Prof. Jakub Fischer byl oceněn medailí MŠMT za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost

Ve Valdštejnské zahradě dne 24. srpna převzalo 35 významných osobností pedagogiky Medaili MŠMT. Medaile, které jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Jedním z oceněných je i prof. Jakub Fischer, děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE, který převzal medaili MŠMT 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Pan děkan je profesorem oboru hospodářská politika a zaměřuje se na oblast sociálně-hospodářské statistiky, národního účetnictví a lidského kapitálu. Je členem různých odborných organizací, jako jsou například Jednota českých matematiků a fyziků nebo Mezinárodní statistický institut. Působí také jako soudní znalec v oblasti statistiky.

Nad rámec své pedagogické činnosti se prof. Fischer dlouhodobě podílí na řešení různých úkolů v oblasti vzdělávací politiky, například se podílel na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ či na zpracování různých šetření v oblasti vysokého školství (např. EUROSTUDENT), odborně se věnuje otázkám financování vysokého školství a má výrazný podíl na zajištění Středoškolské odborné činnosti.

„Panu děkanovi srdečně blahopřeji, medaili MŠMT si určitě zaslouží“, řekla rektorka VŠE prof. Machková. „Prof. Fischer je představitelem moderní generace pedagogů VŠE. Vážím si zejména toho, že se neangažuje pouze ve prospěch své fakulty, ale zastává i důležité funkce v rámci školy. VŠE výborně reprezentuje v řadě odborných grémií, publikuje, vystupuje v médiích a jeho práce má skutečně celospolečenský dopad“, dodala.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů od zástupců škol, vyučujících, rodičů, žáků, ale i široké veřejnosti. Více informací je k dispozici ve zprávě MŠMT.

Zdroj fotografií: MŠMT