Jednací řád Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 29. března 2021 Zobrazit novější předpis...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. května 2017 pod čj. MSMT-14468/2017 Jednací řád Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol


JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze se usnesl na tomto Jednacím řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze:

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tento Jednací řád Akademického senátu VŠE (dále jen „jednací řád“) upravuje způsob jednání Akademického senátu VŠE (dále jen „AS VŠE“).

(2) Jednací řád zejména stanovuje orgány AS VŠE, jejich ustavování a způsob volby předsedy AS VŠE.

(3) Pro účely jednacího řádu se rozumí:
a) zveřejněním umístění na veřejnou část internetových stránek AS VŠE,
b) zpřístupněním umístění na neveřejnou část internetových stránek AS VŠE nebo jiné umístění umožňující dálkový přístup členům akademické obce VŠE,
c) zasláním odeslání elektronickou poštou na školní e-mailovou adresu příjemce; podání učiněná elektronickou poštou je nutné zaslat ze školní e-mailové adresy,
d) počtem členů AS VŠE počet členů vymezený ve Statutu VŠE.

(4) AS VŠE může jednat ve věcech spadajících do jeho působnosti i v případě, že nejsou zvoleni všichni jeho členové. Ustanovení čl. 9 odst. 1 tím není dotčeno.

Článek 2
Ustavující zasedání AS VŠE

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného AS VŠE se koná v termínu určeném dle Volebního řádu AS VŠE. Hlavním bodem programu ustavujícího zasedání je volba předsedy a místopředsedů AS VŠE, a to podle čl. 5 odst. 1 až 4.

(2) Ustavující zasedání nově zvoleného AS VŠE řídí ten z přítomných členů, který získal ze všech zvolených členů AS VŠE nejvyšší procentní podíl hlasů z počtu všech oprávněných voličů ve svém volebním obvodu. Zasedání řídí do doby, než je zvolen předseda AS VŠE.

(3) Pokud nebyl předseda AS VŠE zvolen a nerozhodne-li AS VŠE jinak, ten člen, který řídil zasedání, jej přeruší a bez zbytečného odkladu svolá za účelem volby předsedy AS VŠE pokračování ustavujícího zasedání; toto zasedání řídí do doby, než je zvolen předseda AS VŠE. Není-li tento člen přítomný na tomto pokračování ustavujícího zasedání, postupuje se podle odstavce 2.

(4) Na ustavujícím zasedání musí alespoň jednou proběhnout volba každého ze dvou místopředsedů AS VŠE. Pokud nejsou místopředsedové AS VŠE zvolení na ustavujícím zasedání, uskuteční se nová volba místopředsedů AS VŠE na dalším zasedání, nerozhodne-li AS VŠE jinak.

(5) AS VŠE může rozhodnout, že bude na svém ustavujícím zasedání jednat též o věcech, které mu příslušejí, i pokud dosud nebyl zvolen předseda AS VŠE.

Článek 3
Orgány AS VŠE

Orgány AS VŠE jsou:
a) předseda AS VŠE,
b) předsednictvo AS VŠE.

Článek 4
Předsednictvo AS VŠE

(1) Složení předsednictva AS VŠE (dále jen „předsednictvo“) je vymezeno Statutem VŠE.

(2) Zasedání předsednictva AS VŠE svolává a řídí předseda AS VŠE, v odůvodněných případech může předseda AS VŠE pověřit řízením předsednictva jiného člena předsednictva AS VŠE.

(3) Usnesení předsednictva jsou přijímána zpravidla na zasedání předsednictva AS VŠE, a to nadpoloviční většinou přítomných členů. Předsednictvo AS VŠE je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů předsednictva. V odůvodněných případech může předseda AS VŠE rozhodnout o hlasování per rollam, pro takové hlasování se ustanovení čl. 9 odst. 7 použijí přiměřeně, neurčují se však skrutátoři, ale odpovědi na návrh se zasílají na e-mailovou adresu předsednictva AS VŠE.

(4) Předseda AS VŠE může na jednání předsednictva AS VŠE přizvat hosty.

(5) Není-li obsazena funkce všech členů předsednictva, přebírá funkci předsednictva předseda AS VŠE. Není-li obsazena funkce předsedy, přebírá funkci předsednictva místopředseda AS VŠE za akademické pracovníky. Není-li obsazena funkce předsedy ani funkce místopředsedy AS VŠE za akademické pracovníky, přebírá funkci předsednictva místopředseda za studenty.

