Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

verze: 1

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 16. května 2023 Zobrazit novější předpis...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2017 pod čj. MSMT-19508/2017 Jednací řád Vědecké rady Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Změny Jednacího řádu Vědecké rady Vysoké škole ekonomické v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona o vysokých školách dne 11. ledna 2021 pod č. j. MSMT-836/2021-1.

 ……………………………………
 Mgr. Karolína Gondková, v.r.
ředitelka odboru vysokých škol

Úplné znění Jednacího řádu Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. ledna 2021

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tento jednací řád upravuje činnost Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“). Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „Vědecká rada VŠE“) je vnitřním předpisem VŠE podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).

Článek 2
Svolávání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

(1) Zasedání Vědecké rady VŠE svolává rektor podle potřeb VŠE, nejméně však jednou za semestr.

(2) Rektor je povinen svolat Vědeckou radu VŠE, pokud o to písemně požádá nejméně polovina členů Vědecké rady VŠE s uvedením programu jednání, a to nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti.

(3) S výjimkou naléhavých případů je pozvánka na zasedání Vědecké rady VŠE odeslána nejméně patnáct dní před termínem jednání. Pozvánka na zasedání se zasílá v listinné podobě a e-mailem.

(4) K projednání bodů programu musí být členům Vědecké rady VŠE předány předem podklady v listinné nebo elektronické podobě, a to nejpozději 10 dní před termínem jednání.

Článek 3
Jednání Vědecké rady VŠE

(1) Program jednání Vědecké rady VŠE připravuje rektor, který jednání řídí; v jeho nepřítomnosti jednání řídí jím určený člen Vědecké rady VŠE (dále jen „předsedající“).

(2) Vědecká rada VŠE se vyjadřuje zejména k záležitostem, které jí předloží rektor. Členové Vědecké rady VŠE mohou předkládat předsedajícímu písemné nebo ústní návrhy ohledně doplňků a úprav programu. Do programu budou zařazeny, jestliže se pro ně na zasedání vyjádří nadpoloviční většina přítomných.  Členové Vědecké rady VŠE mohou předkládat k projednání návrhy na jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení VŠE.

(3) Podání návrhu musí být zaznamenáno v zápise z jednání.

(4) Z jednání Vědecké rady VŠE pořizuje určený zaměstnanec rektorátu VŠE písemný zápis, který po autorizaci rektorem musí být rozeslán členům Vědecké rady VŠE nejpozději deset dní po skončení zasedání. Ve výjimečných případech může rektor tuto lhůtu prodloužit.

(5) Jednání Vědecké rady VŠE jsou neveřejná, nestanoví-li tento předpis nebo nerozhodne-li rektor jinak.

Článek 4
Působnost Vědecké rady VŠE

(1) Působnost Vědecké rady VŠE je určena § 12 a 12a odst. 3 zákona a Statutem VŠE.

(2) Působnost Vědecké rady VŠE podle § 12 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona se v plném rozsahu svěřuje Radě pro vnitřní hodnocení VŠE.

Článek 5
Usnášeníschopnost Vědecké rady VŠE

(1) Vědecká rada VŠE je způsobilá se usnášet, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina jejích členů.

(2) Předsedající může povolit účast na zasedání distančním způsobem. O tomto rozhodnutí informuje v úvodu zasedání Vědecké rady VŠE. Pro účast na zasedání distančním způsobem musí být splněny následující podmínky:

 1. distanční účast musí být v reálném čase zasedání Vědecké rady VŠE,
 2. je prokázána totožnost člena Vědecké rady VŠE účastnícího se zasedání distančním způsobem,
 3. člen Vědecké rady VŠE účastnící se zasedání distančním způsobem se může zapojit do diskuse, podávat návrhy a hlasovat a
 4. je zabezpečeno, že v případech, kdy to stanoví zákon nebo tento jednací řád, je zasedání Vědecké rady VŠE veřejné.

(3) Pokud je zasedání Vědecké rady VŠE neveřejné, je člen Vědecké rady VŠE, který se účastní distančním způsobem, povinen dodržet neveřejnost zasedání.

(4) O návrhu na jmenování docentem (§ 72 odst. 11 zákona) nebo předložení návrhu na jmenování profesorem ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr“)  je Vědecká rada VŠE způsobilá se usnášet, účastní-li se zasedání alespoň dvě třetiny všech členů Vědecké rady VŠE.

Článek 6
Hlasování Vědecké rady VŠE

(1) Hlasování je veřejné, pokud zákon, tento předpis nebo usnesení Vědecké rady VŠE nestanoví, že Vědecká rada VŠE má hlasovat tajně.

(2) Usnesení Vědecké rady VŠE je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných členů vyjma případů uvedených v čl. 7 odst. 1.

(3) Členové Vědecké rady VŠE hlasují buď „pro návrh“, nebo „proti návrhu“. Jiný projev vůle znamená, že člen Vědecké rady VŠE se zdržel hlasování.

(4) V případě veřejného hlasování se hlasuje zdvižením ruky nebo prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. V případě tajného hlasování Vědecké rady VŠE se hlasuje pomocí hlasovacích lístků nebo prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. Pokud předsedající povolil účast na zasedání Vědecké rady některému členu distančním způsobem, tajné hlasování probíhá výhradně prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE.

(5) Výsledky hlasování pomocí hlasovacích lístků vyhodnotí nejméně dva členové Vědecké rady VŠE, kteří byli schváleni Vědeckou radou VŠE (dále jen „skrutátoři“), ihned po odevzdání hlasovacích lístků, a to v místnosti, kde Vědecká rada VŠE zasedá.  Výsledek hlasování je zaznamenán v protokolu podepsaném skrutátory a předsedajícím.

(6) Hlasování prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE probíhá v čase, který stanoví předsedající. Bezprostředně po skončení hlasování informuje předsedající o jeho výsledku, který stvrdí i podpisem protokolu o výsledku hlasování.

(7)Každý člen Vědecké rady VŠE může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne Vědecká rada VŠE; vyhoví-li  námitce, musí se hlasování opakovat.

(8) naléhavých a odůvodněných případech může rektor požádat členy Vědecké rady VŠE o hlasování formou per rollam. Způsob hlasování per rollam je uveden v Příloze č. 1. Tímto způsobem nelze přijmout usnesení ve věcech uvedených v čl. 7 odst. 1, v čl. 8 odst. 3 a v čl. 9 odst. 4.

Článek 7
Projednávání návrhů na jmenování docentem a profesorem

(1) V případě hlasování Vědecké rady VŠE:

 1. o návrhu na jmenování docentem (§ 72 odst. 11 zákona)
 2. o návrhu na prominutí předchozího jmenování docentem (§ 74 odst. 1 zákona)
 3. o předložení návrhu na jmenování profesorem ministrovi (§ 74 odst. 6 zákona)
 4. o opětovném předložení návrhu na jmenování profesorem ministrovi, vráceným jím zpět Vědecké radě VŠE s příslušným odůvodněním (§ 73 odst. 3 zákona)

je k platnosti usnesení nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů Vědecké rady VŠE.

(2) Nesouhlasí-li rektor s návrhem vědecké rady fakulty na jmenování docentem, předloží jej se svým odůvodněním Vědecké radě VŠE. Na zasedání Vědecké rady VŠE v této věci může rektor přizvat uchazeče o jmenování docentem, případně předsedu příslušné habilitační komise (§ 72 odst. 11 zákona). Části diskuse bezprostředně předcházející hlasování o návrhu na jmenování docentem se uchazeč neúčastní.

(3) Na zasedání Vědecké rady VŠE projednávající předložení návrhu na jmenování    profesorem ministrovi:

 1. představí děkan a předseda komise nebo jím pověřený člen komise uchazeče,
 2. uchazeč stručně prezentuje nejvýznamnější přínosy své práce pro rozvoj oboru, předloží koncepci další vědecké a pedagogické činnosti a odpovídá na dotazy; doloží také své nejvýznamnější publikační výstupy,
 3. část zasedání Vědecké rady VŠE po dobu představení uchazeče, vystoupení uchazeče a následné rozpravy je veřejná,
 4. část zasedání Vědecké rady VŠE po dobu hlasování o návrhu na jmenování docentem nebo o předložení návrhu na jmenování profesorem ministrovi a případné rozpravy členů Vědecké rady VŠE, bezprostředně předcházející hlasování, je neveřejná; této části se uchazeč ani veřejnost neúčastní,
 5. řízení ke jmenování profesorem se může konat v angličtině.

(4) Vrátí-li ministr návrh na jmenování profesorem zpět Vědecké radě VŠE s odůvodněním, že nebyl dodržen postup při řízení podle § 74 zákona, projedná Vědecká rada VŠE důvod vrácení na svém nejbližším zasedání. Pokud Vědecká rada VŠE v tajném hlasování s odůvodněním ministra nesouhlasí, bude původní návrh znovu předložen ministrovi společně s usnesením Vědecké rady VŠE. V opačném případě bude původní návrh zrušen a řízení se vrátí do fáze, v níž došlo k nedodržení postupu.

Článek 8
Udělování titulu „čestný doktor ekonomie“

(1) Titul „čestný doktor ekonomie“ („doctor oeconomiae honoris causa“) lze udělit zvláště významným osobnostem české a světové vědy a praxe, zejména ekonomické. Titul „čestný doktor ekonomie“ uděluje VŠE na návrh vědecké rady fakulty, jejíž vědecká rada návrh na svém zasedání schválila, s předchozím souhlasem Vědecké rady VŠE.

(2) Návrh musí vedle základních osobních údajů o kandidátovi obsahovat též podrobné zdůvodnění udělení titulu a předběžný souhlas kandidáta s udělením titulu. Součástí návrhu předloženého děkanem rektorovi je stanovisko vědecké rady fakulty.

(3) Rektor zařadí návrh na nejbližší jednání Vědecké rady VŠE. Vědecké rada VŠE rozhoduje o udělení titulu na základě tajného hlasování. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů Vědecké rady VŠE.

(4) Pro promoci honoris causa platí přiměřeně ustanovení o slavnostní promoci (čl. 25 4 Statutu VŠE). Při promoci je kandidát představen rektorovi a všem přítomným a složí slib, jehož znění je uvedeno v Příloze č. 2. Promoční slib zašle kandidátovi rektor spolu s pozváním na promoci. Součástí promoce je projev nově jmenovaného čestného doktora ekonomie. Pokud se kandidát ze závažných důvodů promoce zúčastnit nemůže, muže být při promoci zastoupen, musí ale předem zaslat podepsaný promoční slib a písemný projev k přečtení v zastoupení. Promoce probíhá v češtině nebo v angličtině. Výjimečně může být projev po předchozím souhlasu rektora přednesen i v jiném jazyce se simultánním překladem.

Článek 9
Udělování čestného titulu „emeritní profesor“

(1) Čestný titul „emeritní profesor“ lze udělit profesorovi VŠE, který již není členem akademické obce a významně se zasloužil o rozvoj VŠE nebo její fakulty. Titul „emeritní profesor“ uděluje na návrh vědecké rady fakulty, jejíž vědecká rada návrh na svém zasedání schválila, rektor s předchozím souhlasem Vědecké rady VŠE.

(2) Návrh musí obsahovat odborné curriculum vitae kandidáta s uvedením jeho zásluh o rozvoj VŠE nebo jejích součástí v oblasti vědy a pedagogiky a zásluh o zvýšení věhlasu VŠE nebo fakulty, která návrh předložila. Součástí návrhu je kladné vyjádření vědecké rady fakulty a souhlas kandidáta s udělením titulu.

(3) Rektor zařadí hlasování o návrhu na  udělení čestného titulu „emeritní profesor“ na nejbližší jednání Vědecké rady VŠE.

(4) Vědecká rada na základě tajného hlasování rozhodne o udělení titulu. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů Vědecké rady VŠE.

(5) Udělení čestného titulu „emeritní profesor“ se uskutečňuje slavnostním způsobem, stanoveným rektorem, zpravidla na slavnostním zasedání Vědecké rady VŠE.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady VŠE registrovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dne 11. listopadu 2008 pod čj. 22 450/2008-30.

(2) Součástí tohoto jednacího řádu je:

a) Příloha č. 1 – Způsob a podmínky platnosti pro hlasování per rollam

b) Příloha č. 2 – Promoční slib doktora honoris causa Vysoké školy ekonomické v Praze.

(3) Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem VŠE dne 19. června 2017.

(4) Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

***

Změny Jednacího řádu Vědecké rady VŠE byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 23. listopadu 2020.

Změny Jednacího řádu Vědecké rady VŠE nabývají podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Marek Stříteský, Ph.D.  v. r.                            prof. Ing. Hana Machková, CSc.   v. r.

předseda AS VŠE v Praze                                                rektorka VŠE v Praze

 

Příloha č. 1
Způsob a podmínky platnosti pro hlasování per rollam

 1) Hlasování per rollam probíhá prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE.

2) Rektor zašle všem členům Vědecké rady VŠE návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a sdělí lhůtu, ve které mohou členové Vědecké rady VŠE o návrhu hlasovat.

3) Usnesení je schváleno, pokud se pro návrh vyslovila nadpoloviční většina hlasujících a zároveň se hlasování účastnila nadpoloviční většina všech členů Vědecké rady VŠE.

4) Rektor je povinen oznámit výsledek hlasování per rollam na nejbližším zasedání Vědecké rady VŠE nebo jej oznámí elektronicky všem členům Vědecké rady VŠE. Výsledek hlasování stvrdí i podpisem protokolu o výsledku hlasování.“

Příloha č. 2
Promoční slib doktora honoris causa Vysoké školy ekonomické v Praze

Rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze a její akademické obci slibuji, že jako doktor honoris causa budu svou činností podporovat rozvoj vědeckého poznání ve prospěch dobra, i nadále se budu řídit zásadami etiky a přispívat k rozvoji svobody a práva.

Svým jednáním budu vždy zachovávat vážnost a dobré jméno Vysoké školy ekonomické v Praze a podle svých možností budu podporovat její vzdělávací a vědeckou činnost.