi podrobnosti s dostatečným předstihem. Přihlášku ke studiu lze podat také přímo přes SHS.

„K nastavení nejlepších úprav slouží přijímací řízení nanečisto, kde se uchazeč seznámí s formou, místem a potřebnými kompenzačními pomůckami, které může použít. Z uplynulých let je zřejmé, že uchazeči o studium, kteří si vyzkoušeli místo a formu přijímacích testů nanečisto, jsou u přijímacího řízení výrazně úspěšnější,“ vysvětluje Martin Ctibor, ředitel SHS.

Studium na VŠE a ubytování

Studenti se studijním a zdravotním znevýhodněním studují na VŠE formou integrace. Mohou si tedy vybrat jakýkoli obor, jenž VŠE nabízí a na všech oborech mohou počítat se stejnou mírou podpory od SHS. Služeb SHS využívá nyní 40 studentů se speciálními studijními potřebami. Přičemž v roce 2017 dokončili studia tři handicapovaní studenti.

„Studentům se specifickými poruchami učení, kteří jsou včasně během studia zachyceni a začnou spolupracovat se SHS, se výrazně snižuje studijní neúspěšnost. Průběžné a závěrečné testy mohou psát v pracovně SHS se zvýšenou časovou dotací, díky čemuž dosahují stabilnějších a lepších výsledků ve studiu,“ popisuje Martin Ctibor.

VŠE zdravotně handicapovaným studentům nabízí možnost bezbariérového ubytování na všech svých kolejích, aby si studenti mohli vybrat podle toho, v které části Prahy bude probíhat převážná část jejich výuky.

Uplatnění na trhu práce

Studenti i absolventi VŠE se zdravotním postižením mohou také využít služeb SHS při získávání uplatnění na trhu práce, kde SHS využívá kontakty se zaměstnavateli, kteří mají zájem o kvalifikované zaměstnance se zdravotním znevýhodněním. Na konci roku 2017 uspořádalo SHS například veletrh pracovních příležitostí zaměřený na sociální podnikání v ČR.

Digitalizace studijních materiálů

Průběžně jsou pro studenty se speciálními potřebami upravovány materiály do digitální podoby, se kterými mohou pomocí kompenzačního softwaru samostatně pracovat. Přes 10 000 stran takto upravených studijních materiálů využívají studenti s handicapem zraku, specifickými poruchami učení a s omezenou hybností horních končetin.

Více informací o Středisku handicapovaných studentů na VŠE, včetně příběhů jednotlivých studentů naleznete zde.

Středisko handicapovaných studentů je podpořeno z projektu OP VVV Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze.