Pokyny k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2019 (PK 2/2019)

Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. března 2020

Anotace

Tento předpis s působností pracovišť VŠE vyjma SÚZ a FM JH stanovuje jmenování dílčích inventarizačních komisí, upravuje harmonogram inventur a odevzdání inventarizačních soupisů.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Ing. Jan Andrle Ing. Tomáš Zouhar
Útvar/funkce: vedoucí EO kvestor
Datum: 13. 9. 2019 13. 9. 2019
Podpis: Ing. Jan Andrle v.r. Ing. Tomáš Zouhar v.r.
Platnost od: 1. 10. 2019 Platnost do: 31. 3. 2020
Účinnost od: 1. 10. 2019 Účinnost do: 31. 3. 2020

Příkazem rektorky VŠE č. 06/2019 je uloženo provést fyzickou a dokladovou inventuru následujícího majetku a závazků školy včetně majetku mimo území hl. m. Prahy:

dlouhodobého hmotného majetku, pozemků, jiného hmotného majetku (umělecká díla, akademické insignie), drobného hmotného majetku, nehmotného majetku (software), ochranných pomůcek a pracovních oděvů, cenin, materiálu ve skladech a dále zásob včetně materiálu v příručních skladech, inventarizaci pokladních hotovostí, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek a závazků k termínu

31. 12. 2019

Pro oblast VŠE vyjma SÚZ a FM JH v návaznosti na uvedený příkaz rektora

u k l á d á m :

1. Jmenovat předsedu a členy dílčí inventarizační komise (DIK) k provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků útvaru. Seznam se jmény předsedy a členů dílčí inventarizační komise zaslat na Ekonomický odbor. Za fakulty a celoškolní útvary se správcem rozpočtu předají seznam tito pracovníci za všechna podřízená nákladová střediska.

Odpovídají: vedoucí útvarů, tajemnice fakult
Termín: 6. 11. 2019

Disponuje-li nákladové středisko kromě předmětů v používání i dalšími druhy majetku a závazků dle výčtu v úvodu tohoto příkazu, lze v rámci nákladového střediska jmenovat i další inventarizační komise. Působnost těchto komisí musí být jednoznačně vymezena.

Za zahrnutí veškerého majetku VŠE do inventury odpovídají na fakultách tajemnice, na rektorátu kvestor, v dalších součástech VŠE jejich ředitelé (vedoucí). Aktuální přehled majetku evidovaného na zaměstnance má každý pracovník přístupný ve svém profilu v intranetové aplikaci HR portál (zam.vse.cz).

Inventarizační komise musí mít předsedu a nejméně další dva členy. Předsedou komise nesmí být pracovník hmotně odpovědný za svěřené prostředky (např. vedoucí skladu). Za nákladová střediska s nízkým počtem zaměstnanců v rámci jedné lokality je nezbytné sestavit společnou DIK.

2. Do 13. 12. 2019 předat do Ekonomického odboru doklady o přesunech majetku (převodky) a veškeré převody dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého majetku ukončit s platností od 20. 12. 2019.

3. Ukončit výdej ze všech skladů VŠE s platností od 20. 12. 2019. Modul evidence zásob uzavřít nejpozději dne 31. 12. 2019.

Odpovídají: vedoucí skladů, správce EIS
Termín: dle textu

4. Uzavřít modul evidence majetku nejpozději 31. 12. 2019.

Odpovídají: vedoucí EO
Termín: dle textu

5. Vyhotovit inventurní soupisy k 31. 12. 2019 jako podklad k provedení fyzické inventury předmětů v užívání a předat je předsedům inventarizačních komisí, kteří si je vyzvednou v období od 3. do 6. 1. 2020 v kanceláři evidence majetku (NB č. 18).

Odpovídají:

EO – vyhotovení soupisů
předsedové DIK – převzetí soupisů

Termín: dle textu

6. Zahájit fyzickou a dokladovou inventuru od 3. 1. 2020 a ukončit ji nejpozději 20. 1. 2020. Protokoly o řádně provedené inventarizaci a podepsané inventurní soupisy (viz příloha PR 06/2019) předat nejpozději do 21. 1. 2020 do oddělení evidence majetku (NB č. 18).

Odpovídají: předsedové DIK, vedoucí útvarů
Termín: dle textu

K zajištění řádného průběhu inventarizace dále ukládám:

A. všem pracovníkům školy:

  • spolupracovat se členy inventarizačních komisí, dbát jejich pokynů, zejména umožnit jim vstup do místností a předložit jim ke kontrole všechny evidované předměty (vč. kalkulaček, notebooků, mobilních telefonů apod.)
  • nahlásit předměty shledané navíc, bez inventárních čísel, předmětů nabytých na základě darovacích smluv nebo z jiných veřejných zdrojů, které dosud nebyly zařazeny do evidence školy.

B. vedoucím inventarizačních komisí:

  • fyzickou inventuru veškerého majetku provádět důsledně podle všech údajů uvedených v inventurních seznamech a za přítomnosti příslušných hmotně odpovědných pracovníků,
  • řádně vyšetřit inventurní rozdíly (manka a přebytky) a ke všem rozdílům přiložit písemné vyjádření odpovědného pracovníka, jak k inventurnímu rozdílu došlo,
  • v protokolech uvést návrh na vypořádání inventurních rozdílů a u zjištěných mank uvést, zda jsou zaviněná či nezaviněná,
  • v příloze protokolu uvést znehodnocené předměty či zásoby a navrhnout je k odepsání,
  • u strojů a zařízení ověřovat jejich výrobní čísla.

C. Pracovníkům odpovědným za hospodářské prostředky:

  • pracovníkům, na jejichž jméno je evidován majetek na pracovišti: potvrdit v inventurních soupisech souhlas se způsobem provedení a s výsledky inventarizace příslušného majetku včetně zjištěných inventurních rozdílů,
  • hmotně odpovědným pracovníkům: potvrdit v inventurním soupisu, že fyzická inventura všech prostředků, za které jsou zodpovědní, byla provedena za jejich účasti a že žádné hospodářské prostředky nezatajili,
  • vedoucím hospodářských středisek: potvrdit v inventurních soupisech souhlas se způsobem provedení a s výsledky inventarizace včetně zjištěných inventurních rozdílů.

V případě nesouhlasu připojí uvedení pracovníci své písemné vyjádření.

Děkany fakult a ředitele dalších součástí žádám, aby pomáhali řádnému a hladkému průběhu inventarizace v podřízených katedrách a odděleních.