Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon) za účelem informování veřejnosti zveřejňuje Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) tyto informace:

Důvod a způsob založení VŠE

VŠE byla zřízena ke dni 1. září 1953 zákonem č. 58/1950 Sb., o vysokých školách a vládním nařízením č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organizaci vysokých škol. V současné době upravuje její postavení zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnosti, oznámení a podněty jsou vyřizovány v souladu se směrnicí VŠE Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů. Písemná podání zaměstnanců, studentů a občanů přijímají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení, Oddělení kontroly, informací a stížností (dále jen OKIS) nebo podatelna.
Pro předcházení prodlevám při vyřizování je doporučeno adresovat stížnosti přímo OKIS písemně nebo v elektronické podobě (s uvedením jména a adresy) na hejducko@vse.cz.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí VŠE v Praze

Opravný prostředek se podává prostřednictvím toho orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě v tomto rozhodnutí uvedené. O opravném prostředku rozhoduje rektor.

Přehled nejdůležitějších předpisů VŠE v Praze

Sazebník úhrad za poskytování informací

Materiálové náklady za papír a kopírování připravených informací a za pořízení technického nosiče dat a kopírka (k cenám bude připočtena příslušná DPH):

a) kopírka ( čb )
jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč
oboustranná kopie formátu A4 4,00 Kč
jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč
oboustranná kopie formátu A3 8,00 Kč
b) poskytnutý technický nosič dat
disketa 3,5″ 10,00 Kč
CD 20,00 Kč
DVD se neposkytuje
c) tiskárna počítače laserová
1 strana tisku (čb) 3,00 Kč

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (hledání v archivech, na několika pracovištích, výpisy z rozsáhlých spisů apod.):

a) za prvních započatých 15 minut 100,- Kč
b) za každých dalších i započatých 15 minut 75,- Kč

Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem bude účtováno poštovné dle platného ceníku za poštovní služby.

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok

Výroční zpráva za předcházejí kalendářní rok (včetně zprávy o poskytování informací) je zveřejněna na webových stránkách školy, na adrese www.vse.cz.

Výhradní licence poskytnuté v souvislosti s poskytováním informací

Při poskytování informací, které jsou předmětem ochrany autorského práva, bude postupováno plně v souladu s § 14a zákona.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona

Nadřízeným orgánem k přezkumu postupu pro vyřizování stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informaci je rektor, který v rámci přezkumu rozhodne o výši úhrady nebo odměny ve smyslu citovaného zákonného ustanovení.

Adresa elektronické podatelny pro žadatele o poskytnutí informace

info106@vse.cz

Informace ve smyslu § 5 odst. 1 zákona vč. jejich bližšího upřesnění, jakož i ostatní informace, vztahující se k působnosti VŠE, lze rovněž získat na webových stránkách školy, na adrese www.vse.cz.

Nedoručená rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

„Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem“, která se nepodařila doručit, jsou vyvěšena na úřední desce školy v přízemí Nové budovy VŠE.

Organizační struktura VŠE

Organizační schéma VŠE naleznete zde.

Informace poskytnuté na základě žádosti

Informace poskytnuté na základě žádosti naleznete zde.