Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon) za účelem informování veřejnosti zveřejňuje Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) tyto informace:

Důvod a způsob založení VŠE

VŠE byla zřízena ke dni 1. září 1953 zákonem č. 58/1950 Sb., o vysokých školách a vládním nařízením č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organizaci vysokých škol. V současné době upravuje její postavení zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnosti, oznámení a podněty jsou vyřizovány v souladu se směrnicí Vyřizování stížností, oznámení a podnětů na VŠE v Praze. Písemná podání zaměstnanců, studentů a občanů přijímají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení, Oddělení interní kontroly a auditu nebo podatelna.

Pro předcházení prodlevám při vyřizování je doporučeno adresovat stížnosti přímo Oddělení interní kontroly a auditu písemně nebo v elektronické podobě (s uvedením jména a adresy) na jakub.drabek@vse.cz.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí VŠE v Praze

Opravný prostředek se podává prostřednictvím toho orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě v tomto rozhodnutí uvedené. O opravném prostředku rozhoduje příslušný odvolací orgán, příp. rektor.

Přehled nejdůležitějších předpisů VŠE v Praze

Všechny nejdůležitější předpisy naleznete na adrese https://www.vse.cz/predpisy/.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Materiálové náklady za papír a kopírování připravených informací a za pořízení technického nosiče dat a kopírka (k cenám bude připočtena příslušná DPH):

a) kopírka ( čb )
jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč
oboustranná kopie formátu A4 4,00 Kč
jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč
oboustranná kopie formátu A3 8,00 Kč
b) poskytnutý technický nosič dat
USB flashdisk 100,00 Kč
CD 30,00 Kč
c) tiskárna počítače laserová
1 strana tisku (čb) 3,00 Kč

Za pořízení elektronické kopie listinného dokumentu (naskenování a vytvoření digitálního souboru) bude účtováno 75% sazby za pořízení kopie.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (hledání v archivech, na několika pracovištích, výpisy z rozsáhlých spisů apod.):

a) za prvních započatých 15 minut 150,- Kč
b) za každých dalších i započatých 15 minut 100,- Kč

Ceny uvedené v sazebníku jsou bez DPH, jejíž výše je dána zákonem.

Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem bude účtováno poštovné dle platného ceníku za poštovní služby.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 3. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 4. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 5. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 6. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  1. postup povinného subjektu potvrdí,
  2. povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4, nebo
  3. usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
 7. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
  1. výši úhrady nebo odměny potvrdí,
  2. výši úhrady nebo odměny sníží; v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4 věty druhé s tím, že povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny.
 8. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 9. Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
 10. Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok

Výroční zpráva za předcházejí kalendářní rok (včetně zprávy o poskytování informací) je zveřejněna na webových stránkách školy, na adrese www.vse.cz.

Výhradní licence poskytnuté v souvislosti s poskytováním informací

Při poskytování informací, které jsou předmětem ochrany autorského práva, bude postupováno plně v souladu s § 14a zákona.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona

Nadřízeným orgánem k přezkumu postupu pro vyřizování stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informaci je rektor, který v rámci přezkumu rozhodne o výši úhrady nebo odměny ve smyslu citovaného zákonného ustanovení.

Adresa elektronické podatelny pro žadatele o poskytnutí informace

info106@vse.cz

Informace ve smyslu § 5 odst. 1 zákona vč. jejich bližšího upřesnění, jakož i ostatní informace, vztahující se k působnosti VŠE, lze rovněž získat na webových stránkách školy, na adrese www.vse.cz.

Nedoručená rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

„Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem“, která se nepodařila doručit, jsou vyvěšena na úřední desce školy v přízemí Nové budovy VŠE.

Organizační struktura VŠE

Organizační schéma VŠE naleznete zde.

Informace poskytnuté na základě žádosti

Informace poskytnuté na základě žádosti naleznete zde.