Hledat
Pokročilé hledání

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů (SR 12/2007)

Platný předpis, stav dokumentu: 3 ( Starší verze SR 12/2007 ze dne 12. 2. 2007. )

Anotace:
Tato směrnice upravuje postup při přijímání, evidování a vyřizování stížností, oznámení nebo podnětů občanů.

  Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:

Jméno:

RNDr. Iva Hejdučková

---

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

Útvar / funkce

vedoucí Oddělení kontroly, informací a stížností

---

rektor

Datum:

12. 12. 2007

 

13. 12. 2007

Podpis:

RNDr. Iva Hejdučková, v.r.

---

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v.r.

Platnost od:

21. 12. 2007

Platnost do:

Odvolání

Účinnost od:

21. 12. 2007

Účinnost do:

Odvolání

Účinnost 1. změny od:

1. listopadu 2013

Článek 1
Úvodní ustanovení

Vyřizování stížností, oznámení nebo podnětů na VŠE se řídí touto směrnicí a  v případech, kde to stanoví zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Článek 2
Přijímání stížností, oznámení a podnětů

 1.  Stížnosti, oznámení nebo podněty přijímají:
  - oddělení kontroly, informací a stížností (dále jen "OKIS"), 
  - vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení (dle Pracovního řádu VŠE), 
  - podatelna.
 2. Podání stížností, oznámení nebo podnětů (dále jen "podání") jsou přijímána v  písemné nebo ústní podobě. Pokud podavatel neuvede celé jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je podání kvalifikováno jako anonymní. Za anonymní podání je považováno též podání učiněné elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu odeslané z jiné domény než VSE.CZ. 
 3. Pokud příjemce ústní podání nevyřídí ihned, podavatele vyslechne a  sepíše s podavatelem písemný zápis.
 4. Z obsahu podání musí být zřejmé, čeho se podavatel domáhá a nelze-li toto zjistit, podání se bez dalšího odkládá, o čemž je podavatel vyrozuměn.
 5. Vedoucí OKIS rozhodne, zda se anonymní podání bude řešit nebo se odloží.
 6. Lhůta k vyřízení podání je šedesátidenní. V této lhůtě musí obdržet podavatel odpověď v písemné nebo elektronické podobě.

Článek 3
Povinnosti OKIS

 1. Ústředně eviduje všechny stížnosti, oznámení nebo podněty došlé na VŠE a  zajišťuje jejich správné a včasné vyřízení.
 2. Vyplňuje evidenční list stížnosti, oznámení nebo podnětu (příloha č. 1). Evidenční číslo má toto složení:
  S(O, P)/číslo hospodářského střediska/pořadové číslo/rok.
 3. Rozhoduje, zda stížnost, oznámení nebo podnět vyřídí přímo, ve  spolupráci s vedoucím zaměstnancem, do jehož kompetence problematika spadá, anebo zda mu ji předá k úplnému vyřízení (včetně odpovědi podavateli).
 4. Požádá-li podavatel, aby jeho jméno nebylo uváděno nebo jestliže je to v zájmu správného vyřízení stížnosti, oznámení nebo podnětu, postoupí k  vyjádření jen opis podání bez uvedení jména podavatele.
 5. O výsledku šetření vyrozumí podavatele ve lhůtě 60 dnů (viz výše). O přijatých opatřeních informuje podavatele, pokud o to požádal.
 6. Kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
 7. V případě postoupení stížnosti, oznámení nebo podnětu podle místní a  věcné příslušnosti jiné právnické osobě, vyrozumí o tom podavatele písemně.
 8. Veškeré písemnosti související s vyřizováním stížností, oznámení nebo podnětů zakládá s evidenčním listem odděleně od ostatních spisů.
 9. Dvakrát do roka vypracuje zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech, oznámeních nebo podnětech. Tato zpráva je projednána ve vedení a  na kolegiu rektora.

Článek 4
Povinnosti vedoucích zaměstnanců

 1. Přijímají stížnosti, oznámení nebo podání a zajišťují, aby byly interně evidovány odděleně od běžné pošty.
  Originál podání neprodleně předají k zaevidování a zajištění dalšího postupu OKIS buď přímo nebo prostřednictvím podatelny. Požádá-li podavatel o doklad o  podání, předá mu ho (příloha č. 2).
 2. Na základě vyžádání vedoucí OKIS předloží písemné vyjádření k podání do pěti kalendářních dnů od obdržení výzvy k vyjádření.
 3. V případě rozhodnutí vedoucí OKIS, že podání předává vedoucímu zaměstnanci k přímému vyřízení, zajistí tento vedoucí zaměstnanec písemnou odpověď podavateli (s uvedením případně přijatých opatření, pokud o to podavatel požádal) ve lhůtě (viz výše). Kopii odpovědi podavateli zašle současně OKIS.

Článek 5
Povinnosti podatelny

 1. Přijímá stížnosti, oznámení nebo podněty a bez zbytečného odkladu je předává OKIS. Požádá-li podavatel o doklad o podání, předá mu ho (příloha č.  2).

Článek 6
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

 1. Všechny body stížnosti, oznámení nebo podnětu musí být objektivně prošetřeny a zjištění musí být dokladováno.
 2. Ve vyřízení se uvede, zda bylo podání jako celek resp. jednotlivé části důvodné, částečně důvodné nebo nedůvodné. V odůvodnění vyřízení se uvede, o jaké skutečnosti příp. právní předpis či vnitřní předpis VŠE se opírá.
 3. U důvodných nebo částečně důvodných podání je nutno přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Opatření přijímá příslušný vedoucí zaměstnanec na základě dohody s OKIS. Ve sporných případech a  v případech, kdy přijetí opatření přesahuje rámec řídícího oprávnění vedoucího zaměstnance, rozhodne vyšší nadřízený, popř. rektor příp. děkan v kompetencích dle § 24 odst. 1 zákona o vysokých školách.
 4. Podání se pro potřeby evidence považuje za vyřízené dnem, kdy vyřízení bylo předáno k doručení.
 5. Má-li podavatel za to, že podání nebylo řádně vyřízeno, může požádat rektora, aby přešetřil způsob vyřízení.

Článek 7
Přílohy

 1. Evidenční list stížnosti, oznámení nebo podnětu
 2. Potvrzení o převzetí stížnosti, oznámení nebo podnětu

Článek 8
Závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice se v plném rozsahu vztahuje na všechna pracoviště VŠE.
 2. Nakládání s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se podání týká, upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Tato směrnice ruší organizační směrnici č. 11 ze dne 28. 3. 2006.

 

L I S T    Z M Ě N:

 

Číslo změny

Strany, na kterých se mění předpis

Předmět změny – název dodatku

platnost:

1.

2

Čl. 2 odst. 2 a 5 – úprava anonymních podání

1. 11. 2013

 

 

 

 

 

Přílohy tohoto předpisu:


Související stránky (nejsou součástí předpisu):

 • K předpisu nebyla zadána žádná související stránka.