Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze (PR 1/2007)

verze: 1

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 30. září 2022 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tento příkaz rektora stanoví pravidla provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě VŠE.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Eva Šestáková Cirkvová RNDr. Karel Nenadál prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí oddělení správy unixových systémů ředitel Výpočetní centrum rektor
Datum:
Podpis: Ing. Eva Šestáková Cirkvová, v.r. RNDr. Karel Nenadál, v.r. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v.r.
Platnost od: 2.3.2007 Platnost do: odvolání
Účinnost od: 1.1.2008 Účinnost do: odvolání

Obsah

1. Základní ustanovení – definice, působnost nařízení

Počítačovou sítí Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PS) se rozumí soubor komunikačních technologií, které prostředkům elektronických informačních technologií do této sítě připojených umožňují vyměňovat si mezi sebou elektronicky informace. Jejími součástmi jsou aktivní síťové prvky a přenosová média, které Vysoká škola ekonomická v Praze vlastní, nebo které využívá pro své potřeby.

Prostředky výpočetní techniky Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PVT) se rozumí soubor elektronických informačních technologií, zejména počítačů, datových úložišť, software a dalších technických prostředků, které Vysoká škola ekonomická v Praze vlastní, nebo které jsou připojeny a využívány v PS.

Působnost tohoto nařízení se týká budování, provozu, správy, údržby a rozvoje PVT a PS, jejich používání a nabízení služeb, které jsou pomocí těchto technologií dostupné.

2. Účel PS a PVT

Vysoká škola ekonomická v Praze vlastní, spravuje a rozvíjí svou počítačovou síť a prostředky výpočetní techniky za účelem zajištění a podpory výuky, podporu činnosti útvarů školy, podpory práce zaměstnanců a studentů při plnění jejich studijních povinností v rozsahu daném skutečnými potřebami jednotlivých aktivit při respektování omezení vyplývajících z daných technických a organizačních možností.
Jiné využívání PS a PVT mohou povolit rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, osoba jím pověřená, děkani fakult, ředitelé celoškolských pracovišť, a to na základě písemného ujednání. Komerční využití PS a PVT je možné pouze na základě písemně uzavřeného smluvního vztahu po předchozím projednání se SPRÁVCEM PS a PVT.

3. Oprávnění uživatelé PS a PVT

PS a PVT mohou využívat pouze oprávnění uživatelé (dále též uživatelé).
Oprávněnými uživateli se rozumí:

 • studenti Vysoké školy ekonomické v Praze v rozsahu potřebném k plnění studijních a dalších povinností vyplývajících ze studijního poměru na Vysoké školy ekonomické v Praze,
 • zaměstnanci Vysoké školy ekonomické v Praze v rozsahu potřebném k plnění pedagogických, vědeckých a dalších pracovních povinností vyplývajících z jejich pracovní náplně na Vysoké školy ekonomické v Praze,
 • jiné osoby, kterým bylo na základě smluvního ujednání vydáno povolení k užívání PS a PVT (zpravidla formou přidělení uživatelského jména).

4. Správa PS a PVT

Správou PVT a PS se rozumí péče o technické součásti, operační systém a programové vybavení. Zahrnuje instalaci, testování, monitorování těchto prostředků a jejich udržování v chodu.
Správou PS a PVT jsou pověřeni v lokalitě Praha Výpočetní centrum VŠE a v lokalitě Jindřichův Hradec Centrum výpočetní techniky FM v Jindřichově Hradci (dále jen SPRÁVCE).
SPRÁVCE má povinnosti:

 • zodpovídá za taktickou a operativní realizaci Dlouhodobého záměru VŠE v oblasti informačních systémů a počítačových sítí vhodnou kombinací technických a organizačních prostředků,
 • poskytuje návrh řešení a odborné konzultace ke strategickým otázkám,
 • zajišťuje celkovou funkčnost a udržuje PS a PVT, dohlíží na jejich správné užití a přijímá opatření proti jejich zneužívání,
 • poskytuje uživatelům vymezené služby obecného charakteru, zajišťuje jejich funkčnost.

SPRÁVCE má pravomoc realizovat opatření a postupy stanovené tímto předpisem. V rámci tohoto zmocnění může SPRÁVCE vydávat prováděcí předpisy. Mezi tyto dílčí předpisy patří zejména:

 • pravidla používání počítačových učeben a studoven,
 • pravidla používání a nakládání s elektronickou poštou,
 • pravidla používání počítačové sítě na kolejích,
 • postup pro hlášení narušení pravidel používání PS a PVT a pro jejich řešení,
 • a další.

Správa speciálních či lokálních služeb v rámci jednotlivých útvarů Vysoké školy ekonomické v Praze může být SPRÁVCEM těmto útvarům či jednotlivým pracovníkům těchto útvarů za SPRÁVCEM stanovených podmínek svěřena.
Za správu samostatných počítačů a dalších prostředků výpočetní techniky odpovídá v přiměřené míře pracoviště, kterému je výpočetní technika přidělena.
Za SPRÁVCEM stanovených podmínek mohou uživatelé připojit k  PS techniku, která není ve vlastnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Takový uživatel zodpovídá za správu a aktivitu této techniky. Okamžikem připojení takové techniky k PS se tato stává součástí PS a vztahují se na ni všechna pravidla o nakládání s PVT.
Všichni, kterým byla SPRÁVCEM svěřena správa některého prostředku PVT nebo některé části PS, jsou povinni se řídit platnými předpisy a pokyny, spolupracovat se SPRÁVCEM a dodržovat ujednání v otázkách týkajících se provozuschopnosti a funkčnosti PVT a PS.
Útvary Vysoké školy ekonomické v Praze, kterým byla SPRÁVCEM svěřena správa PS a PVT, jsou také v rámci svěření oprávněny vydávat pravidla používání svěřených PS a PVT.