Článek 5
Volba a odvolávání předsedy a místopředsedů AS VŠE

(1) Volbu předsedy a místopředsedů AS VŠE zabezpečuje nejméně tříčlenná volební komise pro volbu předsedy a místopředsedů AS VŠE, která je pracovní komisí AS VŠE ve smyslu čl. 6.

(2) Volební komise pro volbu předsedy a místopředsedů AS VŠE přijímá návrhy na kandidáty na předsedu a místopředsedy AS VŠE. Kandidát je zapsán na kandidátní listinu, pokud s kandidaturou souhlasí.

(3) Volby předsedy a každého z místopředsedů AS VŠE se konají odděleně. Nejprve je volen předseda AS VŠE, poté místopředseda AS VŠE z řad studentů a místopředseda AS VŠE z řad akademických pracovníků. Není-li zvolen předseda AS VŠE, nelze přistoupit k volbě místopředsedů AS VŠE. K volbě místopředsedy AS VŠE z řad akademických pracovníků lze přistoupit i tehdy, pokud předchozí volba místopředsedy AS VŠE z řad studentů nebyla úspěšná.

(4) Do funkcí předsedy a místopředsedů AS VŠE jsou kandidáti voleni přímou a tajnou volbou. Pro zvolení je nutné získat v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný kandidát, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více kandidátů nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden kandidát a druhý nejvyšší počet hlasů více kandidátů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti. Pro zvolení je nutné získat ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný kandidát, postupuje kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů do třetího kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více kandidátů, postupují do třetího kola všichni takoví kandidáti. Nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE, koná se nová volba

(5) Uvolní-li se funkce předsedy nebo místopředsedy AS VŠE, koná se volba do této funkce na nejbližším zasedání AS VŠE, nerozhodne-li AS VŠE jinak. Odstavce 1 až 4 se použijí přiměřeně.

(6) Předseda AS VŠE a místopředseda AS VŠE může být na návrh člena AS VŠE odvolán nadpoloviční většinou všech členů AS VŠE. O takovém návrhu se hlasuje tajně. Proces hlasování o odvolání zabezpečuje nejméně tříčlenná pracovní komise.

(7) Nerozhodne-li AS VŠE jinak, pracovní komise zřízená podle odstavce 1 nebo odstavce 6 zaniká vyhlášením výsledku hlasování na zasedání AS VŠE a předáním veškerých materiálů týkajících se hlasování předsedovi AS VŠE.

Článek 6
Pracovní komise AS VŠE

(1) AS VŠE zřizuje a ruší pracovní komise a ze svých řad jmenuje a odvolává předsedu a další členy komise. Navržení předseda a členové pracovní komise musí se svojí kandidaturou vyjádřit souhlas.

(2) Zasedání komise svolává a řídí předseda komise, v odůvodněných případech může předseda komise pověřit svým zastupováním jiného člena komise.

(3) Usnesení pracovních komisí jsou přijímána zpravidla na zasedání komise, a to nadpoloviční většinou přítomných členů. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

(4) V odůvodněných případech může předseda komise rozhodnout o hlasování per rollam; pro takové hlasování se ustanovení čl. 9 odst. 7 použijí obdobně.

(5) Předseda pracovní komise může na jednání pracovní komise přizvat hosty.

Článek 7
Předkládání návrhů pro jednání AS VŠE

(1) Návrh pro jednání AS VŠE může předložit
a) člen AS VŠE,
b) rektor, prorektor nebo kvestor,
c) akademický senát fakulty,
d) děkan,
e) Správní rada VŠE,
f) Vědecká rada VŠE,
g) Rada pro vnitřní hodnocení VŠE.
Pokud člen akademické obce VŠE projeví zájem, aby AS VŠE jednal v určité záležitosti, činí tak prostřednictvím člena AS VŠE.

(2) Návrh pro jednání AS VŠE obsahuje alespoň vymezení záležitosti, v níž má AS VŠE jednat, a zpravidla též návrh na usnesení AS VŠE, a je-li toho třeba, též potřebné podklady. Je-li předkládaný návrh novelizací platného předpisu, je součástí návrhu i platný předpis s vyznačením navrhovaných změn.

(3) Návrh pro jednání AS VŠE se podává elektronicky v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. c), a to na adresu předsednictva AS VŠE. Není-li žádného člena předsednictva, podává se návrh všem členům AS VŠE. To neplatí, pokud jde o návrh podle odstavce 8.

(4) Návrh pro jednání AS VŠE, který má být zařazen na program zasedání AS VŠE, musí být předložen způsobem uvedeným v odstavci 3 nejpozději 8 kalendářních dnů před zasedáním AS VŠE, na kterém má být projednán.

(5) Návrh pro jednání AS VŠE, o kterém má AS VŠE rozhodnout podle § 9 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) musí být předložen nejpozději 14 kalendářních dnů před zasedáním AS VŠE, na kterém má být projednán. Předsednictvo AS VŠE může zkrátit lhůtu uvedenou ve větě první až na 8 kalendářních dnů.

(6) Předsednictvo AS VŠE bez zbytečného odkladu zpřístupní návrh předložený dle odstavců 4 a 5 členům AS VŠE a může přikázat předsedům příslušných pracovních komisí AS VŠE jeho projednání. K návrhu podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo bodu 2 zákona si předsednictvo AS VŠE bez zbytečného odkladu vyžádá stanovisko rektora.

(7) Příslušné pracovní komise projednají předložený návrh pro jednání AS VŠE před zasedáním AS VŠE. Závěry jednání komisí i případné stanovisko rektora zpřístupní předsednictvo AS VŠE členům AS VŠE a zašle předkladateli před zasedáním AS VŠE. Předkladatel následně může předložit návrh v upraveném znění nebo jej vzít zpět.

(8) Návrh pro jednání AS VŠE může být předložen přímo na zasedání AS VŠE. To neplatí, pokud jde o návrh podle odstavce 5.

Článek 8
Zásady jednání AS VŠE

(1) Zasedání AS VŠE se konají nejméně pětkrát v akademickém roce.

(2) Předseda AS VŠE svolá zasedání, pokud tak stanoví zákon, tento řád nebo o to požádají alespoň dvě pětiny všech členů AS VŠE.

(3) Pozvánku na zasedání AS VŠE včetně návrhu programu jednání musí předsednictvo AS VŠE zaslat osobám uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. a), b) a d) a předsedům orgánů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. c), e) až g) nejméně 7 dní předem a v této lhůtě ji zároveň zveřejnit.

(4) Zasedání AS VŠE řídí předseda AS VŠE nebo jím pověřený místopředseda AS VŠE (dále jen „předsedající“). Není-li přítomen ani jeden z členů předsednictva AS VŠE, je předsedajícím člen AS VŠE určený podle čl. 2 odst. 2.

(5) Není-li zvolen předseda AS VŠE, je předsedajícím místopředseda AS VŠE za akademické pracovníky. Není-li zvolen předseda AS VŠE ani místopředseda AS VŠE za akademické pracovníky, je předsedajícím místopředseda AS VŠE za studenty. Není-li zvolen ani jeden z členů předsednictva AS VŠE, je předsedajícím člen AS VŠE určený podle čl. 2 odst. 2.

(6) Jednání AS VŠE jsou veřejná. Hosté obdrží slovo, pokud o tom rozhodne předsedající. O případné námitce proti tomuto rozhodnutí předsedajícího rozhodne AS VŠE.

(7) Z průběhu jednání AS VŠE pořizuje předsedajícím pověřená osoba (zapisovatel) písemný zápis a nebrání-li tomu technické překážky, zajišťuje též zvukový záznam.

(8) V zápise jsou obsažena přijatá usnesení a rozhodnutí, o kterých probíhalo hlasování, a to v doslovném znění návrhu a s uvedením výsledku hlasování (počet hlasů pro, proti, zdržel se). Zapisovatel bez zbytečného odkladu rozešle zápis v elektronické podobě všem členům AS VŠE, kteří mohou do 3 kalendářních dnů zaslat předsednictvu AS VŠE případné připomínky. Předsednictvo AS VŠE připomínky vypořádá a informuje připomínkující členy AS VŠE o výsledku. Konečná verze zápisu je zveřejněna do 7 kalendářních dnů od rozeslání zápisu.

(9) Zvukový záznam je po skončení zasedání AS VŠE zpřístupněn zaměstnancům VŠE a studentům VŠE.

Článek 9
Ustanovení o hlasování

(1) AS VŠE je usnášeníschopný, jestliže je na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů AS VŠE.

(2) Nestanoví-li zákon nebo tento jednací řád jinak nebo nerozhodne-li AS VŠE jinak, je hlasování prováděno veřejně. O návrhu na tajné hlasování se rozhoduje veřejně; hlasování per rollam podle odstavce 7 se provádí veřejně. O návrzích podle § 9 odst. 1 písm. f) zákona se hlasuje tajně.

(3) Hlasování probíhá v pořadí: pro návrh, proti návrhu, zdržel se.

(4) O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy, s výjimkou návrhu na tajné hlasování podle odstavce 2, o němž se hlasuje přednostně.

(5) Nestanoví-li zákon nebo tento jednací řád jinak, je návrh schválen, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů AS VŠE.

(6) Návrh podle § 9 odst. 1 zákona je schválen, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů AS VŠE.

(7) V odůvodněných případech může předsednictvo AS VŠE rozhodnout o hlasování formou per rollam. Hlasovat formou per rollam nelze o návrzích, které jsou uvedeny v § 9 odst. 1 zákona, a o návrzích, které vyžadují tajné hlasování. Hlasování per rollam probíhá elektronicky a za těchto podmínek:
a) Předseda AS VŠE zašle všem členům AS VŠE návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a sdělí lhůtu pro odpověď, která musí činit nejméně 3 pracovní dny od zaslání návrhu.
b) Jednotliví členové AS VŠE zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi AS VŠE a dvěma předsedou určeným skrutátorům odpověď „pro návrh“, „proti návrhu“ nebo „zdržuji se hlasování“. Odeslaný hlas je platný tehdy, pokud je zaslán všem třem v tomto bodu uvedeným osobám.
c) Usnesení je schváleno, pokud se pro návrh vyslovila nadpoloviční většina hlasujících a zároveň se hlasování účastnila nadpoloviční většina všech členů AS VŠE.
d) Předseda AS VŠE je povinen oznámit výsledek hlasování per rollam na nejbližším zasedání AS VŠE nebo jej oznámí elektronicky všem členům AS VŠE.
e) O hlasování per rollam zhotovuje předseda AS VŠE nebo jím pověřená osoba (zapisovatel) zápis. Čl. 8 odst. 7 a 8 se v tomto případě použijí přiměřeně.

Článek 10
Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora

(1) AS VŠE se v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) zákona usnáší o návrhu na jmenování rektora, a to formou volby kandidáta na funkci rektora.

(2) AS VŠE vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora nejpozději 90 dní před ukončením funkčního období stávajícího rektora; zanikne-li mandát rektora před uplynutím jeho funkčního období, vyhlásí AS VŠE volbu bez zbytečného odkladu. K organizačnímu zabezpečení voleb kandidáta na funkci rektora AS VŠE zřizuje nejméně tříčlennou volební komisi pro volbu kandidáta na funkci rektora, která je pracovní komisí AS VŠE ve smyslu čl. 6. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora stanoví podrobná pravidla průběhu volby kandidáta na funkci rektora včetně pravidel veřejné prezentace dle čl. 11 a průběhu volebního zasedání dle čl. 12. Doba mezi dnem vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora a posledním dnem pro odevzdání přihlášky nesmí být kratší než 14 dní.

(3) Přihláška uchazeče o funkci rektora (dále jen „uchazeč“) se odevzdává v zalepené obálce, označené „Volba kandidáta na funkci rektora“ a adresované předsedovi volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora, do podatelny VŠE v sídle školy nejpozději 14 dní před dnem konání volby. Přesný termín posledního možného odevzdání přihlášky určí AS VŠE při vyhlášení volby. Uchazeč nesmí být členem volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora.

(4) Přihláška uchazeče musí mít listinnou formu a musí být uchazečem vlastnoručně podepsána. Přihláška obsahuje životopis se základními osobními údaji, korespondenční adresu uchazeče a stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období rektora.

(5) Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora po uplynutí lhůty dle odstavce 3 u každé přihlášky posoudí, zda splňuje všechny náležitosti podle odstavce 4 a v případě nedostatků vyzve uchazeče, aby je ve lhůtě 48 hodin odstranil. V případě, že uchazeč ve lhůtě nedostatky přihlášky neodstraní, má se za to, že přihlášku nepodal.

(6) Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora bez zbytečného odkladu zveřejní seznam uchazečů. Proti nezařazení na seznam uchazečů se může uchazeč odvolat k AS VŠE ve lhůtě 48 hodin od zveřejnění seznamu. AS VŠE v takovém případě o seznamu uchazečů bez zbytečného odkladu rozhodne s konečnou platností.

