Mimořádné opatření rektorky – vstup zaměstnanců a dalších osob do areálu VŠE na Žižkově od 8. do 30. června 2021

S účinností od 8. června 2021 je vstup do budov VŠE umožněn zaměstnancům VŠE a dalším osobám, které nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 a předloží:

 • čestné prohlášení zaměstnance VŠE nebo potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu, který v rámci povinného testování zaměstnanců VŠE podstoupil v posledních 7 dnech, nebo
 • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • certifikát o provedeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR, v jiném členském státě EU nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy, přičemž
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • národní certifikát o dokončeném očkování proti onemocnění covid-19, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi EU s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu ČR, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
 • potvrzení od zaměstnavatele, školy nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování, který absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nebo povinného testování na jiné škole nejdéle před 72 hodinami.

Po celou dobu v budově VŠE musí používat ochranu dýchacích cest respirátorem třídy nejméně FFP2 s následujícími výjimkami:

 • při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 • při poskytování vzdělávání,
 • po dobu, kdy vykonávají práci na pracovišti nebo jinou obdobnou činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka.

Všem zaměstnancům a dalším osobám pobývajícím v areálu VŠE děkujeme za respektování tohoto opatření.