VŠE udělí čestný doktorát prof. Listovi /16. 5./

Profesor University of Chicago John August List převezme 16. května 2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze čestný doktorát. Profesor List je mezinárodně uznávaným vědcem v oblasti experimentální a behaviorální ekonomie a jedním z předních intelektuálů současnosti, jenž byl také zařazen do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2015.

Kromě akademických ocenění se jeho vědecká práce vyznačuje přesahem do praxe, kdy je považován za zakladatele tzv. field experimentu, vědecké metody experimentálního zkoumání, která analyzuje intervence v reálném prostředí namísto laboratorním. Ve svém výzkumu se zaměřuje na širokou škálu ekonomických problémů majících dalekosáhlý společenský přesah, a to v oblasti charity, vzdělání, cenového chování firem, diskriminace, environmentální ekonomie, finančních trhů, poskytování veřejných statků či roli trhu v rozvíjení racionality.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. O udělení čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ profesoru Listovi rozhodla Vědecká rada VŠE na návrh Vědecké rady Národohospodářské fakulty v listopadu 2019. Z důvodu protiepidemických opatřeních se slavnostní ceremoniál může uskutečnit až nyní.

Předání čestného doktorátu proběhne ve Vencovského aule v pondělí 16. května od 11 h. Zváni jsou studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost. Zájemci o účast na slavnostním ceremoniálu se mohou registrovat zde: nf.vse.cz/list/registrace.

 

O Johnu Listovi a jeho vědecké práci

Profesor List vystudoval ekonomii na University of Wisconsin-Stevens Point a Ph.D. na University of Wyoming. Akademickou dráhu zahájil na University of Central Florida jako vědecký asistent. Dále působil na University of Arizona, na University of Maryland a současně jako ekonomický poradce prezidenta v koncilu pro environmentální záležitosti. Od roku 2005 je profesorem ekonomie na University of Chicago. Během své bohaté vědecké kariéry publikoval více jak 200 odborných statí v American Economic Review, Econometrica, Quarterly Journal of Economics, Journal of Economic Perspectives, Journal of Economic Literature, Journal of Political Economy, Experimental Economics a dalších. Dále vydal deset knih, nejnovější „The Voltage effect, How to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale“ z roku 2022 představuje teoretický a empirický vhled do toho, jak lze využít vědu k tvorbě vědy, tzv. „Science of using science“.

Zajímavou knihou je rovněž „Field Experiments“ z roku 2018, napsaná společně s Anyu Samek. Kniha „The Why Axis: Hidden Motives and the Undiscovered Economics of Everyday Life“ z roku 2013, kterou napsal s Urim Gneezym, se stala světovým bestsellerem. Tato kniha je založena na field experimentech cílících na skryté motivy ovlivňující ekonomické chování jedinců. Kniha adresuje společenské i ekonomické problémy tzv. „in the wild“ ve školách, firmách, kdy jedinci nemají tušení, že jsou pozorováni. Jedním ze zkoumaných problémů je např. diskriminace, cenové chování firem a další. Profesor List ve svém výzkumu i publikacích úzce spolupracoval, či spolupracuje s věhlasnými ekonomy jako je David Laibson, Steven Levitt, George Loewenstein či Daron Acemoglu.

Na Chicagské universitě vedl profesor List do roku 2018 katedru ekonomie, kde působí i nadále jako Kenneth C. Griffin Distinguished Service Professor. Rovněž působí v Ekonometrické společnosti, Americké akademii pro umění a vědy, The National Bureau of Economic Research (NBER) či Institute for the Study of Labor, (IZA). Profesor List byl zařazen v roce 2018 mezi top 25 behaviorálních ekonomů uskupením TheBestSchools.org. Dle RePEc, (Research Papers in Economics), patří profesor List mezi top světové ekonomy ze 40 000 ekonomů, kteří promovali v posledních dvaceti letech.

Výsledky vědeckého bádání profesora Lista poskytují praktické implikace v charitativní či vzdělávací oblasti a dalších. Crain´s Chicago Business magazín vyhlásil v roce 2009 profesora Lista „rock star“ v oblasti filantropie právě za jeho přínos v oblasti motivátorů, které mohou zvýšit efektivnost charitativního fundraisingu. Výstupy profesora Lista v oblasti behaviorální ekonomie, kdy rámcování může zvýšit produktivitu pracovníka, byly aplikovány řadou korporací na celém světě. V oblasti výzkumu vzdělání obdržel profesor List 10 milionový grant, (v USD dolarech) na základě kterého byla založena mateřská škola the Griffin Early Childhood Center, v níž byl proveden field experiment, analyzující motivátory mající vliv na akademickou výkonnost učitelů.