Ubytovací služby a pronájmy na VŠE Praha (PK 6/2006)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 15. března 2020 Zobrazit novější předpis...

Vysoká škola ekonomická v Praze
Pokyn kvestora č. 6/2006

V  rámci změny organizační struktury útvarů rektorátu řízených kvestorem zabezpečuje s účinností od 1. července 2006 ubytovací služby v rámci výcvikových a školících středisek a pronájmy prostor v areálu Žižkov a JM referent odboru správy majetku a zodpovědný pracovník CTVS (středisko DOBRONICE).

1/ Ubytovací služby
VŠE Praha pro zabezpečení studentských a jiných školních aktivit vlastní následující výcviková a školící střediska:

  • DOBRONICE
  • NICOV
  • MARIÁNSKÁ
  • TOČNÁ
  • JINDŘICHŮV HRADEC

V případě volné kapacity uvedených středisek je možné nabídnout tyto prostory pro zimní a letní rekreaci zaměstnanců VŠE, popřípadě i cizím osobám.

Přihlášky na rekreaci jsou k dispozici na níže uvedené adrese a na stránkách www.vse.cz.

2/ Pronájmy
Budovy v areálu Žižkova a JM jsou určeny pro výuku a s ní související činnosti.
Komplexní pronájem a s ním spojenou agendu volných kapacit učeben a přilehlých prostor v těchto budovách včetně doprovodných služeb zabezpečuje referent odboru správy majetku VŠE.

Požadavky na krátkodobé pronájmy výše uvedených prostor včetně doprovodných služeb je možné předávat písemně Odboru správy majetku VŠE nebo na email: pronajmy@vse.cz.

Informace k provozu na stránkách www.vse.cz.

CDMS a SÚZ vydá vlastní směrnici pro pronájmy a ubytovací služby ve svých objektech.

V Praze dne 1.7.2006

Ing. Jan Škoda
kvestor

Za správnost: Ing. Tomáš Horský, l. 5748

Rozdělovník: všechny útvary školy