Uzávěrka přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium

25. dubna
2018

VŠE nabízí pro akademický rok 2018/2019 na svých šesti fakultách možnost studia 28 bakalářských oborů a 38 navazujících magisterských oborů. Studovat je možné v češtině, angličtině a ruštině. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2018, pokud není u jednotlivých oborů níže uvedeno jinak.

Bakalářské studium

Fakulta financí a účetnictví nabízí celkem 464 míst v 5 oborech – Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika a Vzdělávání v ekonomických předmětech. Přijímací zkouška má formu písemného testu z matematiky a angličtiny. Informace o přijímacím řízení na Fakultu financí a účetnictví.

Na Fakultě mezinárodních vztahů je možné v českém jazyce studovat v prezenční formě 4 obory – Cestovní ruch a regionální rozvoj, Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia – diplomacie a Podnikání a právo, do kterých bude přijato celkem 720 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá ze tří testů – z matematiky a dvou jazyků. Obor Manažer obchodu vyučovaný kombinovanou formou je určen pro zájemce, kteří preferují studium při zaměstnání a mají minimálně pětiletou praxi. Přijímací zkoušky se skládají z testu ze všeobecných znalostí a z angličtiny. Do prvního ročníku bude přijato 60 studentů. Také do bakalářského studijního oboru v angličtině International Business bude přijato 50 uchazečů. Informace o přijímacím řízení na Fakultu mezinárodních vztahů.

Fakulta podnikohospodářská nabízí celkem 480 míst ve dvou oborech Podniková ekonomika a management a Arts management. Pro Podnikovou ekonomiku má přijímací zkouška formu testu z matematiky a cizího jazyka, u Arts managementu se jedná o test ze základů logického myšlení, test ze znalostí z oblasti kultury a test z angličtiny. Bakalářské studijní obory v angličtině (Business Administration) a ruštině (Экономика предприятия и менеджмент) mají uzávěrku přihlášek 10. 6. 2018. Informace o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou.

Fakulta informatiky a statistiky připravila pro uchazeče výběr sedmi oborů – Aplikovaná informatika, Multimédia v ekonomické praxi (ME), Informační média a služby, Matematické metody v ekonomii, Sociálně ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie. FIS plánuje přijmout celkem 660 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá z testů z matematiky a z cizího jazyka, ovšem uchazeči, kteří splní stanovená kritéria (výborný prospěch z matematiky a angličtiny na střední škole, nebo přijatelný výsledek zkoušky z obecných studijních předpokladů – OSP Z Scio, nebo účast na celostátní přehlídce SOČ či kolech olympiád apod.), mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky. Prominutí přijímací zkoušky neplatí pro obor Multimédia v ekonomické praxi. Informace o přijímacím řízení na Fakultu informatiky a statistiky.

Na své tři obory v českém jazyce – Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální rozvoj přijme Národohospodářská fakulta celkem 496 uchazečů. Jako přijímací zkoušku absolvují test OSP u společnosti Scio. Fakulta dále nabízí jeden předmět vyučovaný v angličtině s názvem Economics. Uzávěrka přihlášek na NF je 3. června 2018. Informace o přijímacím řízení na Národohospodářskou fakultu.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci plánuje do oboru Management přijmout 200 zájemců o studium. Přijímací zkouška se skládá z testů z předpokladů k manažerskému rozhodování a ze světového jazyka. Studenti s výborným prospěchem z matematiky a cizího jazyka na střední škole či ze zkoušky OSP mohou být také přijati bez přijímací zkoušky. Informace o přijímacím řízení na Fakultu managementu.

Magisterské studium

Fakulta financí a účetnictví nabízí celkem 430 míst v 7 navazujících magisterských oborech vyučovaných v českém jazyce – Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika, Finanční inženýrství, Finance, Finance a oceňování podniku, Účetnictví a finanční řízení podniku a Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Informace o přijímacím řízení. I letos nabízí FFÚ navazující magisterský obor v angličtině Master in Finance and Accounting MIFA.

Na Fakultě mezinárodních vztahů je možné v českém jazyce studovat 5 oborů – Cestovní ruch, Evropská integrace, Mezinárodní obchod, Mezinárodní politika a diplomacie, Podnikání a právo, do kterých bude přijato celkem 610 uchazečů. Informace o přijímacím řízení. Fakulta mezinárodních vztahů nabízí také tři navazující magisterské obory v angličtině – International Business – Central European Business Realities, International and Diplomatic Studies a Economics of Globalisation and European Integration.

Fakulta podnikohospodářská nabízí celkem 510 míst ve čtyřech oborech – Management, Arts management a anglicky vyučované Master in ManagementMaster of International Management (CEMS MIM). Na tento obor vyučovaný v angličtině bylo již přijímání přihlášek pro příští akademický rok ukončeno. Informace o přijímacím řízení.

Fakulta informatiky a statistiky nabízí 8 magisterských oborů vyučovaných v českém jazyce – Informační management, Informační systémy a technologie, Kognitivní informatika, Podniková informatika, Znalostní a webové technologie, Ekonometrie a operační výzkum, Ekonomická demografie a Statistika. Další 3 obory vyučované plně v angličtině – Information Systems Management, Quantitative Economic AnalysisMaster in Official Statistics. FIS plánuje přijmout celkem 415 uchazečů. Informace o přijímacím řízení.

Čtyři obory nabízí zájemcům o studium Národohospodářská fakulta – Ekonomická analýza, Hospodářská politika, Hospodářské a politické dějiny a Regionalistika a veřejná správa. Uzávěrka přihlášek na NF je 3. června 2018. Informace o přijímacím řízení.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci plánuje do navazujícího magisterského oboru Management přijmout 250 zájemců o studium. Informace o přijímacím řízení.