Vyhlášení volby kandidátky/kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2022 – 2026

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze (AS VŠE) vyhlásil v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a podle vnitřních předpisů Vysoké školy ekonomické v Praze volbu kandidátky/kandidáta na funkci rektorky/rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2022 – 2026.

AS VŠE stanovil dle článku 10 jednacího řádu AS VŠE termín posledního možného podání přihlášky na 15. října 2021 do 15:00 hodin do podatelny VŠE. Přihláška uchazeče o funkci rektorky/rektora se odevzdává v zalepené obálce, označené „Volba kandidáta na funkci rektora“ a adresované předsedovi volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora. Předsedou této volební komise byl zvolen prof. Ing. Petr Marek, CSc. Náležitosti přihlášky uchazeče stanoví zejména ustanovení článku 10 odst. 4 jednacího řádu AS VŠE.

Veřejná prezentace uchazečů proběhne ve čtvrtek 21. října 2021 od 16:15 hodin ve Vencovského aule.

Zasedání AS VŠE s volbou kandidátky/kandidáta na funkci rektorky/rektora se bude konat 8. listopadu 2021 od 13:00 hodin v zasedací místnosti rektora NB 169.

  • Autor: Marek Stříteský
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: