Opatření rektorky – režimová opatření ve vnitřních prostorách VŠE platná od 8. 9. 2021 do odvolání/aktualizováno 13. 9. 2021

V návaznosti na platná opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje rektorka s účinností od 8. září 2021 do odvolání toto opatření upravující provoz Vysoké školy ekonomické v Praze.

I. Obecné podmínky

Do areálu VŠE mohou vstupovat pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19. Po celou dobu přítomnosti ve škole jsou všichni povinni dodržovat hygienická opatření.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Všechny osoby ve vnitřních prostorech areálu VŠE (zejména na chodbách) a v prostorách knihoven mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • akademické pracovníky a další učitele při poskytování vzdělávání,
 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova),
 • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou.

 

II. Akademické obřady (kterých se v jeden čas účastní více než 20 osob), kongresy, konference, studentské akce (kulturní, sportovní a podobné) a kurzy CŽV-U3V

Maximální přípustný počet přítomných osob nesmí být vyšší než 100 % celkové kapacity míst k sezení v místnosti; všichni účastníci musí být usazeni, vzdálenost účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.

Zúčastnit se mohou pouze osoby, které předloží:

 • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • národní certifikát o provedeném nebo dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, přičemž
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní;

Organizátor je povinen před vstupem do místnosti konání akce splnění těchto podmínek kontrolovat a účastník je povinen jejich splnění prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokáže, organizátor mu účast neumožní.

III. Opatření po návratu ze zahraničí

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 8. 2021 č.j. MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN  stanovuje povinnosti zaměstnavatelům, zaměstnancům a studentům v souvislosti s pandemií COVID-19 při návratu ze zahraničí. Z tohoto opatření mimo jiné vyplývá povinnost, že zaměstnanci/studenti, kteří strávili více než 12 hodin (v případě sousedních zemí je to 24 hodin) v zahraničí, mají povinnost před vstupem do školy prokázat podstoupení testu s negativním výsledkem. Zaměstnanci informují (mailem) svého bezprostředního nadřízeného, studenti zasílají potvrzení o negativním výsledku testu na adresu karantena@vse.cz.

Do té doby nesmí vstupovat do budovy školy. Do budovy školy nesmí vstupovat ani v době, kdy mají po návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nařízenou samoizolaci.

Tato povinnost se nevztahuje na

 1. očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování,
 2. očkované osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování,
 3. osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19,
 4. osoby, které prokážou, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu.

Dovolujeme si upozornit, že zaměstnanec/student nese veškerou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z opatření MZ ČR.

 • Autor: Oddělení PR
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: