Volby do Akademického senátu VŠE se blíží

23. dubna
2018

Volby do Akademického senátu VŠE na období 2018-2021, se začátkem funkčního období 13. 6. 2018 a koncem funkčního období 12. 6. 2021, se na všech fakultách konají ve středu 25. dubna 2018.

Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem Vysoké školy ekonomické. Má celkem 31 členů. V kurii akademických pracovníků je každá fakulta zastoupena třemi senátory a jeden senátor je volen celoškolskými útvary, které mají akademické pracovníky. V případě VŠE se jedná o zástupce CTVS. Studentská kurie má celkem 12 členů, každá fakulta má dva studentské senátory. Senátoři jsou voleni tajným hlasováním členy akademické obce.

Akademický senát VŠE má významné pravomoci, zejména:

  • na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty schvaluje vnitřní předpisy VŠE a jejich součástí,
  • schvaluje rozpočet VŠE předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy,
  • schvaluje Výroční zprávu o činnosti VŠE a Výroční zprávu o hospodaření VŠE předloženou rektorem,
  • schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy ekonomické v Praze předloženou rektorem,
  • schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů Rady pro vnitřní hodnocení, Vědecké rady VŠE a Disciplinární komise,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách,
  • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  • schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VŠE a jeho každoroční aktualizaci po projednání ve Vědecké radě VŠE,
  • rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí VŠE,
  • na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.

FFÚ
Termín voleb: 25. 4. 2018, 10 – 16 h
Místo voleb: 139 NB

FMV
Termín voleb: 25. 4. 2018, 10 – 16 h
Místo voleb: NB 255
https://asfmv.vse.cz/o-senatu/volby-do-as-vse/

FPH
Termín voleb: 25. 4. 2018, 9 – 16 h
Místo voleb: RB 459
Seznam kandidátů do Akademických senátů

FIS
Termín voleb: 25. 4. 2018, 9 – 16:30 h
Místo voleb: 473 NB
Kandidáti FIS do voleb AS VŠE

NF
Termín voleb: 25. 4. 2018, 9 – 15 h
Místo voleb: 350 NB
Řádné volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2018-2021

FM
Termín voleb: 25. 4. 2018, 10:00 – 16:00
Místo: č. 109 v budově FM VŠE v Jindřichově Hradci
http://www.fm.vse.cz/vyhlaseni-radnych-voleb-do-akademickeho-senatu-vse-ve-volebnich-obvodech-fm-vse-pro-funkcni-obdobi-2018-2021/

Volby pro Akademické pracovníky mimo fakulty se konají
Termín voleb: 25. 4. 2018, 9 – 15  h
Místo voleb: IB 313

Více informací: https://as.vse.cz/