Tiskové prohlášení rektora VŠE k odvolání děkana Ševčíka

V úterý 14. března proběhlo mimořádné jednání vedení VŠE. Rektor informoval členy vedení, že děkan Ševčík jeho návrh na rezignaci nevyslyšel a požádal o prodloužení lhůty. Rektor Petr Dvořák toto prodloužení neakceptoval, ale zároveň se rozhodl pro řešení, které dává docentu Ševčíkovi dostatek času ke zvážení rezignace. Své rozhodnutí děkanovi osobně sdělil. Ve shodě s celým vedením VŠE a za podpory děkanů ostatních fakult se rektor rozhodl k následujícím krokům:

  1. Předsedu akademického senátu Národohospodářské fakulty požádá o bezodkladné svolání mimořádné schůze akademického senátu NF. Vzhledem k zodpovědnosti akademického senátu NF za návrh ke jmenování děkana a s ohledem na znění vysokoškolského zákona považuje rektor v této situaci za nejvhodnější krok, aby odvolání děkana navrhl fakultní senát z vlastní vůle.
  2. V případě, že AS NF děkana nenavrhne odvolat, využije rektor svoji pravomoc odvolat děkana z vlastního podnětu. V tomto případě předloží rektor po projednání v AS NF svůj návrh na odvolání děkana akademickému senátu VŠE.
  3. V případě souhlasu akademického senátu VŠE, rektor děkana Ševčíka odvolá z funkce.

Rektorovým prvotním zájmem zůstává dobré jméno VŠE v očích jejích studentů, uchazečů o studium, zaměstnanců, akademiků, absolventů, partnerů školy a široké veřejnosti.

Možnosti veřejné vysoké školy při odvolání děkana:

  1. Dle § 27 Zákona o vysokých školách se akademický senát fakulty usnáší o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje rektorovi jeho odvolání z funkce.
  2. Rektor může podle § 28 odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.
  • Autor: PR VŠE pr@vse.cz
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: