Za profesorem Lubomírem Cyhelským

24. ledna
2018

Děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické s lítostí oznamuje, že 22. ledna 2018 zemřel ve věku 88 let dlouholetý vynikající představitel statistického oboru na VŠE, pan prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.

Prof. Cyhelský vystudoval statistické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT a stal se v létě 1952 jedním z prvních pracovníků katedry statistiky Hospodářské fakulty Vysoké školy politických a hospodářských věd. S touto katedrou pak přešel na nově vzniklou Vysokou školu ekonomickou a pracoval zde plných 50 let. Zprvu se zabýval zejména problematikou makroekonomických analýz, velkou pozornost pak věnoval metodám popisné statistiky, později vzbudil velkou pozornost svými studiemi a články z oblasti indexní analýzy. V roce 1961 obhájil habilitační práci, roku 1968 byl jmenován profesorem. V r. 1981 mu byla udělena hodnost doktora věd.

Ve svých 33 letech se stal r. 1962 Lubomír Cyhelský vedoucím katedry statistiky a následujících 28 let vývoje této katedry je spojeno s jeho jménem. V letech 1966-1970 působil prof. L. Cyhelský ve funkci proděkana pro vědeckou práci a dálkové studium, prorektorem VŠE pro denní studium byl v období let 1976-1985. Svůj první učební text vydal již v r. 1953 a poté až do 90. let velká část posluchačů VŠE (i dalších vysokých škol) studovala základní statistické metody z knih a skript, jichž byl prof. Cyhelský autorem či spoluautorem.

Již od posledního ročníku svého vysokoškolského studia až do současnosti spolupracoval L. Cyhelský se statistickým úřadem (ten za tuto dobu pětkrát změnil svou organizaci a název). Od roku 1967 byl členem Státní statistické rady, později České a pak Federální statistické rady, dlouhodobě působil v redakční radě časopisu Statistika. Za zásluhy o rozvoj statistické vědy i státní statistické služby byla v roce 2013 udělena prof. Cyhelskému jako prvnímu Cena předsedkyně Českého statistického úřadu a rektora VŠE. Od vzniku České statistické společnosti r. 1990 se prof. Cyhelský aktivně podílel na její činnosti. Jeho práce měly ohlas i v zahraničí, roku 1997 byl zvolen členem Mezinárodního statistického institutu (ISI) a zúčastnil se několika jeho kongresů.

Na profesora Cyhelského budou trvale s úctou vzpomínat jeho bývalí spolupracovníci i několik generací absolventů Vysoké školy ekonomické, doktorandů a mnozí přátelé.

Čest jeho památce.

Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc., děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE