VŠE ocenila nejoblíbenější pedagogy roku 2020

VŠE podruhé ocenila nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2020 vyhlášen Ing. Jan Molín, Ph.D., za FMV doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., za FPH Ing. David Říha, Ph.D., za FIS Ing. Filip Vencovský, Ph.D., za NF Ing. Michal Mirvald, Ph.D. a za FM doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka jednomu učiteli z každé fakulty na základě návrhu děkanů, který vycházel z hlasování studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. Jan Molín, David Říha a Michal Mirvald obhájili titul z loňského roku. Anketa probíhala po letním semestru 2019/20, kdy hlasovalo 1 500 studentů, a zimním semestru 2020/21, kdy byla účast v anketě ještě o tisíc studentů vyšší. Výsledky za oba semestry byly sečteny dohromady.

Blahopřeji všem šesti vítězům studentské ankety o nejoblíbenějšího pedagoga. Mám radost, že naši nejoblíbenější kolegové nejen výborně učí, ale angažují se také ve prospěch školy. Mezi oceněnými máme místopředsedkyni Akademického senátu FMV, dva členy Akademického senátu VŠE a dva proděkany“, řekla rektorka VŠE prof. Hana Machková. „Je zajímavé, že alespoň jeden hlas od některého studenta obdrželo na 700 pedagogů. To svědčí o tom, že pro každého studenta může být inspirující někdo jiný a na VŠE máme hodně pedagogů, kteří pro některého ze svých studentů takovou osobností dokázali být“, upřesnila paní rektorka.

Ocenění pedagogové

Fakulta financí a účetnictví – Ing. Jan Molín, Ph.D.

Jan Molín působí na Katedře finančního účetnictví a auditingu FFÚ desátým rokem. Od roku 2014 je zástupcem vedoucího katedry a zasedá také v Akademickém senátu FFÚ. V květnu 2021 byl zvolen i do Akademického senátu VŠE. Na VŠE vyučuje např. Účetnictví I, Accountant in Business, Účetnictví a daně individuálního podnikatele. Je spoluautorem publikace Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu a Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Za obě publikace získal ocenění fakulty. Mimo to se angažuje v oborových organizacích. Je např. předsedou etické komise Komory certifikovaných účetních či zkušebním komisařem Komory daňových poradců ČR.

 

 

Fakulta mezinárodních vztahů – doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D

Martina Jiránková je vedoucí Katedry mezinárodních ekonomických vztahů FMV od jejího vzniku v lednu 2021 (vedoucí Katedry světové ekonomiky byla od září 2013). Vykonává i funkci místopředsedkyně Akademického senátu FMV. Od roku 2014 do roku 2016 byla proděkankou Fakulty mezinárodních vztahů pro vědu a doktorské studium. Na katedře působí od roku 2007. Přednáší a cvičí mezinárodní ekonomii a dlouhodobě se též zabývá měnící se úlohou národních států v období globalizace. Byla ředitelkou Centra evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2019 a 2020 se podílela na projektu TAČR s názvem Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn. V roce 2020 byla členkou řešitelského týmu projektu TAČR s názvem Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU.

 

 

Fakulta podnikohospodářská – Ing. David Říha, Ph.D.

David Říha působí na Katedře marketingu FPH. Od roku 2018 je členem Akademického senátu VŠE, v červnu 2021 byl opětovně zvolen jako zástupce FPH. Vyučuje např. ve vedlejší specializaci Marketing a Sales management.
Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. Je členem České marketingové společnosti.

 

 

 

Fakulta informatiky a statistiky – Ing. Filip Vencovský, Ph.D.

Filip Vencovský je absolventem VŠE. Od roku 2018 zde působí jako odborný asistent na Katedře informačních technologií FIS. Vyučuje předměty z oblasti softwarového inženýrství, analýzy byznysu a zpracování nestrukturovaných dat.
Kromě toho se věnuje vědecké práci zaměřené na využití nestrukturovaných dat v podniku a chatboty. Účastní se rozličných projektů zaměřených na aplikaci výzkumu do praxe.

 

 

 

Národohospodářská fakulta – Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

Michal Mirvald je absolventem Národohospodářské fakulty VŠE, v současné době je na téže fakultě proděkanem pro zahraniční vztahy a zástupcem vedoucího Katedry ekonomie. Pedagogicky zde působí od roku 2001, přednáší kurzy ekonomie zejména v bakalářských studijních programech. Jako lektor pravidelně působí také na Komoře auditorů ČR a příležitostně na Nejvyšším kontrolním úřadě ČR či Ministerstvu obrany ČR.

 

 

 

Fakulta managementu – doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Fakulty managementu VŠE. Doktorské studium dokončil v roce 2009 na FM v oboru management a v roce 2014 byl v oboru management jmenován docentem. Tomáš Kincl byl dlouholetý člen a předseda Akademického senátu FM VŠE a je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Je také garantem bakalářského a magisterského studijního programu na FM. Podílí a podílel se na řešení řady vědeckých a rozvojových projektů na národní i mezinárodní úrovni. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast strategického řízení v marketingu a spotřebitelské chování. Tuto problematiku pravidelně přednáší i na vysokých školách v zahraničí.