Opatření rektorky – režimová opatření ve vnitřních prostorách VŠE platná od 1. 11. 2021

V návaznosti na platná opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje rektorka s účinností od 1. listopadu 2021 do odvolání toto opatření upravující provoz Vysoké školy ekonomické v Praze.

I. Obecné podmínky

Do areálu VŠE mohou vstupovat pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou všichni povinni dodržovat hygienická opatření.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Všechny osoby ve vnitřních prostorech areálu VŠE (zejména na chodbách, klidových zónách a v prostorách knihoven) mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • akademické pracovníky a další učitele, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova),
 • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby nebo pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie/videozáznamu při akcích organizovaných školou.

II. Postup při pozitivním testu na covid-19 nebo rizikovém kontaktu v prostorách VŠE

Studenti a zaměstnanci, kteří byli pozitivně testováni na covid-19 RT-PCR testem, kontaktují neprodleně svého praktického lékaře a dále se řídí jeho pokyny. Nahlásí tuto skutečnost rovněž na emailovou adresu karantena@vse.cz. Studenti z důvodu omluvení neúčasti na výuce informují shodně jako v případě jiné nemoci svoji studijní referentku, zaměstnanci svého nadřízeného.

Doporučujeme informovat rovněž své kolegy, resp. spolužáky, se kterými byla pozitivně testovaná osoba v posledních dnech v kontaktu po delší dobu bez ochranného prostředku dýchacích cest a bez dodržení min. vzdálenosti 1,5 metru.

Studenti a zaměstnanci, kteří se dostali do kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na covid-19 RT-PCR testem, platí následující:

 • očkovaní a ti, co prodělali onemocnění covid-19 (a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní):
  • pokud jsou bez příznaků, nemusí absolvovat RT-PCR test na covid-19 a nemusí ani do karantény;
  • pokud mají příznaky onemocnění covid-19, musí absolvovat RT-PCR test na covid-19.
 • neočkovaní jsou povinni nastoupit do karantény, přičemž v tomto případě platí stejný postup jako v případě nemoci. Studenti z důvodu omluvení neúčasti na výuce informují příslušnou studijní referentku, která eviduje dobu karantény jako omluvenku v InSIS, a zaměstnanci bezodkladně informují svého nadřízeného.

III. Akademické obřady (kterých se v jeden čas účastní více než 20 osob), kongresy, konference, studentské akce (kulturní, sportovní a podobné), pokud se účastní i jiné osoby, než studenti a zaměstnanci VŠE, a kurzy U3V

Maximální přípustný počet přítomných osob nesmí být vyšší než 100 % celkové kapacity míst k sezení v místnosti; všichni účastníci musí být usazeni, vzdálenost účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m. a mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Zúčastnit se mohou pouze osoby, které předloží doklad o splnění podmínek bezinfekčnosti:

 • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 24 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 72 hodinami, nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • národní certifikát o provedeném nebo dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, přičemž
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní;

Organizátor je povinen před vstupem do místnosti konání akce splnění těchto podmínek kontrolovat a účastník je povinen jejich splnění prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokáže, organizátor mu účast neumožní.

IV. Stravovací služby

Provozovny stravovacích služeb, které slouží i pro veřejnost, jsou povinny kontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti (doklad o očkování, negativní výsledek testu, potvrzení o prodělané nemoci – podrobně viz bod II).

V prostorách VŠE působí následující typy provozoven:

 • vysokoškolská stravovací zařízení (Žižkov – Menza AV Gastro, Pizza VŠEm, Zdravá výživa, Akademický klub VŠE, Umbrella pizza bar; Jižní město – závodní stravování AV Gastro; Jarov – Menza restaurant; Jindřichův Hradec – bufet) – studenti a zaměstnanci VŠE se prokazují identifikačními kartami;  u osob, které nejsou studenty nebo zaměstnanci VŠE je stravovací zařízení povinno kontrolovat bezinfekčnost všech zákazníků při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky, nejpozději před poskytnutím služby ;
 • prodej jídla s sebou (bufety, kavárna v atriu RB) – pokud neprobíhá konzumace na místě, není třeba prokazovat bezinfekčnost. Při konzumaci na místě platí ustanovení uvedené v bodě a).

V. Opatření po návratu ze zahraničí

Pokud studenti nebo zaměstnanci pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí nebo teritorií s nízkým nebo se středním rizikem nebo vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 jsou povinni postupovat podle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 10. 2021 č.j. MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN.

Dovolujeme si upozornit, že zaměstnanec/student nese veškerou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z opatření MZ ČR.

 • Autor: Oddělení PR
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: