ROZHODNUTÍ ZRUŠENO: Výuka v zimním semestru a informace o opatřeních přijatých krizovým štábem VŠE dne 17. září 2020

Aktualizace 18. září 2020: Opatření přijatá krizovým štábem VŠE 17. 9. 2020 se ruší z důvodu aktuálního vývoje situace.

Krizový štáb upozorňuje na to, že do budov VŠE mají zakázány vstup osoby s příznaky nemoci COVID-19 i na skutečnost, že všichni mají dle nařízení ministerstva zdravotnictví povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky ve společných prostorách VŠE.

Výuka bakalářských a magisterských studijních programů v zimním semestru akademického roku 2020/2021

 • Výuka studentů bakalářských a magisterských studijních programů začíná v pondělí 21. 9. 2020. Výuka probíhá standardní prezenční formou.
 • Studenti jsou povinni (dle nařízení ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020) mít v učebnách nasazeny roušky nebo jiné ochranné prostředky.
 • Učitelé mají výjimku a mohou se sami rozhodnout, zda budou při výuce roušky používat či nikoli.
 • Všechny učebny jsou vybaveny dávkovači dezinfekčního gelu, dávkovače jsou umístěny i u vchodu do budov a na chodbách. Prosíme studenty i učitele, aby prováděli dezinfekci rukou co nejčastěji.
 • Před výukou v počítačových učebnách je dezinfekce rukou povinná.
 • Kurzy tělesné výchovy budou otevřeny výhradně pro studenty, kteří si zapsali předmět v rámci svých studijních povinností. Předměty s vysokou kapacitou cvičících (jedná se zejména o hodiny fitness, funkčního kruhového tréninku apod.) budou rozděleny do dvou kratších (45 min.) lekcí. V maximální míře se bude využívat i možnost přesunout výuku do venkovního prostředí. Během hodin tělesné výchovy studenti nemají povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky.
 • Studentům musí být v plné míře zachována možnost využívat konzultační hodiny, přičemž akademický pracovník může zvolit formu jak osobní účasti, tak online způsob. V případě online formy je povinností akademického pracovníka mít uvedeny v InSISu podrobné informace, na základě kterých může student online konzultace využít.
 • Krizový štáb doporučuje využívat všech dostupných nástrojů pro omezení nutnosti osobní návštěvy studentů na studijním oddělení. V případě osobní návštěvy mají studenti i studijní referentky povinnost mít roušku či jiný ochranný prostředek.
 • Hromadné akce studentských spolků v prostorách VŠE se až do odvolání ruší.
 • V případě, že to bude situace vyžadovat (větší počet nakažených v daném předmětu, karanténa vyučujícího), může děkan rozhodnout o převedení výuky daného předmětu do online formy. Informaci o využití online formy je vyučující povinen oznámit prostřednictví InSIS.
 • O plošném přechodu na online výuku by – po schválení krizovým štábem – rozhodla rektorka.

Onemocnění COVID-19

 • Studenti a zaměstnanci VŠE jsou povinni hlásit onemocnění COVID-19 na mail karantena@vse.cz a informovat o osobách, se kterými přišli ve škole do bližšího a delšího kontaktu. V mailu uvedou nemocní fakultu, ročník, studijní program, počátek onemocnění a předpokládaný konec karantény. Kancléř VŠE postoupí v případě studentů informaci proděkanům pro pedagogiku a řediteli SÚZ, v případě zaměstnanců tajemnicím fakult nebo vedoucím celoškolských pracovišť.
 • Doporučení pro studenty, jak postupovat v případě podezření na onemocnění COVID-19, naleznete zde.
 • Povinnost zaměstnanců a studentů předkládat negativní výsledek RT-PCR testu mají zaměstnanci a studenti, kteří vstoupili na území ČR buď z rizikových zemí (viz seznam Ministerstva zdravotnictví ČR), anebo jsou státními příslušníky těchto rizikových zemí, musí po vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 a platí pro ně omezení volného pohybu na území České republiky. Zaměstnanec VŠE (včetně hostujících profesorů) je povinen výsledek testu předložit svému přímému nadřízenému, student zašle naskenovaný dokument své studijní referentce (koordinátorovi cizojazyčného studijního programu) mailem. Cizí státní příslušníci (zaměstnanci a studenti) mají následně povinnost druhého testu po 14 dnech od vstupu na území ČR. Více info: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Provoz obslužných pracovišť

 • Knihovna – povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky.
 • Menza a další stravovací zařízení – byla přijata zvýšená hygienická opatření dle nařízení a doporučení ústředních orgánů (odstupy stolů, dezinfekce, balení příborů atd.). V provozovně AV Gastro (menza Italská) bude od 21. 9. rozšířena provozní doba v době výdeje obědů od 11:00.
 • Studentské koleje– Správa účelových zařízení VŠE zavedla tato opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Pořádání vybraných akcí na VŠE

 • Absolventské středy – od 1. 10. 2020 budou probíhat formou on-line.
 • Veletrh pracovních příležitostí Šance se bude konat v plánovaném podzimním termínu v týdnu od 12. října, ale bude rozložen do více dnů.
 • Konference – v případě konání konferencí jsou organizátoři povinni zabezpečit následující opatření:
  • konference se nesmí účastnit osoba s příznaky nemoci COVID-19,
  • maximální počet všech zúčastněných osob nesmí přesáhnout 100,
  • účastníci akce musí mít nasazeny ochranné prostředky.
 • Autor: PR oddělení
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: