Ustavení Komisí pro nakládání s majetkem VŠE v Praze (PR 9/2007)

verze: 21

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 15. března 2019 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Tento příkaz stanovuje v souladu se směrnicí „Evidence majetku“ pro nakládání s majetkem školy komise – náhradovou, návrhovou /vyřazovací/ a likvidační.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí právního oddělení rektorka
Datum: 14. 9. 2018 18. 9. 2018
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová v. r. prof. Ing. Hana Machková, CSc. v. r.
Platnost od: 21.11.2006 Platnost do: do odvolání
Účinnost od: 18. září 2018 Účinnost do:

V souladu se směrnicí SR 05/2007  Evidence majetku ustavuji pro nakládání s majetkem školy tyto Komise – náhradovou, návrhovou /vyřazovací/ a likvidační. Vzhledem k dislokaci pracovišť a operativnosti činností těchto komisí je složení jednotlivých komisí následující:

A/ Náhradová komise:

Předseda JUDr. Součková Milena
Členové Ing. Václavíková Dana
Mgr. Eislerová Jaroslava

Komise má celoškolskou působnost (vyjma pracoviště SÚZ a FMH, a to v případě drobného hmotného majetku). Projednává inventurní rozdíly zjištěné při inventarizacích majetku celé školy a posuzuje odpovědnost zaměstnanců VŠE při těchto zjištěních. Dále komise projednává veškeré náhrady týkající se majetku. Své doporučení předkládá kvestorovi školy k rozhodnutí.

Z důvodů činnosti některých pracovišť školy zřizuji náhradové komise pro:

Pracoviště SÚZ Předseda Pavlátová Jaroslava
Členové Bc. Klečka Jaroslav
Cipra Zdeněk
Pracoviště FMH Předseda Ing. Mgr. Malec Miroslav
Členové Kadlec Michal
Fučíková Iva

Tyto dvě komise projednávají záležitosti týkající se drobného majetku, ostatní řeší náhradová komise s celoškolskou působností (viz výše). Své doporučení předkládají k rozhodnutí řediteli SÚZ nebo děkanovi F6, dle své příslušnosti.

B/ Návrhová /vyřazovací/ komise:

Pracoviště SÚZ předseda Svobodová Jitka
členové Semrád Martin
Kovář Václav
Pracoviště FMH předseda Mgr. Štrobl David
členové Bindrová Alena
Perlová Hana
 
Pracoviště OSM předseda MgA. Vyskočilová Karolína
členové Růžková Ivana
Balog Štefan
Brousil Jaroslav

Tato komise se zabývá vyřazováním inventáře – mobiliáře a AVT, nacházející se v areálu školy Praha 3 (mimo SÚZ), Praha 4 – Kunratice, Dobronice, Točná, Mariánská, Nicov, Třebešín

Ostatní pracoviště VŠE předseda Šlesinger Jiří
členové Ing. Fulín Michal
Kolek Daniel

Tato komise se zabývá vyřazováním VT a telekom. zařízení, tj. majetku nacházejícího se v areálu školy Praha 3 (mimo SÚZ) a Praha 4 – Kunratice a dále vyřazováním software.

Návrhová komise předložené návrhy a předmětný majetek posuzuje a podává návrh na jeho převod nebo likvidaci, případně na jeho další využití. V případě vyřazení investičního majetku, předkládají jednotlivé komise tyto návrhy k odsouhlasení vedoucímu EO.

C/ Likvidační komise:

Pracoviště SÚZ předseda Tichá Miroslava
členové Haniak Martin
Novotný Jaroslav
pracoviště FMH předseda Ing. Košťál Jozef
členové Hajdík Michal
Pfauser Jaroslav
pracoviště OSM předseda MgA.Vyskočilová Karolína
členové Binarová Štěpánka
Vašek Libor
Schmiedberger Miloš

Tato komise se zabývá likvidací inventáře – mobiliáře a AVT, nacházejícího se v areálu školy Praha 3 (mimo SÚZ), Praha 4 – Kunratice, Dobronice, Točná, Mariánská, Nicov, Třebešín

Ostatní pracoviště VŠE předseda Vorel Jakub, MBA
členové Skřivan Tomáš
Havlíček Leoš
Jindřich Zdeněk

Tato komise se zabývá likvidací VT a telekom. zařízení, tj. majetku nacházejícího se v areálu školy Praha 3 (mimo SÚZ) a Praha 4 – Kunratice a dále likvidací software.

Likvidační komise jsou povinny pořizovat ze své činnosti ve dvojím vyhotovení protokoly včetně dokladů o likvidaci majetku s tím, že jedno vyhotovení bez zbytečného odkladu předají útvaru odpovědnému za vyřazení majetku z evidence (EO, příp. děkanát F6, SÚZ) a tyto řádně vést a archivovat.

Působnost výše uváděných komisí se řídí citovanou směrnicí. Ustanovení členů komisí platí do jejich odvolání, ukončení pracovního poměru na VŠE nebo do zrušení předmětného pracoviště.

 L I S T    Z M Ě N: 
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Platnost od:
1/1 Změna v evidenčním  čísle předpisu –původní číslo příkazu rektora 14/2006  se mění na PR 09/07 1. 1. 2008
1/2 2,3 změny  členů komisí
2/1 2 Zrušena Náhradová komise pro pracoviště CDMS – přeneseno na celoškolskou NK 1. 5. 2008
2/2 2 Změna členů Návrhové komise pro pracoviště CDMS
2/3 2 Změna členů Likvidační komise pro pracoviště CDMS
2/4 3 změna předsedy Likvidační komise pro

pracoviště SÚZ

3/1 2 Změna člena návrhové komise (F6, OSM) 7. 11. 2008
3/2 3 Změna člena likvidační komise (OSM)
4/1 2 Doplnění textu B/ Návrhová /vyřazovací komise/ u komise „pracoviště OSM“ 18. 12. 2008
4/2 2 Vyřazení komise pracoviště CDMS v části

B/ Návrhová /Vyřazovací/ komise

4/3 3 Vyřazení komise pracoviště CDMS v části

C/ Likvidační komise

4/4

 

3 Doplnění textu B/ Návrhová /vyřazovací komise/ u komise „Ostatní pracoviště VŠE“
4/5 3 Doplnění likvidační komise o komisi „Ostatní pracoviště VŠE“
5/1

 

3 Změna člena likvidační komise (FMH) 18. 2. 2009
 

6/1

3 Doplnění textu B/ Návrhová /vyřazovací komise/ u komise „Ostatní pracoviště VŠE“ 15. 4. 2009
 

7/1

2,3 Změna člena návrhové komise

(OSM, Ostatní pracoviště VŠE)

19. 6. 2009
 

8/1

2 Změna členů návrhové komise

(pracoviště SÚZ)

25. 11. 2009
9/1 3 Změna člena likvidační komise (SÚZ) 11. 5. 2010
 

9/2

2 Změna člena Návrhové /vyřazovací/ komise

Pracoviště OSM

10/1 2 Změna člena Návrhové komise (SÚZ) 29. 9. 2010
10/2 3 Změna členů Likvidační komise (SÚZ, VC)
11/1 2 Změna člena Návrhové komise (SÚZ) 10. 1. 2011
11/2 2 Změna člena Návrhové komise (OSM)
12/1 2 Změna člena Návrhové komise

(Pracoviště OSM)

18.11.2011
12/2 3 Změna člena Návrhové komise

(ostatní pracoviště VŠE)

12/3 3 Změna Likvidační komise (Pracoviště SÚZ)
13/1 2 Změna předsedy návrhové komise (OSM) 28.11.2012
14/1 4 Rozsah předmětu se v případě Návrhové /vyřazovací/ komise pro ostatní pracoviště VŠE  a Likvidační  komise pro ostatní pracoviště VŠE rozšiřuje o software 20.6.2013
15/1 3 Změna člena Likvidační komise-pracoviště OSM 23.7.2013
16/1 2 Změna členů Náhradové komise (SÚZ) 13.02.2015
16/2 3 Změna členů Návrhové komise (Pracoviště OSM, Ostatní pracoviště VŠE 13.02.2015
16/3 3  Odstranění pracoviště Suchomel 13.02.2015
16/4 4 Změna členů Likvidační komise ( Pracoviště OSM) 13.02.2015
17/1 2 Změna členů Návrhové komise (SÚZ, OSM, ostatní) 21.8.2015
17/2 3 Změna člena Likvidační komise (SÚZ) 21.8.2015
18 3 Přeřazení majetku AVT z komisí VC na OSM 30.03.2016
19/1 2 Změna členů Návrhové komise (SÚZ, OSM) 24.6.20216
19/2 Změna člena Likvidační komise (SÚZ, OSM) 24.6.20216
20/1 2,3 Změna člena Návrhové komise (OSM, ostatní pracoviště) 1.11.2017
20/2 3 Změna člena Likvidační (FM) 1.11.20017
21/1 2,3,4 Změna člena komise Náhradové, Návrhové -Ostatní pracoviště, Likvidační SÚZ, OSM 18.9.2018
21/2 3,4 včlenění do textu „(mimo SÚZ)“ 18.9.2018
21/3 3 vypuštění poslední věty v části B/ Návrhová komise 18.9.2018
21/4 4 u likvidačních komisí vložena povinnost předávání i dokladů o likvidaci majetku 18.9.2018