Prohlášení rektora: Jmenování Miroslava Ševčíka děkanem Národohospodářské fakulty VŠE

Vážené členky, vážení členové akademické obce,

důkladně jsem zvážil veškeré okolnosti související s volbou děkana Národohospodářské fakulty a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu se Zákonem o vysokých školách jsem se rozhodl na základě návrhu Akademického senátu Národohospodářské fakulty jmenovat doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. děkanem Národohospodářské fakulty s účinností od 1. července 2022.

Ve svém funkčním období jsem si jako jednu z hlavních priorit vytyčil podporu vysokoškolské demokracie. S členy akademické obce i zástupci veřejnosti jsem v uplynulém měsíci podstoupil řadu rozhovorů a vyslechl jejich názory. Jako největší nedostatek proběhlých voleb nejen na Národohospodářské fakultě, ale i na fakultách dalších, vnímám nízkou volební účast a zájem kandidovat. To jsem se rozhodl napravit, a proto jsem přijal určitá opatření, jež budou prohlubovat demokratické naplňování akademických principů na Vysoké škole ekonomické v Praze:

  1. Morálně-etické zásady vedoucích pracovníků VŠE
    Od děkanů fakult a členů vedení Vysoké školy ekonomické v Praze budu po dobu výkonu jejich funkce požadovat dodržování morálně-etických zásad, které jsem vymezil nad rámec hodnot uvedených v Etickém kodexu VŠE. Těmito zásadami ze svého pohledu definuji základní hranice pro diskusi o tom, jak by měli vedoucí pracovníci přispívat k dobrému jménu Vysoké školy ekonomické v Praze a podporovat jeho šíření. Morálně-etické zásady vedoucích pracovníků jsou uvedeny v Příloze tohoto prohlášení.
  2. Zřízení webové stránky volby.vse.cz
    Vedení VŠE ve spolupráci s členy Akademického senátu VŠE spustilo on-line platformu, na které budou s předstihem zveřejňovány a propagovány všechny vyhlášené volby do akademických senátů. Účelem této platformy je zejména zvýšení povědomí o demokratických principech v akademickém prostředí, prezentace konkrétních voleb a informace k nim a k jednotlivým kandidátům. Větší informovanost o volbách umožní všem studentům i akademickým pracovníkům, aby se mohli aktivně zapojit do voleb jako kandidující i jako voliči.
  3. Úprava volebního řádu AS VŠE
    Na nejbližším jednání AS VŠE předložím k diskuzi návrh na úpravu Volebního řádu AS VŠE, který stanoví, že volby členů AS VŠE budou na všech fakultách probíhat prostřednictvím elektronické aplikace ve studijním informačním systému. Dosavadní zkušenosti na VŠE ukázaly, že tento způsob voleb vede zejména mezi studenty k vyšší volební účasti, což podpoří vlastní volební soutěž a sílu mandátu zvolených kandidátů. Zároveň navrhnu děkanům všech fakult VŠE, aby v podobném duchu upravili volební řády fakultních akademických senátů.

Věřím, že budou jak vedoucí pracovníci VŠE, tak akademické senáty tato opatření podporovat.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D
Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze