Působnost Útvaru interního auditu na VŠE (SR 19/2004)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. října 2018 Zobrazit novější předpis...

Anotace

Touto organizační směrnicí se stanoví působnost Útvaru interního auditu na VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze
Organizační směrnice VŠE
č. 19 / 2004

Rozdělovník: všechna hospodářská střediska VŠE v Praze

Obsah:

Část 1.
Čl. 1 Poslání a role útvaru interního auditu VŠE
Čl. 2 Vymezení předmětu práce interního auditora na VŠE
Čl. 3 Nezávislost a organizační zajištění útvaru interního auditu VŠE

Část 2.
Čl. 4 Povinnosti interního auditora na VŠE
Čl. 5 Odpovědnost interního auditora na VŠE
Čl. 6 Pravomoci interního auditora na VŠE

Část 3.
Čl. 7 Ostatní povinnosti
Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Příloha č.1: Etický kodex interního auditora orgánu veřejné správy

Na základě příkazu rektorky VŠE č. 4 /2004 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) od 1. listopadu 2004 zřízen útvar interního auditu VŠE, který má za úkol zajistit organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly včetně prověřování správnosti vybraných operací, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy (konkrétně: zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou č. 416/2004) a mezinárodními standardy.

Tato směrnice VŠE vymezuje působnost útvaru interního auditu na VŠE a definuje účel, pravomoci, odpovědnost a rozsah činností tohoto útvaru. Činnost útvaru interního auditu VŠE je zajišťována interním auditorem, který je jmenován rektorkou / rektorem VŠE.

Část první

Čl. 1

Poslání a role útvaru interního auditu VŠE

Posláním útvaru interního auditu na VŠE je prostřednictvím nezávislých, objektivních a konzultačních činností (jejichž účelem je zdokonalování procesů v organizaci) zajistit efektivní fungování interního kontrolního systému na VŠE. Interní audit zde musí přinášet systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů, správy a řízení VŠE.

Interní auditor na VŠE plní poradní roli a napomáhá zvládat nejvýznamnější rizika, zaměřuje se na dosažení stanovených cílů, orientuje se na prevenci a předcházení problémů a prosazuje změny.

Čl. 2

Vymezení předmětu práce interního auditora na VŠE

Předmětem práce interního auditora na VŠE je určit, zda procesy řízení rizik, řídící a kontrolní procesy, správa a řízení VŠE v té podobě, kterou podle svého návrhu realizují vedoucí pracovníci VŠE na všech úrovních, jsou adekvátní a funkční. Tím interní auditor zajišťuje, aby:

a) docházelo k odpovídající identifikaci a řízení rizik,

b) podle potřeby docházelo ke spolupráci s organizačními součástmi a pracovišti v rámci systému správy a řízení VŠE,

c) významné informace o finanční, manažerské a provozní situaci VŠE byly přesné, spolehlivé a včasné,

d) zaměstnanci postupovali v souladu se zásadami, směrnicemi, standardy, postupy, příslušnými zákony a regulačními nařízeními,

e) zdroje se získávaly úsporným způsobem, byly hospodárně využívány a příslušným způsobem chráněny.

Při prováděných interních auditech mohou být iniciovány další příležitosti, popř. náměty ke zdokonalení způsobu řízení VŠE. O těchto námětech je nutné písemně a bez zbytečného odkladu informovat vedoucího pracovníka VŠE na příslušné úrovni, popř. rektorku / rektora VŠE.

Čl. 3

Nezávislost a organizační zajištění útvaru interního auditu VŠE

Pro zajištění nezávislosti útvaru interního auditu na VŠE je interní auditor funkčně podřízen přímo rektorce / rektorovi VŠE. Interní auditor VŠE pravidelně předkládá zprávy o zjištěních z jednotlivých auditů ke schválení rektorce / rektorovi VŠE včetně příslušných doporučení.

Útvar interního auditu je na VŠE funkčně vymezen samostatně, organizačně je součástí rektorátu VŠE.

Část druhá

Čl. 4

Povinnosti interního auditora na VŠE

Interní auditor na VŠE odpovídá za kvalifikovaný a profesionální výkon interního auditu v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy VŠE a objektivní informování odpovědných vedoucích zaměstnanců o průběhu a výsledcích interního auditu.

Interní auditor na VŠE neodpovídá za auditovanou činnost vykonávanou útvary v řídící odpovědnosti příslušných vedoucích zaměstnanců VŠE.

Interní auditor na VŠE je povinen:

a) zachovávat obezřetnost a diskrétnost při používání a ochraně získaných informací v průběhu auditu a mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných v průběhu výkonu interního auditu,

b) postupovat při své činnosti a ve vztazích uvnitř VŠE tak, aby nebyla narušena nezávislost a objektivita těchto činností a vztahů,

c) zabezpečit veškeré potřebné podklady pro zprávu o výsledcích z vykonaného auditu, dokladování zjištění a z nich vyplývající závěry a navazující doporučení,

d) archivovat veškerou dokumentaci a pracovní materiály z provedených interních auditů v souladu s interními předpisy VŠE (minimálně po dobu 10 let),

e) bez zbytečného odkladu upozorňovat rektorku / rektora VŠE na nežádoucí skutečnosti a rizika, která ovlivňují nebo v budoucnu mohou ovlivňovat činnost VŠE,

f) udržovat a rozšiřovat svou odbornou kvalifikaci v oborech nezbytných pro vykonávání funkce interního auditora,

g) vykonávat auditorské práce s náležitou profesionální péčí a přitom dodržovat vysokou úroveň chování a jednání v souladu s Etickým kodexem interního auditora orgánu veřejné správy (viz Příloha č. 1: Etický kodex interního auditora orgánu veřejné správy),

h) nejpozději týden (tj. 5 pracovních dní) před zahájením auditu oznámit možnou podjatost či střet zájmů rektorce / rektorovi VŠE.

i) poskytovat každoroční zhodnocení adekvátnosti a efektivnosti činností, které zajišťují kontrolu a řízení procesů na VŠE a řízení rizik v oblastech stanovených v rámci poslání a předmětu práce (viz čl. 1. a 2.),

j) podávat písemné auditorské zprávy o významných otázkách souvisejících s procesy, které zajišťují kontrolu a řízení činností VŠE, a to včetně podnětů k jejich zdokonalení,

k) předkládat střednědobý (čtyřletý) a roční plán interního auditu rektorce / rektorovi VŠE,

l) předkládat roční zprávy o stavu plnění a výsledcích ročních plánů interního auditu rektorce / rektorovi VŠE do 31. ledna následujícího roku,

m) podávat písemné návrhy (včetně odůvodnění) rektorce / rektorovi VŠE, které se týkají koordinace některých dalších funkcí na VŠE souvisejících s kontrolou, řízením a monitoringem (oddělení kontroly, informací a stížností; právní oddělení; externí auditoři apod.),

n) vypracovat roční zprávu podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb. o finančních kontrolách a vykonaném auditu na VŠE (ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) a nejpozději do 15. února následujícího roku ji v písemném vyhotovení či v elektronické podobě (prostřednictvím informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě) předat správci rozpočtové kapitoly – Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

O vyloučení interního auditora VŠE z vykonávaného auditu z důvodu podjatosti nebo střetu zájmů rozhoduje podle čl. 3 rektorka / rektor VŠE.

Čl. 5

Odpovědnost interního auditora na VŠE

Interní auditor nesmí hodnotit takové činnosti a procesy, za jejichž provádění byl předtím odpovědný.

Interní auditor na VŠE odpovídá za:

a) vypracování pružného ročního plánu auditů pomocí vhodné metodologie zaměřené na rizika a jeho předání rektorce / rektorovi VŠE k posouzení, schválení a pravidelné kontrole nejpozději do 15. ledna daného roku,

b) provedení / realizaci ročního plánu auditu v jeho schválené podobě včetně všech specifických úkolů nebo projektů, které si vyžádá rektorka / rektor VŠE,

c) vydávání pravidelných písemných zpráv (dvakrát ročně), které shrnují výsledky auditorské činnosti, a jejich předávání rektorce / rektorovi VŠE,

d) informování rektorky / rektora VŠE o nových tendencích a úspěšných či neúspěšných postupech v oblasti interního auditu,

e) poskytnutí seznamu použitých metod měření cílů a dosažených výsledků rektorce / rektorovi VŠE,

f) pomoc při šetření všech významných podezřelých činností uvnitř VŠE a vyrozumění rektorky / rektora o jeho výsledcích.

Čl. 6

Pravomoci interního auditora na VŠE

Interní auditor na VŠE je oprávněn:

a) v souvislosti s prováděným auditem mít přístup k vedoucím pracovníkům a zaměstnancům VŠE, a to na základě písemného Pověření k provedení auditu, podepsaného rektorkou / rektorem VŠE,

b) mít přístup k veškeré dokumentaci VŠE, která je nutná k prováděnému auditu, a to na základě písemného Pověření k provedení auditu, podepsaného rektorkou / rektorem VŠE,

c) ověřit fyzický stav veškerého majetku VŠE, který úzce souvisí s prováděným auditem, za dohledu příslušně odpovědného vedoucího zaměstnance VŠE, a to na základě písemného Pověření k provedení auditu, podepsaného rektorkou / rektorem VŠE,

d) mít přístup k rektorovi / rektorce VŠE,

e) požádat rektorku / rektora o zdroje, které jsou nutné ke splnění cíle prováděného auditu,

f) stanovit intervaly, vybírat témata, určovat rozsah práce (např. velikost vybíraného vzorku) a používat metody, aby cíle auditu byly splněny, to vše v souladu se schváleným ročním plánem auditu.

Interní auditor není oprávněn vykonávat takové činnosti pro VŠE, které by mohly narušit jeho objektivitu a nezávislost.

Část třetí

Čl. 7

Ostatní povinnosti

Útvar interního auditu VŠE, resp. interní auditor je povinen dodržovat Standardy pro profesionální praxi interního auditu, které vydává Český institut interních auditorů. V souladu s těmito standardy je definována tato směrnice.

Interní auditor je na VŠE dále povinen dodržovat a uplatňovat následující základní principy:

a) princip integrity – interní auditor na VŠE vytváří důvěru, která je základním atributem víry ve spolehlivost jeho úsudků.

b) princip objektivity – interní auditor na VŠE prokazuje při shromažďování, hodnocení a podávání informací o činnostech a procesech, které prověřuje, úroveň profesionální objektivity. Vyváženým způsobem tak hodnotí všechny podstatné okolnosti a nenechá se při tvorbě svých úsudků nadměrně ovlivňovat svými vlastními zájmy nebo zájmy jiných.

c) princip důvěrnosti – interní auditor na VŠE respektuje vlastnictví a hodnotu informací, které získává při své činnosti, a tyto informace neposkytuje bez příslušného souhlasu, pokud neexistuje právní nebo profesní povinnost tak učinit.

d) princip kompetentnosti – interní auditor na VŠE při poskytování služeb interního auditu uplatňuje potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu rektorkou / rektorem VŠE.

V Praze dne 15.12.2004

Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

rektorka VŠE

Zpracoval: Ing. Tomáš Kafka