5. Monitorování provozu

Provoz, chod služeb PS a využívání PVT je SPRÁVCEM monitorován a zaznamenáván zejména za účelem:

 • optimalizace využívání PS a PVT,
 • zjišťování a předcházení mimořádným situacím v PS a PVT,
 • zamezení neoprávněných přístupů a zneužití PS a PVT.

Každý uživatel je povinen respektovat tuto skutečnost. Pokud monitorování odhalí důkaz nepovolené aktivity, bude záznam poskytnut jako podklad pro opatření proti porušování pravidel.
Všechny tyto záznamy jsou důvěrné a manipulace s nimi podléhá obecným pravidlům nakládání s důvěrnými informacemi.

6. Práva a povinnosti uživatelů

 • Uživatel je při své činnosti povinen dodržovat mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána, platné právní normy ČR a závazné vnitřní předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze. Stejně tak je povinen dodržovat pravidla používání počítačových sítí, jejichž služeb využívá (např. akademických sítí CESNET a PASNET).
 • Uživatel je povinen používat PVT a PS v souladu s účelem, ke kterému byly tyto určeny, svou činností nesmí ohrozit spolehlivost provozu a bezpečnost PS nebo PVT.
 • Uživatel má právo používat PS a PVT v rámci svých přístupových práv a je povinen chránit svá přístupová práva (heslem, šifrovacím klíčem apod.). Poskytnutí přístupových práv jiné osobě je závažným porušením pravidel.
 • V případě, že uživatel získal přístupová práva nahodile (neúmyslně, v důsledku hardwarové nebo softwarové chyby), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit příslušnému SPRÁVCI.
 • Uživatel je povinen dbát na to, aby svou činností neohrožoval práci ostatních uživatelů, nepřetěžoval zdroje sítě.
 • Uživatel je povinen dodržovat základní pravidla ohleduplnosti a slušnosti vzhledem k ostatním uživatelům a správcům systémů.
 • Instalace a provoz serverů (resp. serverových aplikací) je možný pouze s povolením SPRÁVCE. Serverem se rozumí zařízení nabízející služby mimo PS, dále zařízení, které nabízí vybrané služby do PS a zařízení, na kterých běží služba, ke které se autorizují více než 3 uživatelé.
 • Uživatel má odpovědnost za svá data – jak z hlediska jejich obsahu, tak z hlediska jejich uložení a vhodného zálohování.
 • Uživatel odpovídá za škody jím způsobené, ať již úmyslně, či z nedbalosti.
 • Uživatel, který zaznamená porušení pravidel používání PS a PVT či narušení bezpečnosti PS nebo PVT , je povinen ho neprodleně ohlásit správci.

7. Poskytované služby

 • Přístupová práva do PS a k jednotlivým službám přiděluje příslušný SPRÁVCE. Je nepřípustné získávat přístupová práva jiným způsobem.
 • Priority zajištění služeb SPRÁVCEM jsou stanoveny v tomto pořadí:
  1. Funkčnost PS a klíčových komponent informačních systémů Vysoké školy ekonomické v Praze.
  2. Zajištění a podpora výuky na Vysoké školy ekonomické v Praze.
  3. Zajištění a podpora práce zaměstnanců.
  4. Zajištění a podpora studijní práce studentů.
  5. Ostatní aktivity.

8. Opatření proti porušování pravidel používání PS a PVT

SPRÁVCE může přijmout technická opatření, která omezí dostupnost určitých služeb z důvodů zajištění bezpečnosti a spolehlivosti těchto služeb nebo počítačové sítě.
Závažnost porušení pravidel je určena rozsahem způsobených následků (škod) a skutečností , zda bylo pravidlo porušeno úmyslně nebo opakovaně.

Opatření SPRÁVCE při porušení pravidel používání PS a PVT uživatelem
SPRÁVCE má právo na nezbytně nutnou dobu z důvodů technických, bezpečnostních, věcných nebo z důvodů vyšší moci (živelná pohroma) dočasně omezit rozsah využívání výpočetní techniky, případně zrušit uživatelská práva. Účelem tohoto opatření je zejména zabránit bezprostředně hrozící škodě, snížit následky nevhodné činnosti, identifikovat zdroj problémů nebo zamezit dalším nevhodným aktivitám až do trvalého vyřešení problému.

Důsledky závažného porušení pravidel uživatelem dále řeší :

 • u zaměstnanců VŠE vedoucí příslušného útvaru v rámci možností daných pracovněprávními předpisy,
 • u studentů Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, případně Disciplinární řád fakulty.

Při podezření na porušení zákonů ČR uživatelem SPRÁVCE postupuje dle obecně platných předpisů.
SPRÁVCE je povinen dokumentovat zjištěná závažná porušení pravidel.

Pokud byla studentovi nebo zaměstnanci omezena nebo zrušena uživatelská práva z důvodů porušení pravidel používání PS a PVT, SPRÁVCE ani Vysoká škola ekonomická v Praze nenese v žádném z těchto případů odpovědnost za nemožnost plnit studijní nebo pracovní úkoly a z toho plynoucí důsledky.

9. Závěrečná ustanovení:

Tímto příkazem se ruší Příkaz rektora č. 7/95 ze dne 5. 6. 1995

LIST ZMĚN:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum:
1. Změna v evidenčním čísle předpisu – původní číslo Příkaz rektora 1/2007 se mění na PR 01/07 1. 1. 2008