Fakulta informatiky a statistiky přijímá do doktorského studia do 31. 8. 2020

K přijímací zkoušce je nutné dodat (přes úložiště v InSIS nebo zaslat na e-mail krajicko@vse.cz) naskenované předepsané materiály s podpisem (Dodatek k přihlášce, Prohlášení o předchozích a souběžných studiích), strukturovaný odborný životopis, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a disertační projekt, ve kterém uvede, čemu by se chtěl v rámci disertační práce věnovat. Uchazeči na Aplikovanou informatiku píší práci v rozsahu pěti stran, zájemci o Ekonometrii a operační výzkum nebo Statistiku dvě strany textu v anglickém jazyce. Je nutné uvést i jméno školitele.

Přijímací pohovor (odborná zkouška) je veden v anglickém jazyce. Pouze cizí státní příslušník, který bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude navíc v den odborné zkoušky skládat písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka. Z této podmínky jsou vyloučení pouze zájemci ze Slovenské republiky.

V rámci přijímací zkoušky student hovoří o oblasti zájmu doktorského studia, čímž musí potvrdit svůj odborný zájem o oblast dalšího vzdělání a odbornou znalost angličtiny.

Seznam školitelů a vypsaných témat pro školní rok 2020/21 naleznete zde PDF.

Důležité termíny

31. 8. 2020 do 12:00 Podání přihlášky – 2. kolo přijímacího řízení
10. 9. 2020 Přijímací zkouška – 2. kolo
14. 9. 2020 Zápisy přijatých uchazečů do studia
24. 9. 2020 Imatrikulace

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).