Bakalářské studium – Fakulta informatiky a statistiky

6. ledna
2018

VŠE nabízí na svých šesti fakultách pro akademický rok 2018/2019 možnost studia 27 bakalářských studijních oborů. V průběhu ledna a února představíme nabídku bakalářských studijních oborů všech fakult. Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 10.00 hod. ve Vencovského aule.

Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy, statistickými, ekonometrickými a dalšími kvantitativními metodami, které lze aplikovat ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní disciplíny, jejichž výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Osm kateder fakulty se podílí na odborné profilaci studentů fakulty v bakalářském i navazujícím magisterském studiu a současně zajišťuje výuku předmětů pro studijní obory ostatních fakult VŠE. Fakulta poskytuje též doktorské studium a studium v anglickém jazyce. Vědeckovýzkumná činnost fakulty informatiky a statistiky v oblasti teoretického, ale především aplikovaného výzkumu, je zaměřena na problémy optimálního rozhodování a makroekonomické regulace, na ekonometrické a statistické modelování a prognózování a na otázky efektivního řízení informatiky a informačních systémů a rozvoje užití informačních technologií. Absolventi všech oborů fakulty získají během studia široké znalosti z ekonomických, kvantitativních a informatických disciplín, což jim dává nespornou výhodu na trhu práce.

Den otevřených dveří se koná 12. 1. 2018.

NÁZEV STUDIJNÍHO PROGRAMU NÁZEV OBORU STANDARDNÍ DÉLKA STUDIA NEJVYŠŠÍ POČET STUDENTŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU FORMA STUDIA
Aplikovaná informatika Aplikovaná Informatika 3 roky 350 prezenční
Multimédia v ekonomické praxi (ME) 60
Informační média a služby 50
Kvantitativní metody v ekonomice Matematické metody v ekonomii 55
Statistické metody v ekonomii 40
Statistika a ekonometrie 50
Sociálně-ekonomická demografie 55

Podmínky přijetí

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka má formu dvou oddělených písemných testů. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči píší test z angličtiny, u studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice a na oboru Multimédia v ekonomické praxi je možný test z němčiny.

Rozhodnutí o přijetí

Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu bodů stanoveného děkanem pro každý test. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů.

Bez přijímacích zkoušek na základě žádosti mohou být přijati uchazeči, kteří

  1. v žádosti doloží průměrný prospěch z matematiky a angličtiny, a to u každého z nich do 2,00 včetně. Podmínkou je, že studovali každý z těchto předmětů na české nebo slovenské střední škole (známky jsou z posledních 7 vysvědčení – pololetní a výroční), další podmínkou je, že podávají přihlášku na FIS VŠE poprvé,
  2. dosáhli přijatelných výsledků zkoušky z obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národní srovnávací zkoušky,
  3. se účastnili celostátní přehlídky SOČ a celostátních kol olympiád, příp. jiných soutěží, které bude fakulta považovat za hodné zřetele při rozhodování o prominutí přijímací zkoušky.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 650,-Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.

Pokud uchazeč žádá o přijetí bez přijímacích zkoušek, musí nejpozději do termínu pro podání přihlášky doložit žádost obsahující výsledky pololetních i výročních vysvědčení v předmětech matematika a angličtina potvrzené střední školou.

Informace o přijímacím řízení na FIS jsou uvedeny na stránce http://fis.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/

Termíny podání přihlášky včetně odeslání platby

  • do 30. 4. 2018 první kolo přijímacího řízení
  • do 30. 6. 2018 druhé kolo přijímacího řízení kromě oboru ME

Termíny přijímací zkoušky

  • první kolo přijímacího řízení: 19. 6. 2018
  • druhé kolo přijímacího řízení (kromě oboru ME): 22. 8. 2018