Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků (SR 1/2008)

verze: 1

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. prosince 2020

Anotace

Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním vztahu k Vysoké škole ekonomické v Praze.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jana Laifrová prof. Ing. Richard Hindls., CSc.
Útvar/funkce: vedoucí MPO rektor
Datum:
Podpis: Ing. Jana Laifrová, v.r. prof. Ing. Richard Hindls., CSc., v.r.
Platnost od: 19. 8. 2004 Platnost do: 31.12.2020
Účinnost od: 1. 9. 2004 Účinnost do: 31.12.2020

Úvod

Směrnice Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků stanovuje pracovní činnosti, které standardně provádí zaměstnanec, zařazený dle pracovní smlouvy na  funkci z kategorie akademický pracovník nebo vědecký pracovník.

Tato směrnice platí pro všechna pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze.

Činnosti, které nejsou v této směrnici uvedeny, se považují za jiný druh práce, který bude možné v případě těchto pracovníků vykonávat na základě dohod konaných mimo pracovní poměr ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce (Viz §§ 74 až 77 zákona č. 262/2006 Sb.).

Nedílnou součástí  této směrnice je podrobné vymezení pracovních činností zaměstnanců v  těchto pracovních kategorií:

 1. akademických pracovník
 2. vědecko-výzkumný pracovník.

Souhlas všech děkanů fakult VŠE s vymezením pracovních činností u jednotlivých druhů práce akademických a vědeckých pracovníků byl udělen dne  22.6.2004 na 5. zasedání kolegia rektora.

Část 1
Akademičtí pracovníci

LEKTOR

Rozsah působnosti: akreditované bakalářské a magisterské studijní programy

Vymezení pracovních činností pro funkci lektor:

 • příprava materiálů pro výuku,
 • výuka ve cvičení,
 • opravy testů, zápočtových nebo seminárních prací,
 • opravy jiných prací podle pokynů vedoucího katedry, profesora, docenta nebo odborného asistenta s CSc./PhD.,
 • hodnocení testů, prací a výkonů studentů na výuce,
 • udělování zápočtů ve stanovených termínech a formách,
 • poskytování konzultací k odborným problémům,
 • podpora ostatních činností katedry, zpravidla organizačního rázu, spojených s pedagogickým procesem

ASISTENT

Rozsah působnosti pedagogické činnosti: akreditované bakalářské a magisterské studijní programy

Vymezení pracovních činností pro funkci asistent:

 • příprava materiálů pro výuku,
 • výuka ve cvičení, semináři a přednášce,
 • vedení cvičení,
 • opravy testů, zápočtových nebo seminárních prací,
 • opravy jiných prací podle pokynů vedoucího katedry, profesora, docenta nebo odborného asistenta s CSc./PhD.,
 • hodnocení testů, prací a výkonů studentů na výuce,
 • udělování zápočtů ve stanovených termínech a formách,
 • poskytování konzultací k odborným problémům,
 • zkoušení předmětů v bakalářském studijním programu,
 • účast na přijímacích zkouškách, dnu otevřených dveří a akademických obřadech,
 • účast v komisích pro bakalářské zkoušky,
 • účast u obhajob bakalářských a diplomových prací,
 • hostování na zahraničních institucích,
 • dokumentační zpracování odborných pramenů pro činnost katedry a analýza odborné literatury,
 • účast v odborných komisích na VŠE,
 • řešení organizačních problémů katedry a fakulty,
 • aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí,
 • spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště podle pokynů řešitele úkolu,
 • samostatné zpracování částí vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizace prací při řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • aktivní účast na řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • příprava na vědeckou hodnost,
 • podpora ostatních činností katedry, zpravidla organizačního rázu, spojených s pedagogickým procesem.

ODBORNÝ ASISTENT

Rozsah působnosti pedagogické činnosti: akreditované bakalářské a magisterské studijní programy

Vymezení pracovních činností pro funkci odborný asistent:

 • příprava materiálů pro výuku,
 • výuka ve cvičení, semináři a přednášce,
 • vedení cvičení, semináře a přednášky,
 • opravy testů, zápočtových a seminárních prací,
 • opravy jiných prací podle pokynů vedoucího katedry, profesora nebo docenta,
 • hodnocení testů, prací a výkonů studentů na výuce,
 • udělování zápočtů ve stanovených termínech a formách,
 • poskytování konzultací k odborným problémům,
 • vedení a oponování bakalářských a diplomových prací,
 • zkoušení předmětů v bakalářském a magisterském studijním programu,
 • účast na přijímacích zkouškách, dnu otevřených dveří a akademických obřadech,
 • účast v komisích pro bakalářské zkoušky, státní bakalářské zkoušky a státní závěrečné zkoušky,
 • účast u obhajob bakalářských a diplomových prací,
 • hostování na zahraničních institucích,
 • vytváření a rozvoj předmětů pro bakalářský a magisterský stupeň studia,
 • rozvoj akreditovaných studijních programů,
 • dokumentační zpracování odborných pramenů pro činnost katedry a analýza odborné literatury, často cizojazyčné,
 • účast v odborných komisích na VŠE a mimo VŠE,
 • řešení koncepčních a organizačních problémů katedry, fakulty a školy,
 • aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí,
 • členství v národních společnostech (profesních svazech, edičních radách aj.),
 • spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště podle pokynů řešitele úkolu,
 • tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu,
 • samostatné zpracování částí vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizace prací při řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • aktivní účast na řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • expertní a posuzovatelská činnost jinde zpracovaných vědecko-výzkumných úkolů,
 • příprava na vědeckou hodnost,
 • příprava habilitační práce,
 • podpora ostatních činností katedry, zpravidla organizačního rázu, spojených s pedagogickým procesem.

DOCENT

Rozsah působnosti pedagogické činnosti: akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Vymezení pracovních činností pro funkci docent:

 • příprava materiálů pro výuku,
 • výuka ve cvičení, semináři a přednášce,
 • vedení cvičení, semináře a přednášky,
 • školení doktorandů,
 • opravy testů, zápočtových a seminárních prací,
 • opravy jiných prací podle pokynů vedoucího katedry nebo profesora,
 • hodnocení testů, prací a výkonů studentů na výuce,
 • udělování zápočtů ve stanovených termínech a formách,
 • poskytování konzultací k odborným problémům,
 • vedení a oponování bakalářských, diplomových a doktorských disertačních prací,
 • zkoušení předmětů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu,
 • účast na přijímacích zkouškách, dnu otevřených dveří a akademických obřadech,
 • účast v komisích pro bakalářské zkoušky, státní bakalářské zkoušky, státní závěrečné zkoušky a státní doktorské zkoušky,
 • účast u obhajob bakalářských, diplomových a doktorských disertačních prací,
 • hostování na zahraničních institucích,
 • vytváření a rozvoj předmětů pro bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia,
 • koncipování studijních programů a rozvoj akreditovaných studijních programů,
 • dokumentační zpracování odborných pramenů pro činnost katedry a analýza odborné literatury, zpravidla cizojazyčné,
 • zpracování posudků doktorských disertačních a habilitačních prací,
 • člen komisí pro habilitační řízení,
 • účast v odborných komisích na VŠE a mimo VŠE v tuzemsku,
 • řešení koncepčních a organizačních problémů katedry, fakulty a školy,
 • účast ve vědeckých radách,
 • aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí,
 • členství v národních i mezinárodních společnostech (profesních svazech, edičních radách aj.),
 • spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště podle pokynů řešitele úkolu,
 • tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu,
 • samostatné zpracování částí vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizace prací při řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • aktivní účast na řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • expertní a posuzovatelská činnost jinde zpracovaných vědecko-výzkumných úkolů,
 • vedení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště a financovaných z tuzemských zdrojů,
 • podpora ostatních činností katedry, zpravidla organizačního rázu, spojených s pedagogickým procesem.

PROFESOR

Rozsah působnosti pedagogické činnosti: akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Vymezení pracovních činností pro funkci profesor:

 • příprava materiálů pro výuku,
 • výuka ve cvičení, semináři a přednášce,
 • vedení cvičení, semináře a přednášky,
 • školení doktorandů,
 • opravy testů, zápočtových a seminárních prací,
 • opravy jiných prací podle pokynů vedoucího katedry,
 • hodnocení testů, prací a výkonů studentů na výuce,
 • udělování zápočtů ve stanovených termínech a formách,
 • poskytování konzultací k odborným problémům,
 • vedení a oponování bakalářských, diplomových a doktorských disertačních prací,
 • zkoušení předmětů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu,
 • účast na přijímacích zkouškách, dnu otevřených dveří a akademických obřadech,
 • účast v komisích pro bakalářské zkoušky, státní bakalářské zkoušky, státní závěrečné zkoušky a státní doktorské zkoušky,
 • účast u obhajob bakalářských, diplomových a doktorských disertačních prací,
 • hostování na zahraničních institucích,
 • vytváření a rozvoj předmětů pro bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia,
 • koncipování studijních programů a rozvoj akreditovaných studijních programů,
 • dokumentační zpracování odborných pramenů pro činnost katedry a analýza odborné literatury, zpravidla cizojazyčné,
 • zpracování posudků doktorských disertačních a habilitačních prací,
 • člen komisí pro habilitační řízení a jmenování profesorem,
 • účast v odborných komisích na VŠE a mimo VŠE v tuzemsku a zahraničí,
 • řešení koncepčních a organizačních problémů katedry, fakulty a školy,
 • účast ve vědeckých radách,
 • aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí,
 • členství v národních a mezinárodních společnostech (profesních svazech, edičních radách aj.),
 • spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště podle pokynů řešitele úkolu,
 • tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu,
 • samostatné zpracování částí vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizace prací při řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • aktivní účast na řešení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště,
 • expertní a posuzovatelská činnost jinde zpracovaných vědecko-výzkumných úkolů, včetně zahraničních,
 • vedení vědecko-výzkumných úkolů vyplývajících z plánů vědecko-výzkumné činnosti pracoviště a financovaných z tuzemských a zahraničních zdrojů,
 • podpora ostatních činností katedry, zpravidla organizačního rázu, spojených s pedagogickým procesem.

Část II
Vědecko – výzkumní pracovníci

VĚDECKÝ ASISTENT I

Vymezení pracovních činností pro funkci vědecký asistent I:

 • provádění pomocných výzkumných a vývojových prací pod vedením výše zařazených vědecko-výzkumných pracovníků

VĚDECKÝ ASISTENT II

Vymezení pracovních činností pro funkci vědecký asistent II:

 • samostatné provádění pomocných výzkumných a vývojových prací podle zadání,
 • podmínkou alespoň tři roky praxe ve vědě a výzkumu

VĚDECKÝ PRACOVNÍK

Vymezení pracovních činností pro funkci vědecký pracovník:

 • samostatné provádění výzkumných a vývojových prací, spoluřešení grantů,
 • formulace výstupů výzkumu,
 • publikování výstupů výzkumu v tuzemských vědeckých časopisech a sbornících,
 • aktivní účast na vědeckých konferencích a seminářích v ČR

SAMOSTATNÝ VĚDECKÝ  PRACOVNÍK I

Vymezení pracovních činností pro funkci samostatný vědecký pracovník I:

 • hlavní řešitel grantu,
 • vedení kolektivu řešitelů z jednoho pracoviště,
 • publikování výstupů výzkumu a vlastních výsledků výzkumu v tuzemských i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících,
 • aktivní účast na vědeckých konferencích a seminářích v tuzemsku i zahraničí

SAMOSTATNÝ VĚDECKÝ  PRACOVNÍK II

Vymezení pracovních činností pro funkci samostatný vědecký pracovník II:

 • hlavní řešitel grantu,
 • vedení kolektivu řešitelů z různých pracovišť,
 • publikování vlastních vědeckých výsledků v tuzemských a zahraničních vědeckých časopisech a sbornících, včetně časopisů s nenulovým impakt faktorem,
 • aktivní účast na vědeckých konferencích a seminářích v tuzemsku a zahraničí,
 • aktivní výuka na VŠE,
 • aktivní formování studijních programů a metod výuky na VŠE 

VEDOUCÍ VĚDECKÝ  PRACOVNÍK I

Vymezení pracovních činností pro funkci vedoucí vědecký pracovník I:

 • hlavní řešitel grantu,
 • účast na řešení grantu financovaného ze zahraničí,
 • publikování vlastních vědeckých výsledků v tuzemských a zahraničních vědeckých časopisech, včetně časopisů s nenulovým impakt faktorem,
 • kladné ohlasy na vlastní vědecké výsledky, aktivní účast na tuzemských a zahraničních vědeckých konferencích a seminářích,
 • absolvovaný studijní pobyt v zahraničí,
 • aktivní výuka na VŠE,
 • aktivní formování studijního programu a metod výuky na VŠE

VEDOUCÍ VĚDECKÝ  PRACOVNÍK II

Vymezení pracovních činností pro funkci vedoucí vědecký pracovník II:

 • hlavní řešitel grantů,
 • spoluřešitel dalších grantů, včetně grantů financovaných ze zahraničí,
 • publikování vlastních vědeckých výsledků v tuzemských a zahraničních časopisech a sbornících, včetně časopisů s nenulovým impakt faktorem,
 • kladné ohlasy na vlastní vědecké výsledky z tuzemska a zahraničí,
 • autorství nebo významné spoluautorství na vědecké monografii,
 • aktivní účast na tuzemských a zahraničních vědeckých konferencích a seminářích,
 • členství v mezinárodních vědeckých společnostech,
 • aktivní výuka na VŠE,
 • aktivní formování studijních programů a metod výuky na VŠE
LIST ZMĚN:
Číslo změny Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny – název dodatku Schváleno, datum:
1.1 Změna v evidenčním čísle předpisu – původní číslo organizační směrnice č. 18/2004 se mění na SR 01/08 15. 1. 2008
1.2 2 Odkaz na příslušná ustanovení zákoníku práce v souvislosti s jeho novelizací 15. 1. 2008