Článek 11
Veřejná prezentace uchazečů o funkci rektora

(1) Po marném uplynutí lhůty podle čl. 10 odst. 6 věty druhé nebo po rozhodnutí AS VŠE o seznamu uchazečů podle čl. 10 odst. 6 věty třetí volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora písemně vyzve uchazeče k účasti na společné veřejné prezentaci svých programů před akademickou obcí VŠE.

(2) Společná veřejná prezentace uchazečů před akademickou obcí VŠE proběhne nejpozději sedm dní před termínem konání voleb. Pokud tomu nebrání technické překážky, je tato prezentace on-line přenášena na internet a současně audiovizuálně zaznamenávána. Záznam je neprodleně po skončení prezentace zveřejněn.

(3) Uchazeči si vylosují pořadí, ve kterém prezentují svůj program pro dané funkční období.

(4) Po skončení vystoupení jednotlivých uchazečů následuje diskuse, kterou řídí předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora nebo jím pověřený člen.

Článek 12
Volební zasedání AS VŠE pro volbu kandidáta na funkci rektora

(1) Volba kandidáta na funkci rektora probíhá na zasedání AS VŠE v termínu, který byl stanoven ve vyhlášení voleb. Diskusi před volbou a průběh volby řídí předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora nebo jím pověřený člen.

(2) Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora pozve uchazeče na volební zasedání.

(3) Před volbou kandidáta na funkci rektora uchazeči odpovídají na otázky členů AS VŠE.

(4) Mezi jednotlivými koly volby mají uchazeči právo na nejvýše pětiminutové vystoupení. Po těchto vystoupeních již není možné klást uchazečům otázky.

(5) Pro pořizování zápisu a zvukového záznamu z volebního zasedání se přiměřeně použijí ustanovení čl. 8 odst. 7 až 9.

Článek 13
Volba kandidáta na funkci rektora

(1) Volba kandidáta na funkci rektora je tajná.

(2) Volba kandidáta na funkci rektora může probíhat nejvýše ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout na tomtéž zasedání AS VŠE v jednom dni.

(3) Kandidátem na funkci rektora je zvolen ten uchazeč, který získá v daném kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE.

(4) Pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný uchazeč, postupují dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden uchazeč a druhý nejvyšší počet více uchazečů, postupují do druhého kola všichni takoví uchazeči.

(5) Pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný uchazeč, postupuje uchazeč s nejvyšším počtem získaných hlasů do třetího kola. Dosáhne-li shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů, postupují do třetího kola všichni takoví uchazeči.

(6) Pokud některý z uchazečů v průběhu volby odstoupí, výsledky dosavadních kol volby se nemění.

(7) Nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole požadovaný počet hlasů, AS VŠE do sedmi dnů vyhlásí novou volbu.

Článek 14
Zveřejnění výsledků volby kandidáta na funkci rektora

(1) Výsledky volby kandidáta na funkci rektora zveřejní volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora bez zbytečného odkladu.

(2) Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora vyhotoví protokol o volbě kandidáta na funkci rektora do 24 hodin po skončení volby a předá ho předsedovi AS VŠE.

(3) Po zvolení kandidáta na funkci rektora postupuje AS VŠE protokol o volbě neprodleně ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora zaniká předáním protokolu o volbě kandidáta na funkci rektora, hlasovacích lístků, přihlášek uchazečů a ostatních materiálů z volby kandidáta na funkci rektora předsedovi AS VŠE.

Článek 15
Nová volba kandidáta na funkci rektora

Při nové volbě kandidáta na funkci rektora se postupuje podle čl. 10 až 14 s výjimkou čl. 10 odst. 2 věty první.

Článek 16
Přechodné ustanovení

Návrhy na projednání předložené podle dosavadního Volebního a jednacího řádu AS VŠE v Praze, registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9. února 2015 pod čj. MSMT-3792/2015, které ke dni účinnosti tohoto jednacího řádu nebyly AS VŠE projednány, se považují za návrhy předložené podle tohoto jednacího řádu.

Článek 17
Závěrečná ustanovení

(1) Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona AS VŠE dne 15. 5. 2017.

(2) Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

prof. Ing. Petr Berka, CSc., v. r., předseda AS VŠE

prof. Ing. Hana Machková, CSc., v. r., rektorka VŠE